Klub přátel školy

STANOVY KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY
PŘI
ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY

Základní ustanovení

 • Název: Klub přátel školy při ZŠ Nová Role (dále jen KPŠ)
 • KPŠ je dobrovolným sdružením občanů, které si klade za cíl všestranně pomáhat škole.
 • KPŠ je nezávislé na politických stranách a řídí se těmito Stanovami a platnými zákony České republiky.
 • Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků osvětovou pedagogickou činností.
 • Sídlo KPŠ: ZŠ Nová Role, okres Karlovy Vary, Školní 232/2, Nová Role, 362 25.
 • Klub se zakládá na dobu neurčitou.

Práva a povinnosti členů klubu

 • Členem KPŠ může být každý občan starší 18ti let, který souhlasí s činností a Stanovami KPŠ.
 • Člen KPŠ má právo se aktivně podílet na každé činnosti KPŠ, volit a být volen do výboru KPŠ, vznášet své názory a připomínky a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
 • Člen KPŠ je povinen jednat ve shodě se Stanovami KPŠ, řádně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost v KPŠ.
 • Členové KPŠ přispívají na činnost sdružení dobrovolným příspěvkem způsobem a ve výši stanoveným pro daný školní rok Výborem KPŠ.
 • Členství v klubu je dobrovolné.
 • Rodiče žáků se stávají na školní rok členy klubu, když zaplatí klubu stanovený finanční příspěvek.
 • Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.

Cíl činnost klubu

Ke splnění svého poslání klub:

 • podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí,
 • podporuje talentované žáky při jejich účasti v soutěžích, na odborných soustředěních apod.,
 • napomáhá předcházení závislostí a dalším negativním vlivům na mládež,
 • propaguje a reprezentuje ZŠ,
 • podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení, zejména organizuje dobrovolnou výpomoc občanů při údržbě školy,
 • spolupracuje při organizování speciálních akcí pro žáky školy (školy v přírodě, turistické akce, exkurze apod.),
 • pořádá osvětové, kulturní a společenské akce,
 • provozuje hospodářskou činnost související s posláním klubu.

Orgány KPŠ

 • Nejvyšším orgánem KPŠ je Výbor klubu (dále jen Výbor)
  • Výbor je složený z pověřených zástupců jednotlivých tříd. Ty volí a pověřují rodiče na prvních třídních schůzkách ve školním roce.
  • Výbor volí ze svých členů 3 jednatele, kteří jednají společně, a pověřuje 2 členy kontrolou účetnictví (kontrolní komise).
 • Výbor je statutárním orgánem KPŠ.
 • Členství ve výboru je čestné, práce v něm není honorována.
 •  Výbor je schopen usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
 • Hlasuje se veřejně a rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.
 • Není-li po 15 minutách, od hodiny stanovené jako hodina zahájení jednání výboru Klubu, přítomna nadpoloviční většina členů, je výbor schopen usnášení při jakémkoliv počtu členů.
 • Jednatelé, případně jimi pověřený člen Výboru, zastupují KPŠ navenek.

Zásady hospodaření

Zdroje sdružení:

 • Dobrovolné příspěvky členů sdružení.
 • Výtěžek z pořádaných akcí.
 • Dotace, dary.

Způsob hospodaření a použití prostředků:

 • hospodaření KPŠ je podřízeno výše uvedeným cílům s ohledem na platné právní normy a předpisy,
 • všechny finanční prostředky a majetek, který má KPŠ k dispozici jsou účelovými prostředky, určenými pouze k ekonomické a technické podpoře školy a dětí,
 • o hospodaření KPŠ je Výbor povinen vést evidenci a účetnictví v souladu s platným zněním zákona o účetnictví,
 • výdaje sdružení jsou zaměřeny na podporu cílů Klubu a všechny jsou evidovány v účetnictví,
 • zpráva o hospodaření za minulý školní rok je prezentována na webových stránkách školy,
 • hospodaření KPŠ je kontrolováno jednou ročně schůzí Výboru a průběžně jeho pověřenými členy.

Použití finančních prostředků KPŠ

 • z těchto prostředků nelze poskytovat žádné půjčky osobám ani organizacím,
 • pro čerpání finančních prostředků bude na začátku každého školního roku schválen rozpočet,
 • kontrolu hospodaření s finančními prostředky bude provádět kontrolní komise 2x za rok a s výsledky bude seznamovat výbor a členy KPŠ.

Závěrečná ustanovení

 • KPŠ může být zrušen rozhodnutím Shromáždění členů klubu, které současně rozhodne o způsobu likvidace závazků a majetku KPŠ.
 • Tyto Stanovy nabývají platnosti registrací na MVČR.