Pojízdná učebna techniky

Pojízdná učebna techniky

V úterý 18. května měli žáci 9. tříd výjimečnou možnost zúčastnit se projektu Pojízdná učebna techniky (Tour for the Future). Tento projekt vznikl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství. Seznamuje žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. V rámci programu žáci absolvovali 2 bloky. V prvním proběhla beseda na téma mediální výchova a kybernetická bezpečnost.  V druhém bloku si žáci ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném nákladním automobilu prošli praktickým workshopem, ve kterém se naučili vytvořit návrh svého výrobku. Následně si ho mohli sami vytisknout na 3D tiskárně. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí o techniku a řemesla a zároveň ukázat nové možnosti vzdělávání učitelům.

Mgr. Denisa Slavíková

Návrat všech do škol

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády od 17. 5. skončí rotační výuka a homogenní rozdělení skupin. Po více než půl roce se tedy vrátí všichni žáci do školy k prezenční výuce a k původnímu rozvrhu. Z informací, které máme, dále platí výuka tělocviku jen venku, hudební výchova bez zpěvu.

Testování bude probíhat jednou týdně v pondělí, chybějící žáci v den, kdy přijdou do školy.

Čestné prohlášení o negativním testu si můžete stáhnout sami z webové aplikace Bakalářů.

Všichni máme za sebou období, které bylo náročné a na které může každý reagovat jinak. Pokud byste pozorovali u dětí nějaký problém s návratem do školy, s adaptací ve škole, kontaktujte třídní učitele, abychom mohli na situaci reagovat a nabídnout pomoc.

S přáním klidného návratu a hezkých dní

Mgr. Ester Nováková

Rozhodnutí o přijetí

Č.j. ZŠ/287/2021                                                             V Nové Roli dne 3.5.2021  

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role,  příspěvková organizace  (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165  odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022:

Pořadové číslo  Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. 1/2021 přijat
2. 2/2021 přijat
3. 3/2021 přijat
4. 4/2021 přijat
5. 5/2021 přijat
6. 6/2021 přijat
7. 7/2021 přijat
8. 8/2021 přijat
9. 9/2021 přijat
10. 10/2021 přijat
11. 11/2021 přijat
12. 12/2021 přijat
13. 13/2021 přijat
14. 14/2021 přijat
15. 15/2021 přijat
16. 16/2021 přijat
17. 17/2021 přijat
18. 18/2021 přijat
19. 19/2021 přijat
20. 20/2021 přijat
21. 21/2021 přijat
22. 22/2021 přijat
23. 23/2021 přijat
24. 24/2021 přijat
25. 25/2021 přijat
26. 26/2021 přijat
27. 27/2021 přijat
28. 28/2021 přijat
29. 29/2021 přijat
30. 30/2021 přijat
31. 31/2021 přijat
32. 32/2021 přijat
33. 33/2021 přijat
34. 34/2021 přijat
35. 35/2021 přijat
36. 36/2021 přijat
37. 37/2021 přijat
38. 38/2021 přijat
39. 39/2021 přijat
40. 40/2021 přijat
41. 41/2021 přijat

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022, za oznámená.

 

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

                     

Mgr. Ester Nováková

ředitel  školy

 

Datum zveřejnění: 3.5.2021

Datum sejmutí: 28.5.2021