Historie školy

Nová Role 124

Historie školy

 

Začínáte číst stránky z historie školy v Nové Roli. Následující texty si nekladou za cíl hodnotit minulost dnešníma očima. Měly by ukázat prostřednictvím autentických zápisů v kronice školy, co bylo v té které době pro školu a její učitele a žáky důležité a co prožívali. Historické zhodnocení práce školy, jejího zapojení do života společnosti není naším cílem, to přenecháme jiným odborníkům.

Psaní školní kroniky patřilo k nepsaným povinnostem ředitele. V naší škole bylo toto pravidlo dodržováno od jejího vzniku až do doby, kdy funkci školní kroniky převzala zákonem nařízená Výroční zpráva školy za školní rok.

Je zbytečné přepisovat kroniku celou. Byl proto použit spojovací text mezi jednotlivými doslovnými citacemi  Pro odlišení byl spojovací text zapsán kolmým černým písmem,  citace pak byly vypsány kurzívou.

A ještě malá poznámka: Autor následujících stránek pracoval v novorolské škole od roku 1961 do roku 1976 jako učitel, pak byl „odejit“ a vrátil se roku 1990 jako ředitel. Něco tedy o škole ví a dovolil si přidat ze svých vzpomínek tam, kde tehdejší kronikář něco nenapsal (buď nechtěl, nebo nesměl). Znovu zdůrazňuji, smyslem není hodnotit, pouze doplnit to, co schází.

Mgr. Stanislav Průša

 

   Začněme tedy tím, jak došlo v Nové Roli ke vzniku české školy.

Nová Role byla původně osídlena českými zemědělci někdy ve 13. století. Když byly objeveny v blízkých horách rudy různých kovů, čeští panovníci pozvali do Krušných hor německé kolonisty a české obyvatelstvo se stalo menšinou. Tento stav trval i v době, kdy se od Rakousko-Uherska oddělila samostatná Československá republika. Proto i v Nové Roli byla pouze škola německá. České děti tak navštěvovaly německou školu nebo musely do české školy dojíždět jinam. Postupně sílil zájem o možnost posílat děti do české školy přímo v místě.

 

Školní rok 1935 – 36 

Zdejší státní obecná škola s čsl. vyučovacím jazykem byla v zásadě zřízena již 6. prosince 1929 výnosem ministerstva školství č. 162.553/29, ale pro různé, zejména technické potíže, byla otevřena teprve 1. listopadu 1935 výnosem MŠ ze dne 23. září 1935 č.j. 12.44535-I/3 v budově německé školy v přízemní třídě.

Na počátku bylo přihlášeno 17 dětí.

Nábytek dočasně zapůjčila německá škola.

Prvním učitelem a správcem školy byl Rudolf Špicar

Učitelkou ženských ručních prací byla ustanovena Vlasta Kandelová z kmenové školy v Nejdku.

Římskokatolickému náboženství vyučoval nejprve Vilém Rolland, kaplan v Nejdku a od února Anna Plotová, učitelka mateřské školy v Chodově.

První školní slavností byla oslava státního svátku Jugoslávie dne 2. prosince 1935.

V průběhu roku se přihlásili další 4 žáci a vystoupili 3, takže na konci roku bylo žáků 18.

 

Život místní menšina byl rozrušen zřízením školy. 2. prosince 1935 ustavil se místní odbor Národní Jednoty Severočeské a Čechové všichni se přihlásili za členy.

 

Školní rok 1936 – 37 

Školní rok byl zahájen 1. září 1936 se 7 chlapci a 11 dívkami.

K 1. září 1936 byla výnosem MŠ č.j. 58.002/36 – T/3 zřízena státní škola mateřská, kam bylo zapsáno 13 dívek a 2 chlapci. Na této škole byla ustanovena učitelkou Anna Jiráková.

V obecné škole nastoupil dne1. října 1936 řídící učitel R. Špicar presenční službu vojenskou a proto byl od téhož dne ustanoven učitelem a správcem školy Bohuslav Bureš.

Státní svátek 28. říjen byl oslaven následovně: Dne 27.X. konala se od 10.h. dopolední ve vyzdobené třídě veřejná školní oslava za účinkování školních dítek. Zúčastnila se jí celá česká veřejnost zdejší obce. Týž den večer konala se poprvé v obci společná oslava s příslušnými něm.korporacemi v hostinci p. Pleyera. Oslava měla zdařilý průběh a přátelský ráz.

Kronika dále popisuje události celostátního významu, které se dotkly i života školy – oslavy narozenin T.G. Masaryka, E. Beneše, J.A. Komenského, oslavy státního svátku Jugoslávie a Svátku práce.

V průběhu školního roku ukončila svoji činnost ve škole Anna Plotová a začala zde pracovat Marie Pomešová.

Zápis pro šk. rok 1937-38 byl proveden 28. a 30. června a zapsáno bylo do obecné školy 17 a do školy mateřské 11 dětí.

 

Školní rok 1937 – 38 

Školní rok byl zahájen 1. září. Ukončen byl  dnem 22. června z důvodu konání X. všesokolského sletu 1938 v Praze . Z nedostatku finanční prostředků z našich dětí do Prahy nejel nikdo, ač jsou zde děti, které Prahu ještě neviděly a takový slet hned neuzří.

Rok 1938 je pln nejen vnitřních, ale i světových událostí. Mnoho českých krajů zvláště v pohraničí bylo vzrušeno volební agitací. Té nebyla ušetřena ani Nová Role. … Skoro všichni Němci se dovolávají úplné samosprávy a jsou sjednoceni v Henleinově straně. …Agitace byla tak silná, že někteří lidé podlehli a přemluvám a dokonce vzali své děti ze zdejší mateřské školy a dali je do německé.

Dále kronika popisuje události spojené s úmrtím T.G. Masaryka

 1. června na rozloučenou pořádána besídka. Po slibu věrnosti republice a provolání „Ať žije náš pan president, ať žije a vzkvétá naše drahá republika“ se děti rozešly na prázdniny a do světa.

Zajímavostí je poznámka o stravování dětí: Stravování dětí bylo společné s dětmi z německé školy. Stravovalo se od počátku prosince až do března.Jedna dávka pro dítě stála průměrně 60 haléřů. Děti dostávaly teplé, masité polévky nebo kakao.

 

Další zápis byl pravděpodobně doplněn až po osvobození v roce 1945 novým řídícím učitelem, panem Vladimírem Kašparem. (Jeho rukou jsou pak prováděny všechny další zápisy až do roku 1962).  Není nadepsán školní rok 1938 – 39, ale v černém rámečku je uvedeno:

Pak přišel Mnichov…   

… smutný den v dějinách československého státu, lid se chtěl bránit, ale opuštěn spojenci musel kapitulovat. Svět nechtěl věřit, jak velké nebezpečí pro lidstvo znamená nacistické Německo s Hitlerem v čele.

Pero českého učitele se odmlčelo na dlouhých šest let okupace. Lid však věřil, že křivda Mnichova bude odčiněna a českému národu zas vzejde svoboda.

S heslem „Pravda vítězí“ a s pevnou vírou v šťastnou budoucnost nastoupili jsme všichni šest krutých let okupace…

Nacistická bota nás přišlápla…

Na dalších stránkách kroniky jsou fotografie a výstřižky z novin zachycující zabírání našeho území německou armádou a  představitele naší exilové vlády.

Autor pak popisuje, jaké oběti přinesl český národ v době okupace, a zachycuje atmosféru v naší společnosti těsně po osvobození.

 

Školní rok 1945 – 46

Protože po osvobození byl nedostatek učitelstva, bylo na celém našem okrese (tehdy okres Loket)  po prázdninách otevřeno jen 7 škol, mezi nimi i ta naše.  Školní inspektor jezdil po okrese a mnohdy s pistolí v ruce zajišťoval školní budovy a majetek.

Nová Role měla výhodnou polohu, dobré vlakové spojení a blízkost Karlových Varů, byla zde továrna  na porcelán,  proto zde přibývalo českých lidí rychleji než v jiných obcích.

Zápis do školy proběhl ve dnech 4.-7. září. Z původně zapsaných 58 dětí navštěvovalo školu jen 35 dětí, neboť bylo nařízeno nebrat do školy děti německých rodičů, kteří byli členy nacistických organizací. Značná část žáků byly děti německých antifašistů. Jediným ryze českým žákem byl syn místního řezníka Josef Štekl. Až během roku přibývalo českých dětí. Byly to děti prvních českých rolníků v Nové Roli Karla Ježka a Petra Coufala.

Škola je při otevření organizována jako jednotřídka, ale krátce po zahájení provozu byla změněna na dvojtřídní.  Prvním správcem školy byl ustanoven řídící učitel Vladimír Kašpar, který  na výzvu vlády přišel  dobrovolně z Plzně osídlovat pohraničí. V únoru 1946 byla učitelkou domácích nauk ustanovena Vlasta Švorcová z kmenové školy v Chodově. Od března 1946 byla na školu ustanovena jako výpomocná učitelka Marie Korejsová. 

Důležité události v životě školy: Po pololetních prázdninách v lednu 1946 byly zahájeny odsuny Němců, které byly prováděny v budově školy. V polovině února 1946 zasáhla budovu školy náhlá povodeň a vyučování muselo být přerušeno. Před ukončením školního roku byl proveden s dětmi školní výlet do Karlových Varů, které většina dětí viděla poprvé. Výlet byl celodenní, obě cesty konány vlakem

Školní rok ukončilo v I. třídě 20 a v II. třídě 25 žáků.

Zápis pro další školní rok byl proveden 28.-30. června 1946.

 

Školní rok 1946 – 47 

Zápis tohoto roku začíná obrázkem s nápisem Dvouletka 1947-48, podbarveným továrními komíny a českou vlajkou.

Počátek školního roku zahájen 2. září a ukončen 29. června. Během roku docházelo k častým změnám vlivem nakažlivých nemocí jak mezi žactvem tak i v učitelském sboru a odchodem správce školy na vojenský výcvik.

Brzy po začátku šk. roku byla propůjčena volná třída v přízemí, která sloužila za náhradní tělocvičnu, místní pobočce učňovské školy. (Zanedlouho byla pro časté nepříjemnosti učňovská škola opět přemístěna jinam) Škola měla opravdu smůlu. V noci z 22. na 23. ledna vypukl požár ve II. třídě. Školnice paní Hrudíková zjistila požár v 6 hod. ráno. Požár naštěstí nenabyl velkých rozměrů a byl Vl. Kašparem a M. Korejsovou brzy uhašen. Přesto škoda byla značná. Jiným nepěkným zjevem v životě školy byla krádež rozhlasového přijímače dne 23. 2. 1947.

 

Školní rok 1947 – 48 

Rok vzpomínání – 600 let Karlovy university

V kronice se poprvé objevuje jméno Jarmila Křížová, která se později stala trvalou členkou učitelského sboru. Jako zajímavost je možné vyčíst z kroniky, že kromě římskokatolického náboženství se v tomto roce učilo ve škole i náboženství pravoslavné. Dále kronika popisuje události v místě (zahájení stavby vodovodu) i ve státě (Únorové vítězství, smrt Jana Masaryka, volba K. Gottwalda presidentem).

 

Školní rok byl zakončen 27. června 1948. Dětem byl připomenut význam Mistra J. Husa a se slibem, že budou o žních pilně pomáhat se děti  rozešly na prázdniny

 

Společná školní fotografie na závěr školního roku 1947-48. Na fotografii vpravo, nezakrytý dětmi, dlouholetý ředitel školy Vladimír Kašpar, vlevo z větší části zakrytý dětmi učitel-čekatel Zdeněk Jonáš.

 

Školní rok 1948 – 49

Úvodní stránka školního roku ukazuje, co považoval kronikář za nejdůležitější pro toto období.

Hned na druhé stránce je v černém rámečku vzpomenuto úmrtí presidenta E. Beneše.

Od počátku šk.roku nastoupil na zdejší školu nový učitel Václav Vyleta za p. učitele Zdeňka Jonáše, který byl na vlastní žádost přeložen do H. Slavkova.

Od Nového roku je zrušen okres Loket a Nová Role přičleněna k okresu Karlovy Vary.

 

Obvyklá statistika na konci roku uvádí, že školu navštěvovalo 47 Čechů, 5 Slováků a 6 Němců.

 

Školní rok 1949 – 50

Boj za světový mír  – základní myšlenka tohoto školního roku vyjádřená na první straně spolu s obrázkem svazáků a pionýrů.

 

Již o prázdninách došel na školu přípis, že pro naprostý nedostatek učitelů bude naše škola organisována jako jednotřídní. Po protestech zaměstnanců porcelánky i jejího vedení byla na školu přidělena učitelka sl. Blažena Polívková. Práce na škole se jí však nelíbila a  požádala o rozvázání pracovního poměru. Místo ní přišel z Nejdku mladý učitel Josef Jícha.

Naše škola byla opět zařazena mezi školy, které obdržely dar potravin pro školní stravování.

Velkou akcí bylo národní sčítání lidu, pozemků, zvířat atd. Ke sčítání bylo vyškoleno učitelstvo a v Nové Roli byl sčítacím komisařem  ustanoven ředitel školy.

 

Statistika na konci šk. roku uvádí počty žáků: 50 Čechů, 3 Slováci, 6 Němců, 4 žáci jiné národnosti.

 

Školní rok 1950 – 51

Socialisace vesnice – základní myšlenka tohoto školního roku. Celá jedna stránka kroniky je věnována založení JZD v Nové Roli.

 

V měsíci dubnu 1951 byl v rámci celostátní akce proveden i v Nové Roli „Pochod míru“ jako veřejná manifestace za mír mezi národy a výstraha válečným paličům – západním imperialistům za účasti 260 občanů a žáků školy. Průvod došel do Božičan, odtud po cestě do Hamrů a lesní cestou  zpět do Nové Role.

Rodičovské sdružení konečně oživilo  činnost loutkářského odboru a skoro každou neděli hrálo dětem divadlo.

 

Statistika: Školu navštěvovalo již  64 žáků ve dvou třídách, z toho v I. třídě 23 a ve II. třídě 41 dětí.

 

Školní rok 1951 – 52 

Pro tento školní rok nebyla uvedena v kronice žádná hlavní myšlenka.

V I. roč. se tento rok vyučuje poprvé podle nové čítanky, která je stejná pro celé území Čech a Moravy. I ostatní učebnice vyšly v novém nebo opraveném vydání. Distribuce učebnic byla prováděna výhradně přes JNV (Jednotný národní výbor) v Karlových Varech, takže rodičům odpadly starosti s opatřováním knih pro své děti.

 1. Vyleta nastoupil vojenskou službu a místo něj přišla Drahomíra Popelková ze školy v Božičanech. Tamní škola tak musela být organisována jen jako dvojtřídní, nebyl dostatek učitelů. D. Popelková v pololetí odešla a nahradila ji E. Glyknerová z Nejdku.

Přestaly se dětem podávati svačiny, protože skončila akce Mezinárodního dětského fondu s darováním potravin školám.

V tomto školním roce bylo provedeno úplné osamostatnění mateřské školy.

Významnou událostí v životě školy  bylo zřízení školní družiny mládeže dne 1. V. 1952.

Dne 24. III. bylo uskutečněno nedělní vyučování za účasti rodičů, aby viděli své děti při školní práci. Po vyučování byla diskuse s rodiči a individuální rady.

V posledních letech začíná zle řádit největší škůdce brambor – mandelinka bramborová. Zásluhu na jejím soustavném hubení má opět naše mládež. MNV vyhlásil soutěž ve sběru. Vítězkou se stala Inge Hrudíková, která sebrala 161 brouků, 42 723 larev, 4 145  vajíček. Vyhrála kopací míč.

 

Statistika : Škola měla 57 žáků.

 

Školní rok 1952 – 53

Zápis za tento rok je nadepsán iniciálami JVS a KG ve smutečním provedení s propletenou černou snítkou. Je tím zvýrazněno úmrtí Stalina a Gottwalda, jemuž se kronikář věnuje na šesti stránkách. Část zápisů je věnována volbě nového prezidenta republiky Zápotockého. Není opomenut ani sjezd Komunistické strany SSSR nebo válka v Koreji. Pozornosti neunikla měnová reforma a zrušení potravinových lístků.

 

Rok 1953 je pro školství významný hlavně tím, že byl vydán nový školský zákon. Škola se stává školou jednotnou pro všechny děti. Základním typem stává se škola národní, ve větších místech jednotná osmiletá střední škola a pak jedenáctiletá střední škola.

Dnem 1. 5. 1953 byla pro špatné plnění povinností odvolána z DM M. Kozáková a nahradila ji J. Bolfová.

Od 1. ledna 1953 byla přímo na školu přenesena činnost Revolučního odborového hnutí.

Náboženství se na škole vyučovalo nepravidelně, přihlásilo se málo dětí.

Tento rok se hojně vyskytla úplavice a několik případů tyfu. Mnoho dětí bylo i v nemocnici.

Den 1. červen byl prohlášen Mezinárodním dnem dětí a i v Nové Roli oslaven.

Škola získala 1. místo ve sběru starého textilu a papíru a peněžitou odměnu 1000 Kč, bohužel bylo to větším dílem na úkor výsledků ve vyučování, což je ovšem veliká chyba, protože prvním úkolem školy je něco „naučit“ a pak teprve jsou sběry a podobně.

 

Statistika : Škola měla 60 žáků

 

Školní rok 1953 – 54

Úspěšné ukončení první Gottwaldovy pětiletky – to je motto pro tento rok

 

Jako učitel byl na školu ustanoven Z. Marušák, od listopadu jej pak nahradil V. Vyleta, který se vrátil z vojenské presenční služby.

Kronikář se krátce věnuje činnosti SRPŠ, pionýrské skupiny, oslavám ve škole i obci, práci JZD, osvětové besedy, družstva Jednota. Konstatuje, že Nová Role se postupně stává centrem celého okolí asi sedmi vesnic. Zajímá ho X. sjezd KSČ a podrobně i se statistikou zachycuje volby do národních výborů.

 

Statistika : Škola měla 71 žáků

 

Školní rok 1954 -55 

10 let osvobození ČSR, 1. celostátní spartakiáda – hlavní témata roku

 

Škola je v tomto roce opět organisována jako dvoutřídní se čtyřmi odděleními. V I. třídě s 1. a 3. ročníkem vyučuje Vl. Kašpar, v II. třídě s 2. a 4. ročníkem  vyučuje V. Vyleta. Po onemocnění V. Vylety ve škole působil jako  výpomoc St. Pfefrček.

Počet dětí ve školní družině poklesl na 13, chod družiny byl upraven z 8 na 4 hodiny a do ŠD nastoupila manželka ředitele školy Vlasta Kašparová.

 

Kronika pak pokračuje krátkými zmínkami o životě školy a obce podobně  jako v předcházejících letech.

 

Velkou událostí v životě naší země bylo uspořádání I. celostátní spartakiády červnu a červenci v Praze na Strahově.

Jinou významnou událostí v životě školy a všeho našeho lidu bylo uznání a vyhlášení „Dne učitelů“.

 

Statistika : Škola měla 69 žáků.

 

Školní rok 1955 – 56 

2.pětiletka – ozdobný nadpis s obrázkem těžní věže, vysokých pecí a traktoru má vystihnout hlavní téma roku.

 

Škola je opět organisována jako dvoutřídní bez 5. ročníku, který chodí do Nejdku. 1. a 3. ročník vyučuje ředitel školy Vl. Kašpar a 2. a 4. třídu nejprve Marta Blahoušková a od 1. listopadu po návratu z vojenské služby Josef Bárta.

Sdružení rodičů a přátel školy pracovalo poměrně s úspěchem. Rodiče odpracovali mnoho brigádnických hodin neúpravě nového školního hřiště. Místní JZD věnovalo škole louku tak škola bude mít hřiště, které jí budou závidět všechny školy v okolí. Školní hřiště bylo slavnostně otevřeno u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí. Součástí otevření bylo i vystoupení mladšího a staršího žactva se cvičením v prostných, které bylo připraveno také pro okresní spartakiádu.

Situace v pionýrské organizaci nabyla ani letos nijak zvlášť radostná. Protože v obci nepracuje ČSM, není také výběr vedoucích PO a celá práce vázne.

Významnou akcí v obci bylo otevření kulturního domu.

 

Statistika : Škola měla 68 žáků.

 

Školní rok 1956 – 57 

Trojtřídka – zásadní změna proti minulým létům, poprvé jsou ve škole tři třídy.

 

Škola má přechodně velké problémy s místem a obsazením učiteli. V budově je umístěna mateřská škola, družina mládeže a nyní i tři třídy školní, tak všichni netrpělivě čekáme na dokončení adaptací budovy pro mateřskou školu u koupaliště. Celé září konal Vl. Kašpar vojenské cvičení a tak jeho I. třídu vyučovala střídavě se svojí III. třídou nově ustanovená učitelka Zdena Coufalová. Zajímavostí je, že soudružka Coufalová chodila do naší školy jako jedna z prvních českých žákyň po revoluci  v roce 1945. Nyní ukončila pedagogickou školu v Karlových Varech a vrátila se do Nové Role jako kvalifikovaná učitelka.

Pionýrské oddíly vedli v tomto roce učitelé Bárta a Coufalová.

Kronikář pak popisuje volby do MNV, účast dětí na různých oslavách v průběhu roku, přemístění MŠ do samostatné budovy a zabývá se také mezinárodní situací. Typické pro tehdejší dobu je používání termínů „západní imperialisté“ a „obrana světového míru sovětskou armádou“

Nová učitelka Z. Coufalová se svojí třídou

 

Statistika : Škola měla 70 žáků

 

Školní rok 1957 – 58 

Družice ! – titulek je doplněn kresbou zeměkoule a dvou družic, které ji oblétávají.

 

Klidný začátek školního roku nám tentokrát narušilo vrácení našeho 5. post. ročníku (v počtu 20 dětí) z osmileté střední školy v Nejdku pro nedostatek místa. Byli jsme nuceni hned na počátku provést reorganizaci na naší škole a narychlo provést úpravy lavic ve třídách.

 

V I. třídě vyučuje Vl. Kašpar spojený 1. a 3. post. ročník v počtu 37 dětí. Ve II. třídě vyučuje Zd. Coufalová spojený 2. a 4. post. ročník s 35 dětmi.  III. třídu s 5. post.ročníkem vyučuje nová s. učitelka Marie Moutelíková.

 

Kronikář pokračuje stejně jako v minulých zápisech složením výboru SRPŠ a hodnocením jeho práce, následuje zmínka o práci školní družiny a pionýrů. Popisuje různé oslavy, které v obci proběhly. Šest stránek je věnováno úmrtí prezidenta republiky A. Zápotockého a volbě nového prezidenta A. Novotného. Objevuje se první zmínka o přípravách výstavby nového sídliště. V odstavci o mezinárodní situaci jsou opět používány termíny „kapitalistické státy horečně zbrojí“ a „protiváhu NATO zajišťuje Varšavská smlouva“. V samostatném odstavci je oslavován první „Sputnik“ i první živý tvor ve vesmíru – pes Lajka.

Celá jedna strana je věnována zřízení školního vodovodu. Do této doby používala škola vodu ze studny na pozemku školy.

 

Statistika : Škola má již 94 žáků

 

Školní rok 1958 – 59 

Nové sídliště v Nové Roli – kresba pojízdného jeřábu nad rozestavěným domem má symbolizovat novou výstavbu v obci.

 

V tomto školním  roce je škola organisována jako trojtřídní se čtyřmi postupnými ročníky. Pátý post. ročník navštěvuje již zase osmiletku v Nejdku. I. třídu vyučuje ředitel školy s. Vladimír Kašpar, II. třídu (3. post. roč.) s. Ludmila Navrátilová a III. třídu (2. a 4. post. roč.) s. Marie Moutelíková. Před začátkem šk.roku byla přeložena s. Zdena Coufalová na národní školu do Nových Hamrů. Jako svobodná musela uvolnit místo s. Navrátilové, která je provdána, má dvě malé děti a bydlí v Nové Roli.

 

Nejdůležitější událostí v životě obce a tedy i školy je podle kroniky zahájení stavby nového sídliště. Kronikář konstatuje rozkopané cesty, oplocená staveniště (kde pracovali odsouzení). Pozastavuje se nad průtahy ve stavbě nové školy.

 

Statistika : Škola má v tomto roce 79 žáků a tři pedagogy.

 

Školní rok 1959 – 60 

15. výročí osvobození, II. celostátní spartakiáda – nadpisu vévodí kresba strahovské spartakiádní tribuny.

 

Škola je organisována jako čtyřtřídní, pátý ročník navštěvuje školu v Nejdku. Děti vyučovali s. Vl. Kašpar, ředitel školy, a s. Helena Šafratová (po provdání Tomšová) , s. Marie Moutelíková a s. Ludmila Navrátilová.

Počet dětí ve školní družině rychle stoupal vlivem toho, že na sídlišti byly předány první tři panelové domy a těsně před prázdninami další bytové jednotky. Vedoucí  vychovatelkou je s. Vlasta Kašparová a na 4 hodiny i s. Neumanová, která na další 4 hodiny pracuje ve školní jídelně.

 

Kronikář se obšírně zabývá výstavbou sídliště,  popisuje další volby do zastupitelských orgánů, oslavy probíhající za účasti školáků, spojení Nové Role s Mezirolím do jedné obce. Zmínil se i o havárii jeřábu na stavbě sídliště a pokusu o jeho opravu dvěma vrtulníky, což bylo pro venkovské kluky událostí číslo jedna.

Jedna dvojstrana je věnována přípravám a průběhu II. celostátní spartakiády.

 

Statistika : Škola má 126 žáků a čtyři pedagogy.   

 

Školní rok 1960 – 61 

Školní rok byl zahájen ve staré školní budově, protože nová škola ještě není dohotovena.

Nastal školní rok naplněný mnohými organizačními změnami. Na novém sídlišti byly předány další nové byty a tak nastává silný příliv dětí do školy, která ovšem nemá dostatečné prostory, a tak se situace řeší podle momentálních podmínek.

Příliv dětí je tak silný, že je třeba zřídit pobočky (tím jsou myšleny paralelní třídy v jednotlivých ročnících) a vyučování organizovat na směny.

Na školu nastupují nové učitelské síly: s. učitelka Zita Zuzkovičová (po provdání Sinkulová, ještě později Průšová). S. Věra Žáčková, s. Aloisie Chvostová také nějaký čas v naší škole pracovaly, po krátké době však musely ustoupit novým, již vdaným kolegyním, a ze školy odešly. Další posilou byla s. Marie Růžičková. Po několikaleté odmlce se do školy vrátila s. Jarmila Křížová, která v Nové Roli bydlí již od roku 1945. Přistěhovala se s. Jaroslava Pechová,  s. Zdena Kuklová a další.

Školní rok byl zahájen s osmi třídami, z toho byly  2 první, 2 druhé, 2 třetí, 1 čtvrtá a 1 pátá, v polovině října však bylo nutno rozdělit i čtvrtou a pátou třídu. První, druhé a páté třídy se učily ve staré školní budově, třetí třídy v upravené budově osvětové besedy a čtvrté třídy v upraveném sále bývalé restaurace U medvěda, všechny se střídaly ve směnném vyučování.

Předání nové školní budovy bránily nekvalitně provedené řemeslnické práce. Konečně nastal ten toužebně očekávaný den, 6. února 1961, po pololetních prázdninách, kdy bylo slavnostně zahájeno vyučování v novém školním pavilonu „A“. Pavilon „B“ se teprve začal stavět.

Brzy se projevily projekční chyby. Dalo hodně práce prosadit výstavbu dvoupatrového pavilonu „B“, který byl původně plánován jen jako jednopatrový. Projevil se nedostatek šaten a kabinetů, nedostatečné  propojení obou pavilonů, malá kapacita školní stravovny i školní družiny.

Počet dětí ve školní družině také stále stoupal. S. Neumanová začala pracovat v ŠD na plný úvazek a byla přijata další síla, s. Hlubučková.

Pionýři a školní mládež se opět zúčastnila na všech větších oslavách v obci.

Kronika ani tento rok nezapomíná na události ve světě. Zaznamenává zvolení J. F. Kennedyho prezidentem USA, vypuštění Gagarina jako prvního člověka do vesmíru a další události.

 

Statistika : Školní rok končí škola s 310 žáky v osmi třídách od 1. do 5. post. ročníku a s deseti pedagogy.

Učitelský sbor na konci školního roku 1960 – 1961 :

Zleva : J. Křížová, Z. Zuzkovičová – Sinkulová, B. Léblová, H. Šafratová – Tomšová,

Vl. Kašpar, V. Šedivá, L. Navrátilová, J. Pechová, Z. Kuklová, J. Pašková.

 

Školní rok 1961 -62 

Od tohoto školního roku je každý další školní rok nadepsán pouze letopočtem; škola se radikálně zvětšila natolik, že kronikář zřejmě neměl čas na malování obrázků.

 

Školní rok začal se zpožděním 4. 9. 1961, protože Pozemní stavby v posledních prázdninových dnech teprve dokončovaly fasádu pavilonu „A“ terénní úpravy s topným kanálem právě před vchodem do školy. Situace byla vůbec kritická. Měla být otevřena úplná devítiletka v jednom pavilonu s neúplným vybavením jak nábytkem, tak pomůckami. Přesto bylo rozhodnuto otevřít úplnou devítiletku za každých podmínek, protože okolní devítiletky, v Nejdku a ve Staré Roli, nebyly schopny pojmout tak vysoký počet dětí z Nové Role.

Školní rok byl zahájen s 658 žáky, rozdělenými do 20 tříd, z toho 10 na prvním a 10 na druhém stupni. Brzy však bylo nutno rozdělit i další ročníky do více tříd, takže rok zakončilo 736 žáků ve 22 třídách. Tomu odpovídá i zvýšení počtu učitelů a vychovatelů:

V 1.-5. post. roč. pracují učitelky Sinkulová, Léblová, Tomšová, Pašková, Lebedová, Jíchová, Jiranová, Benešová, Navrátilová, Šedivá, Kuklová, Průšová, Tíkalová.

V 6.-9. post. roč. pracují Kašpar (ředitel), Kučera (zást. ředitele), Urban (zást. ředitele), Pelnář, Tesárek, Křížová, Průša, Šantrochová, Hamberger, Špidra, Tesárková, Fiala, Jícha, Urbanová, Witowski, Plicková, Schroedlová.  Skupinovou vedoucí PO je Pelnářová.

Celé první pololetí se učilo jen v pavilonu „A“, který musel současně sloužit i  jako skladiště školního nábytku pro dokončovaný pavilon „B“.  Poměry byly tedy neradostné, mnoho dětí, chodby plné nábytku, vyučování v 1.-5. ročníku na dvě směny. Teprve po pololetních prázdninách, které byly naštěstí pro nás o 14 dní prodlouženy pro epidemii chřipky, se poměry zlepšily. Za pomoci starších dětí, učitelů i některých obětavých rodičů a hlavně uklízeček byl nově dokončený pavilon „B“ uklizen a vybaven nábytkem. Přestěhovaly se tam 6.-9. třídy. Přestěhování se uskutečnilo se souhlasem ONV ještě před kolaudací, ta pak probíhala za plného provozu. Bylo odstraněno směnné vyučování a s. uč. Sinkulová se mohla se svojí třídou vrátit ze staré školní budovy, kam byla umístěna pro naprostý nedostatek místa v nové škole.

Během pololetních prázdnin byla také uvedena do plného provozu nová školní jídelna, ovšem zatím bez plynu a páry, jen s nouzovým sporákem na uhlí. Mnoho shánění a  práce dalo zařízení jídelny alespoň malými plynovými sporáky, protože na velký sporák nebyly peníze.

Vedoucí školní jídelny se stala s. Bařtipánová.

Byl podstatně rozšířen výbor SRPŠ, zřízeny jeho jednotlivé komise, ale popravdě řečeno, mnoho činnosti pro školu nevyvinul.

Od 1. 1. 1962 je naše obec oficiálně prohlášena městem. Začíná stavba věžových domů, bohužel opět byla oddálena stavba kulturního domu a  zdravotního střediska. Na sídlišti se vyskytuje mnoho závad a nedostatků. Nepokračuje výstavba komunikací, zlobí voda, topení, což většinou souvisí s dostavbou nové porcelánky a teplárny.

Protože starý kulturní dům je nevhodný, stává se kulturním a společenským centrem města naše školní jídelna. Kromě kina a plesů se zde odbývá všechno.

Učitelé se zapojili do práce Osvětové besedy a společně s dětmi i do všech městem organizovaných oslav.

 

Pedagogický sbor na konci školního roku 1961 – 62

 

Statistika : Škola má na konci školního roku 737 žáků ve 22 třídách.

 

Školní rok  1962 – 63 

V tomto školní roce se změnil kronikář. Na žádost Vl. Kašpara se ředitelem školy stal J. Kučera a zástupcem Vl. Kašpar (výměna funkcí).

 

Učitelský sbor posílili další pedagogové : L. Tíkalová, J. Příhodová, P. Salátková, R. Wernerová pro I. stupeň, M. Malečková, J. Fixová pro II. stupeň, pro PO  V. Kijovská. Také ŠD byla rozšířena, měla 124 zapsaných dětí ve čtyřech odděleních a pracovaly zde Vl. Kašparová, B. Neumanová, Hlubučková a V. Pelnářová.  Ve školní jídelně se stravuje 380 dětí. V pedagogickém sboru jsou časté změny, protože sbor je mladý a učitelky odcházejí na mateřské dovolené. V průběhu tohoto školního roku také odešel St. Průša na dvouletou základní vojenskou službu.

 

Obětavou prací některých funkcionářů SRPŠ a některých učitelů byl vybudován pro pionýry i

ostatní děti prázdninový (tehdejšími slovy pionýrský) tábor v údolí řeky Mže nedaleko Svojšína a byl nazván „Pionýrský tábor Radar“:

Jeden z těch, kteří se nejvíc zasloužili o vybudování – Vl. Kašpar :

 

Prostor uprostřed tábora :

 

Sportovní soutěže přímo v táboře :

 

Statistika :  Škola má na konci školního roku 792 žáků ve 26 třídách.

