Platba obědů – září 2020

 

Platba obědů převodem, měsíc předem.

Záloha na daný měsíc je paušální, vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii:    

7 – 10 let    23,- Kč/1 oběd    500,- Kč/měsíc      

11 – 14 let  a 15 +/  25,- Kč/1 oběd    550,- Kč/měsíc

zaměstnanci                   24,-Kč/1 oběd (+5,- FKSP)    550,-/měsíc   

cizí strávníci         63,-Kč/1 oběd   1500,-/měsíc

 

ŠJ – číslo účtu: 115-7562860207/0100

variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) do 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky.

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.

Průkazky možno vyzvednout poslední týden v srpnu.

Dítě bude po zaplacení přihlášeno od úterý 1.září, pokud chcete dítě přihlásit později, je nutné to nahlásit osobně, nebo telefonicky.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu!