zápisový lístek

Zápisový lístek, odvolání a nástup na střední školu
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

  • Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
  • Žákům základní školy ho vydává ředitelka školy do 15. března, resp. do 30. listopadu.
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  • Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě střední škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Odvolání

  • Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče.
  • Ředitel školy zřizované státem, krajem nebo obcí postoupí odvolání spolu s kritérii přijímacího řízení krajskému úřadu, který vydá rozhodnutí.
  • Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj nebo obec, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Nástup do střední školy
Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.