 

Školní rok 1963 – 64 

Další změny v uč.sboru: na 1. stupeň přišly E. Kučerová,  M. Havlíková, M. Benešová

                                       Na 2. stupeň přišla H. Strejcová

PO  vede nová skupinová vedoucí Dagmar Menzlová.

Ve školní družině bylo zřízeno další oddělení pod vedením E. Friedrichové.

Ve školní jídelně již pracuje vedoucí a pět kuchařek.

V tomto roce tragicky zemřela v době mateřské dovolené s. Erika Jíchová-Šteklová.

 

V zápisech z činnosti školy, odborové organizace, PO i SRPŠ se začíná projevovat duch doby v tom, že jsou plné frází opsaných z usnesení stranických orgánů a ministerstva školství.

„Otázkám zvyšování úrovně vědomostí žáků a otázkám výchovným… … věnoval učitelský sbor velikou pozornost s značné úsilí“.

„Naši pionýři se velmi dobře podíleli na veřejně prospěšné práci. Byly to opět tuny odpadových surovin, které naši pionýři odevzdali národnímu hospodářství“.

 

Pro život školy byly důležité tři momenty:

– v prostorách školy byla uspořádána  výstava „15 let PO v naší škole“

– hodnocení žáků bylo poprvé prováděno podle nového klasifikačního řádu

–  vedení školy společně s celoškolním výborem SRPŠ došlo k názoru, že pro školu není ekonomicky ani organizačně únosné vlastnit pionýrský tábor, a proto byla sjednána dohoda s patronátním závodem Velkodůl 25. únor v Novém Sedle a tábor mu byl prodán za 15 000 Kčs.

 

Statistika : Škola má na konci roku 849 žáků a 27 tříd.

 

Školní rok 1964 – 65

Další dobové fráze: „V plnění závažných úkolů školy se opíráme o linii XII. sjezdu KSČ, dále o prohlášení vlády o otázkách dalšího rozvoje našeho socialistického školství“.

 

Noví lidé v uč. sboru: 1. stupeň A. Prátová, M. Skálová, M. Šitinová, E. Linhartová

 1.      stupeň M. Moravcová, M. Endtová, J. Metličková, J. Hrdinová, H. Vyvialová

Dlouholetý ředitel Vl. Kašpar odešel pracovat jako ředitel do Zvláštní školy Nová Role, která sídlí v budově staré školy. Místo něj se stala zástupkyní ředitele ZDŠ Jarmila Křížová.

Školní družina má již pět oddělení

 

Hlavní úkol učebně-výchovné práce – věnovat se prospěchově slabým žákům, nezanedbávat průměrné a rozvíjet schopnosti u žáků talentovaných. Tato věta patří k perlám uvedeným o dva odstavečky dříve.

 

Iniciativou učitelů Tesárka a Baudysové bylo uskutečněno pokusné diferencované vyučování v osmých třídách pro předměty matematika a český jazyk. Po dobrých zkušenostech byl tento experiment zaveden ve 2. pololetí školního roku i v 9. třídách. Tímto opatřením byla zřízena tzv. studijní a praktická skupina žáků. Tím se dosáhlo, že talentovaným žákům se dostalo hlubšího základu pro budoucí studia a žákům praktické skupiny zase doplnění mezer ve vědomostech a solidní příprava pro absolvování odborných učňovských učilišť.

 

Statistika : Škola má 948 žáků a 29 tříd a patří již k největším v okrese.

 

Poslední stránka tohoto školního roku je věnována tragickému skonu Vladimíra Kašpara, který si vzal život. Pod jeho fotografií v černém rámečku jsou slova:

 

Narozen 24. 3. 1919, zemřel 2. 2. 1965

Na paměť Vladimíra Kašpara, prvního učitele a ředitele školy v Nové Roli, kde působil nepřetržitě od r. 1945.

Po osvobození republiky přichází do Nové Role se svou rodinou, aby zde, po příkladu svých předchůdců pokračoval v díle, které bylo přerušeno násilnou okupací let 1939 – 1945.

Zakládá novou českou školu a svým příkladným dlouholetým působením učitelským, veřejnou a kulturní činností si získal všeobecného uznání. Které nebude nikdy zapomenuto.

 

 

 

Školní rok 1965 – 66 

Noví členové ped. sboru : Na 1. stupni zůstává 16 tříd i učitel, na 2. stupni narostl počet tříd na 15 a tak přišli i noví učitelé – J. Karasová, M. Picková, P. Kahle, L. Hrůzová, O. Lillová, V. Horáková, J. Kaufnerová, A. Vyskočilová, J. Hrdinová

Do šk.družiny přišly R. Horečná a M. Böhmová.

Zástupcem ředitele místo J. Urbana (odešel na jinou školu) se stal R. Pelnář.

 

V současné době konstatujeme, že škola má nedostatek prostoru. Pro 31 tříd je k dispozici pouze 28 učeben, a to i přesto, že byly zrušeny učitelské sborovny a klubovna pionýrů. Vyučování tak musí být organizováno směnným provozem 2. a 3. ročníku. V 6. -9. ročníku je rozvrh sestavován nikoliv podle pedagogických a hygienických pravidel, ale hlavně tak, aby byly plně využity i odborné pracovny a školní dílny.

Dále bylo pokračováno v experimentu se studijními a praktickými skupinami žáků a zkušenosti potvrzují jeho  oprávněnost.

 

Z nejzdařilejších akcí v organizaci mimoškolní práce s žáky byla bezesporu I. letní olympiáda mládeže….Do akce byl zapojen velký štáb spolupracovníků – učitelé Tv, všichni třídní učitelé na celé škole, funkcionáři SRPŠ i mnoho rodičů, hlavně maminek. Zúčastnilo se přes 80% žáků, tj. přes 800 dětí. Celá akce začala slavnostním nástupem všech účastníků 1.května 1966, složením slavnostního slibu. Sportovní soutěže ve všech kategoriích probíhaly až do vyvrcholení při oslavách Mezinárodního dne dětí v červnu 1966.  Soutěžilo všech 31 tříd, reprezentujících jednotlivé státy světa. Soutěžilo se ve více jak 30 disciplinách.

 

Nástup závodníků ke složení slavnostního olympijského slibu

 

Dekorování vítězů

V dubnu  se uskutečnil ve školní tělocvičně turnaj v sálové kopané za účasti  několika družstev

z porcelánek v republice, družstva učitelů ZŠ Nová Role a družstva sportovních komentátorů československé televize. Komentátoři v celodenním klání zvítězili a na druhém místě se překvapivě umístilo družstvo učitelů.

 

Vyvrcholením školního roku byl krajský sjezd pionýrů, který se konal v měsíci červnu právě v Nové Roli.

 

Statistika : Škola má 1019 žáků , 31 tříd a 5 oddělení školní družiny.

 

Školní rok 1966 – 67

Opět změny ve složení sboru: D. Menzlová ukončila své působení v PO a nastoupila jako učitelka na 1. stupni

Na 2. stupeň nově nastoupili : J. Korousová, B. Bařtipánová, J. Beznoska, V. Danihelka, E. Korandová(později Malúšová), C. Rotterová, M. Řezáčová, M. Smíšková, J. Vaňková, J. Lindnerová, I. Kříženecká.

Skupinovou vedoucí PO byla jmenována  M. Marklová.

V ŠD se vedoucí vychovatelkou stala M. Böhmová, nově nastoupila A. Červená.

 

Kronikář si postěžoval : Učitelský sbor je málo stabilizován. V průběhu školního roku došlo k deseti kádrovým  změnám – což do značné míry narušovalo plnění vytčených úkolů. Také učebních prostorů je stále nedostatek, pro velký počet žáků byly otevřeny další dvě třídy….Obtížně se sestavuje rozvrh hodin, jen velmi těžko se udržuje řádná kázeň žactva, trpí i inventář a zařízení školy.“  „V mimoškolní výchově máme své stálé, těžko řešitelné problémy – totiž nedostatek ochotných a schopných spolupracovníků z řad občanů a zejména mladých lidí pro činnost pionýrské organizace, která stagnuje již řadu let.“

 

Úspěch sportovní olympiády se pokusila následovat škola pod vedením J. Křížové uspořádáním „Kulturní olympiády“, zájem dětí však neodpovídal námaze vynaložené organizátory akce, bylo zapotřebí více přesvědčování od třídních i ostatních učitelů.

