Klub přátel školy

Zápis z jednání spolku „Klubu přátel školy při ZŠ Nová Role“

16. 1. 2018, ZŠ Nová Role
Přítomní: dle prezenční listiny
Dne 16. 1. 2018 v 16:30 se sešli členové spolku „Klub přátel školy při ZŠ Nová Role“ (dále jen KPŠ). Na začátku jednání bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. informace o činnosti spolku
2. projednání a schválení výše členského příspěvku
3. volba předsedy KPŠ
4. volba místopředsedy KPŠ
5. volba ekonoma
6. volba 2 členů kontrolní komise
7. projednání návrhu první aktivity v rámci KPŠ
8. diskuze

Ad 1) Na úvod bylo diskutováno o fungování spolku, např. členské příspěvky, spolupráce se školou. Dále byly probírány četnosti schůzek KPŠ a mechanismus přenos informací mezi třídami (třídní schůzky) a KPŠ. Nejprve proběhne setkání KPŠ před třídními schůzkami, po té přenos informací od členů KPŠ do tříd. Následuje setkání týden po třídních schůzkách.

Ad 2) Navrhovaná částka je 150 Kč jako členský příspěvek do fondu KPŠ. Členové KPŠ
(zástupci jednotlivých tříd) budou na třídních schůzkách prezentovat přínosy fondu KPŠ a
apelovat na výběr příspěvku. Příspěvek je dobrovolný. Příspěvek nebude rozpočítáván na třídu, jedná se o celkový fond na celou školu. Využití finančních prostředků, např. mikulášský dárek, dárky pro prvňáčky, rozloučení a 5. a 9. tříd, besídky, odměny za soutěže, odměny na konci školního roku, náklady na dopravu na plavání, zahradní slavnost, den otevřených dveří, jarmark – tj. preferovat aktivity pokrývající všechny třídy.
Diskutováno bylo, jak řešit situaci, kdy je v jedné rodině více dětí. Zůstává navrhovaná částka 150 Kč na žáka i u vícečetných rodin.
Mechanismus výběru příspěvku bude přes třídního učitele, vybírat se bude za tento školní rok do konce února. Peníze vyberou třídní učitelé, odevzdávají hospodářce školy. Je nutno zřídit vlastní účet pro KPŠ.
Hlasování o návrhu:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1/1/2018/KPŠ
KPŠ projednal a schvaluje členský příspěvek ve výši 150 Kč na žáka s tím, že výběr příspěvku bude prostřednictvím třídních učitelů a výběr bude proveden do konce února toho roku.

Ad 3) Volba předsedy KPŠ.
Hlasování o návrhu:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2/1/2018/KPŠ
KPŠ schvaluje jako předsedu pí Simonu Maškovou.

Ad 4) Volba místopředsedy KPŠ.
Hlasování o návrhu:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3/1/2018/KPŠ
KPŠ schvaluje jako místopředsedu pí Markétu Hendrichovou.

Ad 5) Volba ekonoma KPŠ.
Hlasování o návrhu:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4/1/2018/KPŠ
KPŠ schvaluje jako ekonoma pí Aju Casa.

Ad 6) Volba členů kontrolní komise KPŠ.
Hlasování o návrhu:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4/1/2018/KPŠ
KPŠ schvaluje jako členy kontrolní komise pí Petru Ráčkovou a p. Petra Jakubese.

Ad 7) Projednání první aktivity v rámci KPŠ
Další třídní schůzky jsou v plánu na duben. Před tím bude den otevřených dveří, první finanční prostředky z příspěvků je možno využít již při dni otevřených dveří, tj. využití na občerstvení. Diskutováno bylo o mechanismu navrhované akce „jarmark“. Jarmark není vhodné vázat na vánoční besídku, protože ne ve všech třídách probíhají besídky. Vhodnější příležitostí se jeví např. zahradní slavnost. Dalším návrhem je příležitost dne otevřených dveří školy. Otázkou je způsob zadání učitelům. Vhodné je podat námět jako iniciativu KPŠ, nikoliv jako direktivní rozhodnutí ředitelky školy. Zástupci tříd v KPŠ budou pomáhat s organizací prodeje výrobků na „jarmarku“. Každý ze zástupců bude přítomen u prodeje výrobků třídy, kterou zastupuje. Návrh aktivity „jarmark“ u příležitosti dne otevřených dveří.
 Každý zástupce KPŠ se sejde se třídním učitelem (a na druhém stupni s učitelkou
výtvarné výchovy).
 Bude více výrobků za třídu na prodej. Výrobky budou vyrobeny při vyučování (dovedné
ruce, výtvarná výchova). Každá třída bude mít své výrobky na prodej.
 Termín dne otevřených dveří je 20. 3. 2018.
 Způsob prodeje: zástupce KPŠ bude přítomen u stolku, kde se prodávají výrobky dané
třídy. Bude pomáhat s prodejem. Místo prodeje: na chodbě před třídou.
 Finanční prostředky získané prodejem zůstávají dané třídě.
 Zástupce KPŠ domluví s třídním učitelem vhodnou metodu participativního zapojení
žáků do rozhodnutí o způsobu využití finančních prostředků třídy.
Hlasování o návrhu:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.5/1/2018/KPŠ
KPŠ projednal a schvaluje výše uvedený návrh aktivity „jarmark“ u příležitosti dne otevřených dveří.

