O NÁS

Charakteristika školy:

 • Jsme základní škola, kde žáci plní 9 let povinné školní docházky.
 • Všechny ročníky mají 1 – 2 třídy v počtu 15 – 28 žáků na třídu.
 • Spádovou oblast školy tvoří město Nová Role s osadami Mezirolí a Jimlíkov. Do školy dále dojíždějí i děti z Božičan, Děpoltovic, Karlových Var, Smolných Pecí, Vysoké Pece ad.
 • Školní vzdělávací program: NOVÁ ROLE UČITELE, NOVÁ ROLE ŽÁKA.
 • Každá třída má svoji kmenovou učebnu.
 • Odborné učebny: Fyzika a Chemie, učebna Vv a Hv, dvě jazykové učebny s interaktivními tabulemi, dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi a dvě počítačové učebny s interaktivními tabulemi, nově vytvořené učebny Přírodopisu a Českého jazyka.
 • Prostorové, materiální a hygienické podmínky školy umožňují plnění ŠVP bez omezení.
 • Hlavním cílem školy je poskytnout žákům základní vzdělání a obecný přehled o světě, naučit je učit se a rozvinout jejich komunikační dovednosti v mateřském jazyce, ve dvou cizích jazycích a i na poli digitálním.
 • Škola se snaží vštípit žákům, že mají nejen svá nepopiratelná práva, ale i povinnosti, které by měli dodržovat.
 • Výchovou k toleranci se škola snaží vychovat žáky, kteří se dokáží navzájem respektovat, ale i pomoci jeden druhému.
 • Po dohodě byla rodičům vždy umožněna návštěva ve vyučovací hodině.
 • Škola je zapojena do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA – vyučující mají k dispozici výukové materiály a testy – vše slouží ke zvýšení úrovně vzdělávání ve škole.
 • Pracujeme na zapojení do projektu RODIČE VÍTÁNI.
 • Vyučující poskytují rodičům i žákům individuální konzultace vždy dle domluvy.
 • Pravidelně probíhají třídní schůzky a celoškolní konzultace formou pohovorů s rodiči.
 • Prioritou školy je vychovávat samostatné a cílevědomé žáky se základním globálním přehledem ve všech vzdělávaných oblastech.