 

Jedna ze soutěží kulturní olympiády – soutěž zeměpisná

Statistika : V průběhu roku dosáhl stav žáků počtu 1045 v 32 třídách

 

Školní rok 1967 – 68 

Protože sbor musel být doplněn již v průběhu minulého školního roku, na začátku tohoto roku již mnoho změn nebylo. Jako dočasná výpomoc přišel důchodce F. Strouhal. Na krátkou dobu nastoupil také mladý učitel F. Hecht, na škole začali působit mladí učitelé Vl. Lédl a I. Nová.

Pro stálý nedostatek místa ve škole byl snížen počet tříd na 31 a byla realizována další opatření: Byla přestěhována odborná pracovna fyziky z pavilonu „A“ do pavilonu „B“. Do velké chodby v 1. poschodí  pavilonu „A“ byla  vestavěna provizorní místnost a je používána jako sborovna a kancelář administrativní pracovnice. Z pavilonu „B“ byly odstěhovány školní dílny do budovy bývalé školky na okraji města. Poblíž této budovy byl také velkým přičiněním učitelů Špidry a Průši zřízen školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Realizaci všech úprav umožnila značná finanční částka od generálního ředitele HDBS v Sokolově.

V organizaci vyučování došlo k dalším zásadním změnám. Pracovní režim byl organizován v jedenáctidenním cyklu tak, že střídavě jedna sobota byla jako dříve pracovní a další týden byla sobota volná. Jeden pracovní  týden tedy byl šestidenní a další pětidenní.

 

Další stránky jsou věnovány obvyklými frázemi „výchovně vzdělávacímu působení a jeho výsledkům“, oslavám 50. výročí VŘSR a také zvolení L. Svobody prezidentem republiky.

„Pražské jaro“ zatím do kroniky neproniklo.

 

Statistika : Škola měla 1013 žáků a 31 tříd.

 

Školní rok 1968 – 69 

Přípravné práce k zahájení školního roku proběhly v mimořádné politické situaci, v nenormálních podmínkách, neboť 21. srpna 1968 vstoupila na  území naší republiky vojska SSSR, Maďarska …….Naše vlast i její lid prožívali vážné chvíle života.

Vyučování je organizováno v pětidenním pracovním týdnu.

 

Změny v ped.sboru : Na 2. stupeň přišli mladí manželé J. a I .Monusovi, J. Matura

Do ŠD přišla výpomocná vychovatelka G. Wölflová.

 

Na první provozní poradě na konci srpna se ještě ředitel chlubil tím, že on jako jediný si vzpomněl a ihned po vstupu cizích vojsk poslal jménem školy, jménem učitelů protestní rezoluci do plzeňského rozhlasu. Pomáhal také ostatním učitelům vyvěsit na budovu školy mapu ČSSR s velkým nápisem „Republiku vám nedáme“. Stačilo několik dalších měsíců a on začal v obavě o funkci mluvit jinak, jak dokazují zápisy v kronice.

 

Školní rok probíhá v politicky neklidném ovzduší, v ovzduší střetů různých škodlivých názorů na vývoj naší cesty v současné etapě socialistické společnosti. ….O konsolidaci můžeme mluvit teprve tehdy, když byl zvolen do čela ÚV KSČ Dr. Gustáv Husák….Většina a to převážná část uč.sboru si již uvědomuje  svoji společenskou odpovědnost a nutnost napravovat chyby a omyly nedávné doby.

 

Srpnová atmosféra 1968 v Nové Roli, stejná nálada byla i v uč.sboru:

Statistika : Škola měla 29 tříd a 888 žáků.

 

Školní rok 1969 – 70 

Noví lidé mezi pedagogy : Na 1. stupni H. Volfová, z ŠD přešla učit R. Horečná

                                         Na 2. stupni H. Pravečková, J. Moc, Vl. Kaderová, J. Škapíková

V ŠD byla jmenována vedoucí vychovatelkou A. Červená, nově nastoupila R. Škardová.

Před začátkem šk.roku byl po infarktu dlouhodobě nemocen R. Pelnář, funkcí zástupce ředitele byl pověřen St. Průša.

 

Další stránky kroniky jsou věnovány návštěvě sovětské delegace v rámci „Měsíce přátelství“ a politickým frázím o předešlé politické krizi a současné nápravě chyb a konsolidaci v politickém i společenském životě.

 

Statistika : Škola měla 31 tříd a 851 žáků.

 

Školní rok 1970 – 71

Noví učitelé: ze ŠD přišla učit na 1. st.  M. Böhmová a A. Červená,  nově nastoupily V. Zimová a E. Hubálková, na 2. stupni začaly pracovat J. Kašparová, J. Martinovská a E. Čapková ( po provdání Štěpničková).

Výsledkem „normalizace“ byly změny v obsazení funkcí : zástupcem ředitele se stala  normalizátorka Vyvialová,  předsedkyní ZO KSČ normalizátorka Havlíková,  předsedkyní ROH jedna z mála nepotrestaných členů KSČ Korandová. Včasným převlečením kabátu se udržel ve funkci ředitel Kučera. Rudolf Pelnář byl pro svůj zdravotní stav trvale uvolněn z funkce zástupce ředitele i učitele a byl placen pouze za vývoj nových učebních pomůcek a dobudování své učebny fyziky v naší škole.

V pololetí získala škola do řad pedagogů vynikajícího odborníka a člověka, učitele češtiny a dějepisu Pavla Knotka. Před nástupem do Nové Role byl ředitelem na základní škole ve Staré Roli, pro své politické názory však byl normalizátorům nebezpečný, a proto byl potrestán odvoláním z funkce a přeložením do jiného města. Na ústní doporučení vrchnosti (písemně se nic nedávalo) nesměl učit dějepis v osmé a deváté třídě, „aby dětem neočkoval nesprávné pohledy na historii dělnického hnutí a marxleninismu“. Nebezpečné bylo i jeho jméno, proto o něm v kronice není ani zmínka.

 

Podmínky pro práci ve škole nejlépe vystihuje zápis z kroniky:

Hlavní úkoly stanovené plánem práce pro šk. rok 1970 – 71:

 • pokračovat v dokončení konsolidace společensko-politického života
 • formovat pozitivní politické postoje u učitelů a u žáků
 • zesílit výchovu k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu

Mezi ostatní úkoly naší školy a učitelů má v současné době přednost :

 • výchova mládežek správnému chápání úlohy KSČ v naší společnosti
 • chápání a jednání v duchu marx-leninského světového názoru

Tyto úkoly budou realizovány zejména:

 • výchovným pojetím obsahové stránky učiva
 • výchovným působením třídních učitelů
 • plné výchovné využití všech významných oslav a výročí – zejména 50. výročí založení a vzniku KSČ.

V tomto smyslu byly provedeny s učiteli v říjnu a listopadu pohovory a stanoveny konkrétní úkoly jednotlivým členům sboru – aby vytýčené úkoly mohly být realizovány.

 

Statistika : Škola má 30 tříd a 858 žáků.

 

Školní rok 1971 – 72

Novými členy ped.sboru jsou: na 1. stupni M. Kubešová

                                                na 2. stupni V. Nohejl a W. Fickertová (po provdání Malá)

V ŠD začaly pracovat T. Ježková a B. Páníková        

Skupinovou vedoucí PO je K. Bernátková

 

Normalizace poprvé tvrdě zasáhla i náš sbor, i když o tom kronikář nepíše. Ze školství musela odejít  Ludmila Navrátilová, na naši školu zase přišel „za trest“ z Nejdku odvolaný ředitel ZŠ Václav Nohejl. Za zásluhy v období normalizace se stala zástupkyní ředitele soudružka Havlíková, která vystřídala soudružku Vyvialovou.

 

Další zápisy se opakují – opravujeme omyly minulých let atd.

 

Jeden zápis je v kronice poprvé: Podle usnesení vlády byla naše škola začleněna do sféry znečištěného ovzduší. Proto organizujeme školu v přírodě. V říjnu 1971 byli žáci 3.-5. ročníku rekreováni měsíc v Krkonoších na Luční boudě (pobyt se jim o něco prodloužil, protože mezi nimi vypukla epidemie úplavice a domů mohli až po vyléčení). V květnu 1972 zde pak byli celý měsíc žáci 6.-9. ročníku. (Perlička – původní termín byl od poloviny dubna, pak byl odjezd z Nové Role posunut na 3. květen, aby se děti mohly zúčastnit májových oslav s celou školou)

Pro žáky 1. ročníku byla uskutečněna škola v přírodě v jarním období v  Horní Blatné. Plánovaný výjezd 2. ročníku do Orlických hor se neuskutečnil pro výskyt infekčního onemocnění mezi dětmi.