Ad 8) Diskuze
Na závěr proběhla krátká diskuze o aktuálních problémech v jednotlivých třídách.

Přílohy:
Prezenční listina
V Nové Roli, dne 16. 1. 2018
Zapsala: Markéta Hendrichová
Předseda: Simona Mašková

STANOVY KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY
PŘI
ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY

Základní ustanovení

 • Název: Klub přátel školy při ZŠ Nová Role (dále jen KPŠ)
 • KPŠ je dobrovolným sdružením občanů, které si klade za cíl všestranně pomáhat škole.
 • KPŠ je nezávislé na politických stranách a řídí se těmito Stanovami a platnými zákony České republiky.
 • Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků osvětovou pedagogickou činností.
 • Sídlo KPŠ: ZŠ Nová Role, okres Karlovy Vary, Školní 232/2, Nová Role, 362 25.
 • Klub se zakládá na dobu neurčitou.

Práva a povinnosti členů klubu

 • Členem KPŠ může být každý občan starší 18ti let, který souhlasí s činností a Stanovami KPŠ.
 • Člen KPŠ má právo se aktivně podílet na každé činnosti KPŠ, volit a být volen do výboru KPŠ, vznášet své názory a připomínky a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
 • Člen KPŠ je povinen jednat ve shodě se Stanovami KPŠ, řádně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost v KPŠ.
 • Členové KPŠ přispívají na činnost sdružení dobrovolným příspěvkem způsobem a ve výši stanoveným pro daný školní rok Výborem KPŠ.
 • Členství v klubu je dobrovolné.
 • Rodiče žáků se stávají na školní rok členy klubu, když zaplatí klubu stanovený finanční příspěvek.
 • Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.

Cíl činnost klubu

Ke splnění svého poslání klub:

 • podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí,
 • podporuje talentované žáky při jejich účasti v soutěžích, na odborných soustředěních apod.,
 • napomáhá předcházení závislostí a dalším negativním vlivům na mládež,
 • propaguje a reprezentuje ZŠ,
 • podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení, zejména organizuje dobrovolnou výpomoc občanů při údržbě školy,
 • spolupracuje při organizování speciálních akcí pro žáky školy (školy v přírodě, turistické akce, exkurze apod.),
 • pořádá osvětové, kulturní a společenské akce,
 • provozuje hospodářskou činnost související s posláním klubu.

Orgány KPŠ

 • Nejvyšším orgánem KPŠ je Výbor klubu (dále jen Výbor)
  • Výbor je složený z pověřených zástupců jednotlivých tříd. Ty volí a pověřují rodiče na prvních třídních schůzkách ve školním roce.
  • Výbor volí ze svých členů 3 jednatele, kteří jednají společně, a pověřuje 2 členy kontrolou účetnictví (kontrolní komise).
 • Výbor je statutárním orgánem KPŠ.
 • Členství ve výboru je čestné, práce v něm není honorována.
 •  Výbor je schopen usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
 • Hlasuje se veřejně a rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.
 • Není-li po 15 minutách, od hodiny stanovené jako hodina zahájení jednání výboru Klubu, přítomna nadpoloviční většina členů, je výbor schopen usnášení při jakémkoliv počtu členů.
 • Jednatelé, případně jimi pověřený člen Výboru, zastupují KPŠ navenek.

Zásady hospodaření

Zdroje sdružení:

 • Dobrovolné příspěvky členů sdružení.
 • Výtěžek z pořádaných akcí.
 • Dotace, dary.

Způsob hospodaření a použití prostředků:

 • hospodaření KPŠ je podřízeno výše uvedeným cílům s ohledem na platné právní normy a předpisy,
 • všechny finanční prostředky a majetek, který má KPŠ k dispozici jsou účelovými prostředky, určenými pouze k ekonomické a technické podpoře školy a dětí,
 • o hospodaření KPŠ je Výbor povinen vést evidenci a účetnictví v souladu s platným zněním zákona o účetnictví,
 • výdaje sdružení jsou zaměřeny na podporu cílů Klubu a všechny jsou evidovány v účetnictví,
 • zpráva o hospodaření za minulý školní rok je prezentována na webových stránkách školy,
 • hospodaření KPŠ je kontrolováno jednou ročně schůzí Výboru a průběžně jeho pověřenými členy.

Použití finančních prostředků KPŠ

 • z těchto prostředků nelze poskytovat žádné půjčky osobám ani organizacím,
 • pro čerpání finančních prostředků bude na začátku každého školního roku schválen rozpočet,
 • kontrolu hospodaření s finančními prostředky bude provádět kontrolní komise 2x za rok a s výsledky bude seznamovat výbor a členy KPŠ.

Závěrečná ustanovení

 • KPŠ může být zrušen rozhodnutím Shromáždění členů klubu, které současně rozhodne o způsobu likvidace závazků a majetku KPŠ.
 • Tyto Stanovy nabývají platnosti registrací na MVČR.