Celoroční projekt tříd 4.A a 4.B: Tvorba časopisu a rozvoj dovedností v psaní v angličtině

Žáci tříd 4.A a 4.B se během školního roku zapojili do vzrušujícího a poučného projektu. Každý měsíc vytvořili jednu stránku do svého časopisu, což vyústilo v pestrou a rozmanitou publikaci. Tento projekt byl navržen tak, aby zlepšil jejich dovednosti v anglickém jazyce, a zahrnoval různá témata: rozhovor, recept, oblíbené zvíře, město, kde žiji, TV program a komiks.

Každé měsíční téma přineslo nové výzvy a možnosti, jak se zdokonalit v různých stylech a formách psaní, což mělo významný dopad na rozvoj psaní žáků. Například psaní rozhovorů pomohlo žákům rozvíjet dovednosti ve tvorbě otázek a odpovědí. Učili se, jak strukturovat dialogy a jak se vyjadřovat jasně a srozumitelně, psaní receptů zase vyžadovalo přesnost a schopnost popsat kroky procesu jasně a logicky. Žáci se naučili používat imperativní formy a rozšířili si slovní zásobu o termíny spojené s vařením nebo například tvorba komiksů spojovala psaní s vizuálním vyjadřováním. Žáci se naučili, jak kombinovat text s obrázky a jak tvořit příběhy, které jsou nejen zajímavé, ale také vizuálně atraktivní.

Celý projekt tedy přispěl k výraznému rozvoji psaní u žáků, a to jak v technických dovednostech, tak v kreativním vyjadřování. Díky různorodým úkolům získali zkušenosti v mnoha typech psaní, což jim poskytne pevný základ pro další vzdělávání.

Mezinárodní eTwinningový projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ – Ve zdravém těle, zdravý duch

Žáci 6.A se zúčastnili mezinárodního eTwinningového projektu „Healthy Body, Healthy Mind“ (Ve zdravém těle, zdravý duch), který byl zaměřen na komplexní rozvoj žáků v několika klíčových oblastech. Tento projekt propojil školy z různých zemí a umožnil žákům spolupracovat na dosažení společných cílů prostřednictvím digitálních nástrojů a anglického jazyka.

Projekt se také zaměřil na rozvoj dovedností 21. století. Žáci si osvojili efektivní způsoby komunikace v digitálním prostředí, učili se pracovat v týmech, sdílet nápady a společně řešit problémy. Projekt podporoval tvůrčí myšlení a inovativní přístupy k řešení úkolů, stejně jako schopnost analyzovat informace a činit informovaná rozhodnutí. Používání angličtiny byl další cíl projektu. Angličtina sloužila jako hlavní komunikační jazyk projektu. Žáci si procvičili své jazykové dovednosti při komunikaci s partnery, přístupu k informacím a jejich správě. To zahrnovalo psaní, mluvení, poslech i čtení v anglickém jazyce.

Podpora duševního zdraví byla dalším klíčovým aspektem projektu. Zdůrazňuje se důležitost péče o duševní zdraví a rozvoj schopností, jako je empatie, resilience a pozitivní myšlení, ale také zvládání stresu a kontrola emocí. Projekt také podporoval sportovní dovednosti, jako jsou sebedůvěra, kontrola, odhodlání a výzva. Žáci se učili, jak tyto čtyři prvky aplikovat nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Osvojení návyků zdravé výživy a aktivního životního stylu bylo další důležitou součástí projektu. Důraz byl kladen na zdravé stravovací návyky a pravidelnou fyzickou aktivitu jako klíčové prvky zdravého života. 

Projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ je skvělým příkladem toho, jak mohou mezinárodní spolupráce a moderní technologie přispět k rozvoji klíčových dovedností a hodnot u žáků. Žáci 6.A díky tomuto projektu nejen rozvíjeli své akademické a osobní dovednosti, ale také získali cenné zkušenosti a nové přátele z různých koutů světa.