 

V předchozích letech ani v tomto roce se v kronice neobjevuje to, co přitáhlo pozornost k naší škole nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí – svépomocí budovaná učebna fyziky. Podle vlastních návrhů zabudoval R. Pelnář do učebny několik do té doby v základních školách nepoužívaných zařízení. K jedné klasické černé tabuli na čelní stěně přidal další čtyři speciální tabule (magnetická tabule, tabule na výuku mechaniky, tabule na výuku optiky, tabule na výuku elektřiny) ovládané pomocí elektromotorů. Pod strop třídy zabudoval panel s promítacím přístrojem a několika různými diapřístroji na obrázky i instruktážní filmové smyčky (dálkové ovládání bylo samozřejmostí, také spouštění celého panelu při výměně filmů bylo ovládáno pomocí elektromotorů). Na strop těsně před čelní stěnu zabudoval dálkově ovládané promítací plátno  Učebna měla stupňovitou podlahu jako v kině. Žákovský stolek každého žáka obsahoval vývody a měřicí přístroje pro pokusy s elektřinou, vývod plynu pro pokusy s teplem a také klávesnici zkoušecího stroje. Pelnář si sestavil „zkoušecí stroj“ – na plátno promítal nebo na tabuli napsal text příkladů z fyziky a ke každému čtyři různé odpovědi (jen jedna byla správná) Žáci příklad vyřešili a stiskem příslušného tlačítka odpověděli. Učiteli se na panelu na katedře při správné odpovědi rozsvítila žárovička pod jménem žáka. Po obvodu učebny byl umístěn světelný most k postupnému zatmívání před promítáním. Rolety v oknech byly spouštěny pomocí elektromotorků tlačítkem z místa učitele. Ten měl na katedře i ostatní ovládací prvky. K jednotlivým speciálním tabulím si R. Pelnář sestrojil podle vlastních návrhů i demonstrační pomůcky. Svými nápady předběhl dobu, teprve po jeho smrti většinu pomůcek převzal podnik Učební pomůcky a začal je vyrábět pro školy v celé republice. Uvedený podnik lákal R. Pelnáře mezi své zaměstnance, ten ale odmítl a zůstal na „své“ škole v Nové Roli.

Tvořivý přístup k práci a přínos školství byly oceněny udělením titulu Vzorný učitel.

Příznačný je i odchod R. Pelnáře z tohoto světa – zemřel na infarkt při práci ve své učebně, přivolaná lékařská pomoc mu již  život nezachránila.

Vzorný učitel Rudolf Pelnář

V ZDŠ Nová Role od září roku 1961

Zemřel při práci v učebně fyziky 17. 3. 1972

Statistika : Škola má 30 tříd a 862 žáků.

 

Školní rok 1972 – 73 

Noví lidé ve sboru : Na 1. stupeň nastoupila I. Vyhnalová

                                Na 2. stupeň nastoupili J. Mašek, V. Lokajíčková,  I. Kotalíková, K. Kroča

Do ŠD přišla M. Křepinská (ještě jako Rojková bývala žákyní naší školy)

 

Hlavní úkoly  činnosti školy jsou:

 • prohlubovat účinnost komunistické výchovy
 • zkvalitňovat výchovně-vzdělávací proces
 • prohlubovat politickou práci s učiteli
 • zvyšovat účinnost řízení a kontroly

 

Předchozí řádky určitě nebyly vyjádřením toho, co si učitelé přáli nebo jak chtěli pracovat, dokumentují ale atmosféru formalismu, která tehdy nejen ve školách měla zelenou.

 

Školní rok 1972 – 73 je předznamenán významnými výročími pro dějiny našich národů :

55 let velkého Října, 50 let SSSR, 25 let vítězného Února.

Soudruh Ludvík Svoboda opět zvolen prezidentem ČSSR.

 

Organizace školy v přírodě: 6.-7. třídy na Luční boudě, 1.-3. třídy v Horní Blatné, 4.-5. třídy chata na Šerlichu v Orlických horách a v Červeném Kostelci.

 

Celkový přehled o zapojení učitelů do veřejného a polického života:

Počty funkcí  – stranické funkce 4 učitelé, v ROH 10, v OB MěNV 5, v MěNV 9, v TJ 4, v SČSP 5, v PO SSM 2, v ČSŽ 3, v MěNV NF 2, v ostatních organizacích 9

Předcházející odstavec jasně dokumentuje, co bylo pro školství tím nejdůležitějším !

 

Statistika : Škola má 30 tříd a 860 žáků.

 

 

Školní rok 1973 – 74 

Noví lidé ve sboru: Na 1. stupni A. Kaňáková (důchodkyně), M. Ficková, M. Picková,B. Pániková                      na 2. stupni J. Kiprov, B. Brůhová, J. Fulínová,

 

Již delší dobu trvá situace, kdy se nedostává potřebných prostorů učebních i pro zájmovou a mimoškolní činnost. Učebny zabírají prakticky veškerý prostor školních areálů. Sborovna a kanceláře jsou umístěny na chodbě v přepážkovém provizoriu. Nedostává se prostorů pro přehledné uložení a tím racionální využívání pomůcek. Ve školní jídelně se stravuje dvakrát větší počet strávníků, než na jaký byla projektována. Kapacitně nestačí školní tělocvična, která je využívána od 7,00 do 22,00 hodin. Problémy máme s plněním polytechnické výchovy, neboť budova školních dílen je stavebně málo vyhovující. Přes veškeré připomínky vedení školy nejsou tyto problémy řešeny.

Pracovní podmínky školy jsou také do značné míry velmi ztíženy organizováním a prováděním školy v přírodě.

 

Další stránky jsou naplněny podobnými frázemi jako minulý rok (viz výše – Hlavní úkoly školy…+ dosahujeme výborné výsledky v komunistické výchově)

 

Statistika : Škola má 30 tříd a 858 žáků.

 

Školní rok 1974 – 75 

Normalizační zásah – za „postoje“ v roce 1968 a 1969 byl „odejit“ mimo školství Karel Hamberger  a Zita Sinkulová za totéž „dobrovolně“ odešla do školy v Božičanech. Na jiné školy museli odejít i Václav Tesárek a Věra Šedivá.

 

Noví členové sboru: Na 1. stupni B. Filková, A. Rájová, T. Gubičová,

                                 na 2. stupni E. Chadimová, F. Balák (nový zástupce ředitele)

Do důchodu odešla zást. ředitele J. Křížová.

Boj proti neprospěchu žáků je úspěšně plněn (čti : Ředitel zakázal klasifikovat žáky na vysvědčení nedostatečnými, takže pětky dávají jen nejodvážnější učitelé a jen v případě úplných ignorantů z řad žáků. Není totiž dovoleno ani navrhovat přeřazení nejslabších dětí do Zvláštní školy) Zatímco v minulých letech neprospívalo 5-6% žáků, ve šk. roce 1972-73 již jen 2% a v letošním roce jen 0,7% žáků

 

Nácvik na celostátní spartakiádu prováděli učitelé Průša, Matura, Kučerová, Léblová, Lebedová. (Nácvik byl pro žáky a tím i pro učitele povinný, výše jmenovaní dostali „politický úkol“!)

 

Další stránky jsou naplněny frázemi o úspěších školy v komunistické výchově a výuce.

 

Statistika : Škola má 26 tříd a 814 žáků.

 

 

Školní rok 1975 – 76 

Noví členové sboru: Na 2 .stupni J. Domanská, H. Hurdrannová, M. Koprnická, E. Koutková, J. Koprnický, J. Vlasák,  J. Mašek (na 2. stupni jsou dva učitelé jménem Jiří Mašek)

 

Již v říjnu odešla ze školy H. Hurdranová  a J. Koprnický nenastoupil vůbec, takže musely být přeřazeny na  2. stupeň O. Lillová a H. Pištěková a na 1. stupeň z ŠD T. Ježková.

 

Další stránky jsou naplněny frázemi o úspěších školy v komunistické výchově a výuce.

 

Statistika : Škola má 27 tříd a 791 žáků.

 

Školní rok 1976 -77

Další normalizační zásah : Ze školy odešli pod tlakem nadřízených manželé Průšovi. Protože odešli „dobrovolně“, směli zůstat ve školství, ale v jiném městě.

 

 Noví členové sboru : Na 2. stupni O. Moc, J. Dolejš, K. Holý, J. Kliková, M. Janderová, J. Svoboda.

Do ŠD nastoupila v průběhu roku D. Šebístková.

 

Začátek školního roku byl výrazně ovlivněn přípravou na volby do zastupitelských sborů ČSSR. Příprava voleb a volební dny se staly prostředkem k prohloubení výchovně vzdělávací práce školy.          

 1. ročníky začaly pracovat podle „Nové koncepce“, která bude postupně zavedena v celé základní škole.

 

Další stránky jsou naplněny frázemi o úspěších školy v komunistické výchově a výuce.

