Páteční výuka

Vážení rodiče,
v souvislosti se zprávami v médiích Vás informuji, že výuka bude v pátek probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Ester Nováková , ředitelka školy

Pokyn k provozu školy od 17. 9. 2020

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitelka Základní školy Nová Role, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které aktualizují pokyn ke dni 14. 9. a reagují na aktuální epidemiologickou situaci a prohlášení ministra zdravotnictví, že do karantény nebudou muset lidé, kteří se potkají s nakaženým COVIDem – 19 s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích cest.

Provoz školy a vzdělávání žáků od 17. září 2020

 • Nadále není vyžadováno Prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pro žáky a zaměstnance školy je aktuálně povinné nošení prostředků na ochranu dýchacích cest (dále jen rouška) ve všech prostorách školy včetně tříd, školní družiny a školní jídelny.
 • Každý žák má k dispozici minimálně 2 roušky po celou dobu pobytu ve škole (1 roušku, kterou nosí ve společných prostorách a sáček na její uložení a 1 čistou náhradní též v sáčku, pokud možno i více roušek k výměně).
 • Při výuce jsou dodržovány v rámci možností tříd rozestupy min 1,5 m. To platí i při tělesné výuce.
 • Všichni návštěvníci školy mají povinnost nosit roušku.
 • Návštěvy školy jsou možné jen v nejnutnějších případech (nejlépe po domluvě s konkrétní osobou), zákonní zástupci žáků (včetně žáků prvních ročníků) čekají před školou.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Zaměstnanci, žáci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla (mytí a desinfekce rukou, sociální distanc). Základními opatřeními osobní a respirační hygieny jsou zejména:
  • mytí a desinfekce rukou (dezinfekce rukou při vstupu do školy, umytí rukou při příchodu do třídy; jednorázové ručníky)
  • kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku (ten ihned vyhodit),
  • časté krátké a intenzivní větrání tříd o přestávkách i v hodinách.
 • Škola minimalizuje pohyb žáků v prostorách školy:
  • pohyb v patrech,
  • přesuny do učeben společně pod dohledem vyučujícího,
  • žádné společné aktivity o přestávkách (shlukování na odpočinkových místech).
 • Škola aktivně nezjišťuje příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje jim zvýšenou míru pozornosti.
 • Škola informuje o nastavených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce i další návštěvníky školy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni bez zbytečného odkladu aktualizovat, ve spolupráci s TU, své telefonní a emailové kontakty.

Postup školy, zákonného zástupce a KHS v případě zjištění příznaků infekčního onemocnění

 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola postupuje následujícími způsoby:
  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: žák není vpuštěn do budovy a je předán zákonnému zástupci,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen nebo se příznaky vyskytnou u žáka v průběhu výuky je odveden sekretářkou školy do karanténní místnosti (označená místnost vedle 4. školní družiny v přízemí v pavilonu A), kde setrvá pod dohledem zaměstnance školy (školník); následně je kontaktován zákonný zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka (sekretářka školy),
 • Ve výše popsaných případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který zvolí další postup.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vpuštěn do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
 • V případech výskytu potvrzením onemocnění COVID-19 zpravidla školu kontaktuje příslušná KHS, která následně provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění COVID-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Kontakty:
  • KHS Karlovarského kraje:coganova@khskv.cz
  • KHS Karlovy Vary: 355 328 311
  • MŠMT mail: koronavirus@msmt.cz (všední den od 8 do 17 hodin) 234 811 111
 • Při výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy, a především místní epidemiologickou situaci. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

Distanční vzdělání:

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení.
 • Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

V souladu se Školním řádem účinným k 1. 9. 2020  platí:.

 • Oficiální komunikace probíhá přes elektronickou žákovskou knížku (s využitím systému Bakaláři) a v prostředí Google Classroom.
 • Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně sledovat distanční výuku žáků a komunikovat s vyučujícími, jsou-li o to požádáni.
 • Dalšími způsoby komunikace mohou být:
  • předání podkladů v papírové formě v přízemí školy,
  • Google meet v rámci Google classroom
  • další aplikace v rámci jednotlivých tříd/skupin, pokud se na ní shodne většina dané třídy nebo skupiny.

 

Opatření a pokyny pro žáky související s poskytováním školního stravování

 • Strávníci si před vstupem do školní jídelny umyjí a případně vydezinfikují ruce.
 • Po celou dobu pobytu musí mít strávník ústa a nos zakrytý rouškou.
 • Rouška může být sundána pouze při konzumaci jídla a je uložena do sáčku.
 • Polévku, hlavní jídlo a příbory vydávají kuchařky žákům na tácy. Pití se žáci nalévají bezdotykovým způsobem.

 

Opatření související s provozem školní družiny

Úplata:

 • Je-li určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Ve ŠD stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.

 

Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy
V  Nové Roli dne 16. 9. 2020

Nošení roušek

Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví je od zítřka povinné nosit ve škole ve společných prostorách roušky. Z dostupných informací vyplývá, že ve třídách budou roušky nepovinné. Prosíme, aby žáci měli na sobě čistou roušku, sáček na její uložení a další roušku uloženou v jiném sáčku.