Vyšší ročníky v oáze čtenářů

Deváťákům se blíží středoškolské studium a s ním i práce seminární, ročníkové a v neposlední řadě povinná četba k maturitě. Nejen z tohoto důvodu podruhé v tomto školním roce zamířili do Krajské knihovny Karlovy Vary. Hlavním cílem byl tentokrát moderní depozitář pro uložení knih a dokumentů, tedy prostor, kam se běžný návštěvník knihovny nepodívá. Pro procvičení opět nechybělo vyhledávání zadané knihy v elektronickém katalogu a její následné nalezení v regálu. Na závěr si v oddělení zvukových knih vyzkoušeli pomůcky pro nevidomé a Braillovo písmo.

Na exkurzi poté vyjeli i žáci ročníků osmých. Pro většinu z nich to byla první návštěva této instituce. I oni byli seznámeni s historií knihovny, v badatelně zhlédli filmový dokument o její stavbě a pro odlehčení epizodu Mr. Bean v knihovně. Stejně jako jejich starší spolužáci si mohli v depozitáři vyzkoušet manipulaci se speciálními pojízdnými regály s knihovním fondem. Následně svoji premiéru v orientaci v elektronické databázi zvládli s lehkostí a snad si mnozí z nich najdou cestu do této čtenářské oázy i mimo školní akci.

 

„Někdy nasednu do taxíku a řeknu: “Knihovna, a šlápněte na to.”“

David Foster Wallace

eTwinning 5.A

Naše škola se zapojila do mezinárodního eTwinningového projektu GREEN SCHOOLS AND FLOWERS ve spolupráci se školami z Turecka, Řecka, Bulharska, Litvy a Rumunska. Tento projekt, kterého se zúčastnili žáci 5.A, se zaměřil na zvyšování povědomí o udržitelnosti a ekologii mezi našimi žáky.

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům koncept udržitelné politiky ve školách a ukázat jim, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím aktivit spojených s květinami a zahradničením se žáci učili o ekologii a životním prostředí zábavnou a interaktivní formou.

Žáci se účastnili workshopů, kde se dozvěděli o různých aspektech udržitelnosti, jako je recyklace, šetření energiemi a voda, a další ekologické praktiky. Každá škola zapojená do projektu vytvořila vlastní květinovou zahradu. Žáci se učili o různých druzích květin, jejich pěstování a péči o ně. Prostřednictvím videokonferencí a online platforem si žáci vyměňovali zkušenosti a nápady se svými vrstevníky z partnerských škol. Tato spolupráce jim umožnila vidět, jak se podobné projekty realizují v jiných zemích a inspirovat se navzájem. Pro zábavnou formu vzdělávání jsme uspořádali několik soutěží a her s ekologickou tematikou. Žáci se například účastnili kvízů, soutěží a ekologických výzev.

Díky tomuto projektu si žáci osvojili principy udržitelného chování a pochopili, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Sázení květin přispělo k estetickému zlepšení školního prostředí a poskytlo žákům praktické zkušenosti s péčí o rostliny. Žáci získali cenné zkušenosti z mezinárodní spolupráce, což přispělo k jejich globálnímu povědomí a porozumění různým kulturám.

Tento mezinárodní eTwinningový projekt nám poskytl jedinečnou příležitost propojit naše žáky s vrstevníky z různých koutů Evropy a společně pracovat na důležitém tématu udržitelnosti. Jsme velmi hrdí na úsilí našich žáků a věříme, že získané znalosti a zkušenosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich životy a prostředí, ve kterém žijí.

Techmanie

Ve středu 29. května 2024 se žáci několika ročníků naší školy zúčastnili výjimečné exkurze do Techmanie v Plzni. Tato návštěva byla součástí jejich výuky přírodovědných předmětů a měla za cíl nejen obohatit jejich teoretické znalosti, ale také jim umožnit praktické zkušenosti a interakci s různými technologiemi a vědeckými objevy.

Techmania Science Center je známé svými interaktivními expozicemi, které pokrývají široké spektrum témat od fyziky a chemie po astronomii a biotechnologie. Žáci měli možnost prozkoumat různé exponáty, které jim umožnily nahlédnout do světa vědy hravou a zábavnou formou. 

