Adaptační pobyty

Adaptační pobyt ZŠ Nová Role

Karlovarský kraj poskytl ZŠ Nová Role dotaci na projekt “Adaptační pobyt ZŠ Nová Role” v celkové výši 44 570 Kč.

Cílem pobytu je pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je spolupracovat a vyvolat pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole, rozvíjet pozitivní klima. Chceme vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, zvládání stresu, prevenci intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem. Protože žáci tráví ve třídě velkou část dne, je důležité podporovat vztahy ve třídě, sdílení společných zážitků, respekt a toleranci.

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů. S prací s dětmi a mládeží má organizace dlouholeté zkušenosti. Program bude sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu, v různých aktivitách bude maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. Aktivity budou kombinací pohybových aktivit (sport v přírodě, rekreace, cvičení, hry, tábornické aktivity), sociálně psychologických aktivit (sociální hry, komunikativní aktivity, sebepoznávací hry, tvořivostní hry a aktivity, ale také intelektuální činnosti tematicky zaměřené) a dalších vhodných společenských aktivit a her.

Účastníci aktivit budou mít prostřednictvím projektu možnost k objevení sebe sama, prožijí úspěch i prohru, naučí se myslet nejen na sebe, ale i na ostatní, zažijí čas klidu i mlčení, procvičí svou představivost, schopnost plánovat. Práce je interaktivní a kontinuální, využívá aktivní účasti dětí, práce probíhá v komunitním kruhu za aktivní účasti třídního učitele po celou dobu programu.

Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajistí lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bude možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využijí také prvky z tohoto programu a začlení některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální.

Po ukončení adaptačního pobytu a jeho vyhodnocení bude navazovat práce se třídou dle Minimálního preventivního programu školy.

V rámci dotace jsme získali finanční prostředky na lektorné a stravné, žáci budou přispívat jen na dopravu a ubytování částkou 200,- na osobu.

Adaptační kurz proběhne v Horní Blatné v Hotelu Modrá Hvězda.

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz