Výstava středních škol

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhla na SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, výstava středních škol s názvem „Kam po ZŠ“. V rámci výstavy se žákům devátých ročníků představily střední školy, které zde měly svá stanoviště a žáci mezi nimi procházeli a mohli se ptát na to, co je zajímá. Z reakcí žáků mohu říci, že se výstava velmi vydařila. Žáci obzvláště oceňovali praktické ukázky, kdy si mohli prohlédnout „živého“ robota, mohli se nechat nalíčit nebo si pohladit živého dravce a sovu. Všechny školy měly své „stánky“ velmi dobře připravené a deváťáci odcházeli plni nových informací a dojmů. Celková organizace projektu Střední průmyslovou školou SPŠ Ostrov byla také perfektní. Doufáme, že našim deváťákům tato výstava alespoň trochu pomohla v nelehkém úkolu rozhodnout se „Kam po ZŠ“.

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady na základě ustanovení § 167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 vyhlašuje ředitelka volby do školské rady.

Školská rada ve volený orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

  • Třetinu školské rady jmenuje Město Nová Role
  • Třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům
  • Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům

Pro volby členů školské rady jmenuje ředitelka školy volební komisi ve složení:

Mgr. Darina Dvořáčková – předsedkyně

Mgr. Markéta Šímová – členka

Mgr. Ivana Bystřická – členka

Zákonní zástupci mají možnost navrhovat kandidáty ze svých řad v sekretariátu školy do 5. 11. 2021.

Za každé dítě ve škole má zákonný zástupce volební hlas.

Volby proběhnou 23. 11. 2021 v době konání třídních schůzek. (Pokud by se pandemická situace změnila, bude organizační změna hlasování upřesněna).

V Nové Roli dne 15. 10. 2021

 

 

 

Projekt v multimediální učebně

Dne 7. 10. 2021 se uskutečnila další výuková hodina v rámci projektu Multimediální a jazyková učebna. Cílem je ukázat spolupracujícím školám možnosti využití multimediální techniky v různých vyučovacích předmětech, seznámit je prakticky s různými webovými aplikacemi a jejich použitím. Dnes jsme se zaměřili na téma Vesmír. Nejdříve jsme si zopakovali základní informace a pojmy v rámci aplikace Quizizz. Quizizz je jednoduchý on-line editor, který umožňuje intuitivní vytvoření otázek ve webovém prostředí. Žáci se přihlašují pomocí kódu a zadáním jména (přezdívky). Na svých zařízeních vidí otázku a čtyři možné odpovědi, které jsou barevně podbarveny. V případě kliknutí na špatnou odpověď se zvýrazní správná. Žáci mají také možnost opravit si v závěru jednu nebo dvě své špatné odpovědi. Kvíz je vhodný jak na procvičení již probraného učiva, ale dá se použít i na představení nové látky, pokud se hraje v módu „Instructor“, kde se po každé otázce kvíz zastaví a učitel má možnost vlastního komentáře. Každou otázku tak vyučující spouští jednotlivě.
Jako druhou aktivitu si žáci vyzkoušeli video s vloženými otázkami ze stránek společnosti ISL Collective. Krátké video je přerušováno otázkou s možnými odpověďmi. Aktivita je velmi vhodná pro práci na interaktivní tabuli, kdy žáci mohou k tabuli přijít, vybrat si a kliknout na správnou odpověď.
Hodinu jsme si velmi užili a i když (vzhledem k hygienickým doporučením) neproběhla
prezenčně, myslíme si, že se žákům i vyučujícím líbila. Všichni se těšíme na další spolupráci.
PaeDr. Miluše Dušková, Bc. Jana Větrovcová

„NEHULÍME – KRESLÍME“

V pondělí 11. 10. 2021 se žáci 5. tříd zúčastnili zábavného vystoupení českého ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Hodinový pořad se konal v Městské knihovně v Nové Roli. Jednalo se o veselý akční rychlokurz kreslení, kdy pan Dudek žáky přesvědčil, že téměř každý obrázek lze nakreslit pomocí základních geometrických tvarů, což všichni ovládají. Dozvěděli se, jaká pravidla platí při kresbě obličeje a postavy, kterou si spolu s ilustrátorem kromě krajiny a města vyzkoušeli nakreslit. Pan Adolf Dudek byl k žákům velice milý, vtipný, dokázal je motivovat k vlastní práci a své znalosti a postřehy předával s humorem. Vystoupení, které bylo zakončeno několika kreslenými hádankami, děti nesmírně pobavilo. Z ilustrátora čiší pozitivní nálada, a proto žáci odcházeli z besedy s nadšením.

Žáci 2. B ve Světě rizik

Výlet nebo exkurze, v každém případě skvělá zkušenost a srozumitelné poučení o možných rizicích, se kterými by se žáci mohli v životě setkat a ve svém věku bezpečně řešit.

Navštívili jsme „domeček“ s různými nástrahami, kde by nejen dítě mohlo zažít nebezpečí, kterému se dá správným chováním a úklidem předejít. Při povídání se záchranáři v “domečku NEMOCNICE“ si děti navzájem poslechly srdíčko, společně splnily kvíz o správném přivolání pomoci IZS a prohlédly si přístroje uvnitř záchranky. S lektory z hasičského sboru v „domečku HASIČI“ žáci odhalovali pomocí interaktivních simulátorů nebezpečí vzniku požáru a vysvětlili si správné chování při požáru samotném.  Největší práci měli v „domečku POLICIE“. Zahráli si na policisty a strážníky podle různých druhů pokrývky hlavy. Vyjmenovali druhy nebezpečí, se kterými by se mohli v životě setkat. Stali se „zločinci“, které paní policistky postupně vyfotily u metru jako pachatele a pak jim odebraly otisky prstů. Žáci skončili ve vězení, ze kterého byli propuštěni až po správném zodpovězení tří otázek týkajících se telefonních čísel IZS. Byla to zábava, při které se celé dopoledne učili, jak se zachovat, když se setkají s nějakou rizikovou situací.

Žáci 2. B a tř. učitelka M. Voláková

Projektový den, ke sv. Václavovi

Dne 27. září 2021 se žáci 2. stupně aktivně zapojili do projektu ke dni svátku našeho patrona sv. Václava. Náplní dne bylo hledání kešek, vědomostní soutěž, grafické návrhy, vyplňování pestrého pracovního listu. Celý program byl završen věrnou historickou rekonstrukcí zavraždění  sv. Václava u novorolského kostela sv. Michaela (pro pořádek – ve skutečnosti byl zavražděn u jiného kostela ve Staré Boleslavi). Počasí vyšlo, žáci se bavili a při tom načerpali nové poznatky a vědomosti.

 

Žáci 2. B byli pasováni na čtenáře

Stejně jako v minulých letech byli čerství absolventi první třídy základní školy slavnostně pasováni na čtenáře. Slavnost se konala v Městské knihovně v Nové Roli, kde žáci přednesli slavnostní slib a podepsali se na listinu Rytířského řádu čtenářů. Popřejme jim samé krásné knihy, plynulé čtení, kterému porozumí a bude je bavit a zajímat.

Tř. učitelka M. Voláková