Projekt Přesmosty

Od října 2017 jsme jako škola zapojeni do projektu OP VVV – PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání.

Příjemcem dotace je Soukromá střední odborná škola Hranice s.r.o., se kterou v rámci projektu spolupracujeme.

Cílem projektu je vytvoření platformy pro setkávání rodičů – rodičovská fóra (RodFórky) ve všech krajích v ČR a vytvoření komunikačního kanálu pro výměnu informací ve věci vzdělávání žáků se SVP. Mimo samotných setkání rodičovských fór, které v rámci projektu probíhají, je cílem založení tradice pro „setkávání se“ za účelem zlepšování podmínek ve vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou rodiče žáků a žáci s SVP.

Jako zapojená škola organizujeme a zodpovídáme za samotnou organizaci a průběh rodičovského fóra

(Rodfórka), které probíhá jednou za měsíc. Mezi probíraná témata zatím patřila např.: Jak podpořit dítě v adaptaci na školu/třídu/učitele; Ztráta zájmu dítěte o školu, Péče o žáky PPP/SPC (zkušenost a potřeby rodičů); Jak mohu jako rodič dopomoci dítěti s domácí přípravou.

Díky zapojení do projektu jsme získali:

 zařízení a vybavení v hodnotě cca 200 000 Kč

 z toho vybavení potřebné pro zajištění pravidelných setkání RF (dataprojektor,

notebook, projek. plátno)

 z toho sady pomůcek pro práci se žáky (montessori pomůcky), výukový a reedukační

SW, knihy a odbornou literaturu