Implementace akčního plánu

Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Cílem projektu je podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ, ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné i environmentální) cestou intenzivní spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ  VOŠ a VŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání v tomto typu studia, včetně pořádání exkurzí u budoucích zaměstnavatelů v reálném pracovním prostředí a na výzkumných a vědeckých pracovištích.

Aktivity projektu jsou realizovány ve spolupráci se Střední školu logistickou Dalovice, p.o. (https://www.logistickaskola.cz/)

Zapojení do aktivit:

A1 – Technická angličtina – sdílená

Jedná se o sdílený kroužek pro žáky SŠ a ZŠ. Kroužek vede lektor školy, probíhá v prostorách SŠ logistické. Žáci budou vytvářet elektronický slovníček – výstup. Na konci kroužku obdrží CD/DVD. Kroužek je určen primárně pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky oboru PED (provoz a ekonomika dopravy). V případě zájmu se mohou zúčastnit i žáci oboru OS (operátor skladování) či LSF (logistika ve službách a finančnictví).

K výuce se bude využívat pořízená technika – SW programy (Doprava 3K, Fred, POHODA, SAP,…), kde mohou žáci získávat podklady ke slovníku. Další pomůckou budou tři modulové jednotky, které budou simulovat výrobu, skladování a automatizovaný sklad či výrobu (dopravníkový pás). Logistické centrum bude sloužit k praktické části. V multimediální učebně, která bude vybavena smarttabulí s dataprojektorem a již je vybavena počítači, budou žáci pracovat se sw, a aplikacemi, zpracovávat fotografie, videa. Žáci se budou učit komunikovat s prvky anglických výrazů, pomocí sluchátek nacvičovat výslovnost, u pokročilejších plynulou konverzaci. Žáci vytvoří z technických pojmů slovník AJ/ČJ. Výuka angličtiny a práce se speciálním vybavením má podpořit zájem žáků o technické obory a zvýšit jejich znalosti a dovednosti – obsluha zařízení, orientace v cizojazyčném prostředí na webu, aj. Žáci také využijí odborné časopisy v dvojjazyčné verzi (ČJ/AJ).

A2 – Odborné exkurze – sdílené

Jedná se o sdílené exkurze opakující se v každém školním roce, např. exkurze do:

  • Letiště Praha Cargo
  • Sklad NEW WAVE Karlovy Vary
  • Techmania Plzeň
  • IQ Science Centre Liberec

Odborné exkurze jsou určeny především žákům účastnících se kroužku Technická angličtina – sdílená a žáky ZŠ nebo SŠ zapojených škol. Doprovázet je bude lektor kroužku či jiný pedagog ze škol. Získané poznatky budou zapracovány do elektronického slovníčku.

 

A3 – Odborná přednáška s workshopem – provázanost na ŠVP a Technickou angličtinu – sdílenou

Přednáška s externistou spojená s workshopem. Odborník firmy seznamuje žáky ZŠ, SŠ zapojené do kurzu Technická angličtina sdílená.

A4 – Projektový den

V této aktivitě proběhne srovnání dosažených znalostí a zkušeností z oblasti logistiky a jazyka pomocí soutěže. Žáci ZŠ a SŠ budou plnit různé úkoly, překládat je atd. (vytvoří prezentace v cizím jazyce a pak ji odprezentují).

Aktivita je určena pro žáky zapojené do kroužku Technická angličtina sdílená. V rámci této aktivity bude využita pořízená technika.