Kromě prohlídky expozic se žáci zúčastnili také několika workshopů, které byly přizpůsobeny jejich věkové kategorii. Tyto workshopy zahrnovaly praktické úkoly a experimenty, které dětem pomohly lépe pochopit principy fungování různých vědeckých jevů. Šesté ročníky se zúčastnily programu s názvem „Sféry Země“, kde se žáci zábavnou a interaktivní formou seznámili s přírodními sférami planety Země – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Žáci sedmého a osmého ročníku navštívili program „Luminiscence“. Program byl rozdělen na samostatnou práci a na práci v laboratoři pod vedením lektora. V rámci samostatné práce v expozici se žáci seznámili s vybranými světelnými a optickými jevy, ty byly následně doplněny o práci v laboratoři, kde se zaměřili na jev luminiscence. 

Jedním z vrcholů návštěvy byla návštěva planetária. Žáci byli nadšeni z projekcí, které je zavedly na fascinující cestu vesmírem. Promítání zahrnovalo ukázky planet, hvězd a galaxií a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem solárním systému a vesmíru jako celku.

 

Naučná stezka Děti dětem

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 jsme se s třídou vydali do Nejdku, abychom si prošli naučnou stezku, kterou vytvořili nejdecké děti. Interaktivní stezka seznamuje na 8 zastaveních děti s rostlinami, zvířaty, horninami a lidmi v Nejdku a jeho okolí. Trase je ideálním výletem pro celou rodinu. Stezka není svým terénem náročná. Prochází sice kopcovitou krajinou, ale po vyšlapaných polních a lesních cestách, částečně i po cestě asfaltové. Místy jsou krásné výhledy na Krušné hory. Ušli jsme 7 km a za správně vyplněné hrací karty jsme získali v IC na památku minci.

 

eTwinning

V tomto školním roce měli žáci 6.B příležitost účastnit se mezinárodního eTwinningového projektu „Cestování“. Tento projekt umožnil našim žákům navázat nové mezinárodní přátelství, rozšířit si své kulturní obzory a zlepšit své jazykové dovednosti.

eTwinning je platforma pro evropské školy, která nabízí učitelům a žákům možnost spolupracovat na společných projektech, sdílet nápady a poznávat různé kultury. Cílem je podporovat digitální vzdělávání a mezinárodní spolupráci.

Projekt „Cestování“ se zaměřil na poznávání různých zemí, jejich kultury, památek a zvyků. Naši žáci spolupracovali s vrstevníky z několika evropských zemí. V tomto projektu bylo zapojeno Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko, Lotyšsko, Řecko, Portugalsko, Turecko a Ukrajina. Společně vytvářeli koláže, knihy, videa, prezentace nebo články. 

Projekt „Cestování“ byl pro žáky 6.B nejen vzdělávací, ale i zábavnou zkušeností. Díky této iniciativě získali naši žáci cenné dovednosti a zkušenosti, které jim budou přínosem i v budoucnu. Jsme hrdí na jejich práci a těšíme se na další mezinárodní projekty, které nám přinesou nové výzvy a příležitosti. Jak se nám projekt podařil můžete vidět v přiložené prezentaci.

https://app.emaze.com/@ALIRRCOWW/time-to-travel

Hasenpokal

V úterý 4. 6. 2024 jsme zavítali do Toužimi na tradiční turnájek 6. tříd zvaný Hasenpokal. Účastní se ho žáci 6. tříd z Nové Role, Toužimi a Breitenbrunnu a každý rok ho hostí jiná škola. Dívky hrají přehazovanou, hoši fotbal. Fotbal se hrál dvoukolově, naši kluci vyhráli 3 zápasy a jeden remizovali, takže s převahou zvítězili s impozantím skóre 15:0. Dívky uhrály pouze jeden set a umístily se na 3. místě. Příští rok hostíme tento turnaj my, tak třeba naše výsledky ještě vylepšíme.