 

Statistika : Škola má 25 tříd a 757 žáků.

 

Školní rok 1977 – 78 

Noví členové sboru : Na 1. stupni ze ŠD přišla D. Šebístková,

                                  na 2. stupni S. Cenefelsová, J. Šefflová.

Ze školy odešla Monusová Iljana (ilegálně opustila republiku, za což byla morálně odsouzena celým učitelským sborem).

V ŠD  začala pracovat E. Šantrochová po MD, nově M.  Kohoutová.

 

V letošním roce pracují učitelky 1. a 2. tříd podle nových učebních osnov.

 

V ideově politickém vzdělávání proběhl 1. ročník světonázorové výchovy. Zařazeno bylo 34 pedagogických pracovníků z mateřských škol a ze základní školy.

 

Další stránky jsou naplněny frázemi o úspěších školy v komunistické výchově a výuce.

 

Statistika : Škola má 25 tříd a 732 žáků.

                           

Školní rok 1978 – 79 

 Noví členové sboru : Na 1. stupeň se z Nejdku vrátila M. Skálová, z 2. stupně E. Šantrochová, do  Nejdku dočasně odešla H. Tomšová.     

Na 2. stupni J. Šeffl, A. Zapletalová, V. Prokofová, dočasně byl přeložen na jinou školu J. Matura.

Do ŠD přišla D. Nožičková, M. Kobauerová

 

Dobré výsledky ve vyučování jsou v 1.-3. ročníku, kde se pracuje podle nových osnov.

(Kdo četl pozorně, viděl, že nové osnovy automaticky znamenaly dobré výsledky.)

 

Další stránky jsou naplněny frázemi o úspěších školy v komunistické výchově a výuce.

 

Statistika : Škola má 23 tříd a 708 žáků.

 

Školní rok 1979 – 80 

Noví členové sboru : Na 1. stupni vrátila se H. Tomšová,

                                  na 2. stupni D. Jehlíková

 

Vrátil se J. Matura a byl zařazen jako vychovatel do ŠD. Tam přešla také B. Schroedlová.

Pro sbor to byla nepochopitelná záležitost, v roce povinného nácviku na celostátní spartakiádu byli do ŠD zařazeni dva zkušení učitelé tělesné výchovy a pro nácvik to znamenalo nejeden problém.

Na konci tohoto školního roku se se školou se loučí ředitel Jan Kučera, který odchází do důchodu. Tím také předává psaní školní kroniky novému řediteli a kronikáři, Antonínu Špidrovi.

 

Další stránky jsou naplněny frázemi o úspěších školy v komunistické výchově a výuce.

 

Statistika : Škola má 22 tříd a 679 žáků

 

Školní rok 1980 – 81 

Ředitelem školy je jmenován Antonín Špidra, který na novorolské škole působil jako učitel v letech 1961 – 1969. Pak byl jmenován ředitelem ZŠ 1.-4. v sousedních Božičanech, odkud se v tomto roce vrací do ZŠ Nová Role. Po celou dobu v Nové Roli bydlel.

 

Noví lidé ve sboru : Na 2. stupni M. Kozáková, A. Špidra, ředitel školy.

 

V ŠD začala pracovat H. Paulová

 

Zápisy nového kronikáře jsou podstatně stručnější, i když, jak je v tehdejší době obvyklé, obsahují hlavně výčet oslav, kterých se žáci účastnili ve škole nebo ve městě, a úspěchů dosažených ve výchovné a vyučovací práci školy.

 

Nová koncepce školství postoupila do 5. ročníku, který tak organizačně přešel z 1. stupně na 2. stupeň. Znamená to i změnu v tom, že 5. třída nemá jen jednoho učitele, ale učí zde odborní učitelé v jednotlivých vyučovacích předmětech. Součástí nové koncepce je i přechod na povinnou desetiletou školní docházku, kdy nejméně osm let musí žák navštěvovat základní školu a zbývající dva povinné roky musí absolvovat na některém typu střední školy. Základní škola tak bude mít jen osm ročníků místo dosavadních devíti, změní se také název ze Základní devítiletá škola na Základní škola.

 

Statistika : Škola má 22 tříd a 664 žáků

 

 

Školní rok 1981 – 82

Noví členové sboru : Na 1. stupni H. Horáková.

V ŠD začala pracovat po dosažení středoškolského vzdělání bývalá žákyně S. Pagáčová (později Vlachová a ještě později Vavrochová)

 

I nový kronikář po povinné statistice na počátku popisu školního roku pokračuje tehdy důležitými tématy – XVI. sjezd KSČ, XXVI. sjezd KSSS, volby. Následuje obecně činnost PO.

Nově je zařazena rubrika Soutěže, v níž jsou popsány úspěchy žáků v soutěži Co znáš o SSSR a také v Přírodopisné olympiádě.

Závěr tvoří hodnocení práce školy. Práce se dařila.

 

Statistika : Škola má 23 tříd a 639 žáků.

 

 

Školní rok 1982 – 83

Jedinou změnou ve sboru je odchod F .Baláka z funkce zást. ředitele školy, takže ve škole zůstal jen jeden zástupce. Balák odešel na vlastní žádost do K. Varů, také do funkce zást. ředitele školy.

 

Nová výchovně vzdělávací soustava vstoupila do sedmé třídy….Učitelský sbor již prošel školením jednotlivých předmětů, získal řadu zkušeností, které budeme v naší práci aplikovat. Velkou pozornost budeme věnovat i výchovné stránce, zejména výchově mravní.

 

Další zápisy se týkají školy přírodě, kam stále ještě jezdí všechny děti, i když doba pobytu se pro trvalý nedostatek peněz zkracuje. Původně jezdily děti na celý měsíc, nyní již jen na dva týdny.

Děti sbíraly léčivé rostliny, zúčastnily se výchovného koncertu. Pionýři mají problémy proto, že nemají vlastní prostory, schůzky a další činnost se odehrává ve škole, což není z mnoha důvodů nejlepším řešením.

Jako každý rok byl důstojně oslaven Den učitelů.

Zápis končí obvyklým hodnocením školního roku : Výsledky naší práce jsou vesměs dobré. Škola splnila plán náboru do vojenských škol.

 

Statistika : Škola má 22 tříd a 627 žáků.

 

Školní rok 1983 – 84

Noví lidé ve sboru: Na 2. stupni učitelky D. Christovová, M. Drašarová, M. Papajová

 

V dalších odstavcích metodické složky pracovaly podle plánu, děti sbíraly léčivé rostliny, hudebně se vzdělávaly při výchovném koncertě, škola organizovala ŠvP, učitelé oslavili Den učitelů a někteří byli oceněni čestným uznáním.

Na závěr bylo konstatováno, že škola splnila své úkoly.

 

Statistika : Škola má 22 tříd a 610 žáků.

 

Školní rok 1984 – 85 

Ve sboru nejsou noví lidé.

 

Skupinovou vedoucí PO SSM se stala po K. Bernátkové absolventka ped. školy M. Tvaroužková.

 

V dalších odstavcích je popisována příprava, využití a provedení oslav, nácvik na celostátní spartakiádu, PO pracuje podle plánu, děti sbírají léčivé rostliny, učitelé oslavili Den učitelů a někteří byli oceněni čestným uznáním, škola organizovala ŠvP.

Hodnocení na závěr roku – škola pracovala podle plánu a jako vždy vše splnila.

 

Statistika : Škola má 21 tříd a 599 žáků.

 

Školní rok 1985 – 86 

Do školy se vrátila učitelka 1. stupně Z. Sinkulová po dlouhém působení v ZŠ Božičany.

Naopak do Božičan odešla M. Havlíková. Na její místo byla do funkce zástupce ředitele jmenována E. Štěpničková.

 

Skupinovou vedoucí PO SSM se stala I. Švecová.

 

50 let české školy v Nové Roli – dne 15. listopadu 1985 se konalo slavnostní zasedání školských pracovníků a pozvaných hostů při příležitosti oslav 50. výročí založení české školy v Nové Roli.

Další odstavce se zabývají volbami poslanců do MěNV a XVII. sjezdem KSČ. Opět se slavil Den učitelů, konala se ŠvP a rok byl úspěšný.

Jiným létům se vymyká jen jeden odstavec: Úspěšně byla založena nová tradice v našem městě. Při kladení věnců u památníku obětem koncentračního tábora skládalo 38 žáků pionýrský slib. Slavnost měla důstojný a dojemný průběh – budeme v této tradici pokračovat i v dalších letech.

 

Statistika : Škola má 21 tříd a 586 žáků.

 

Školní rok 1986 – 87 

Novou tváří ve sboru je na 2. stupni K. Bulánková.

 

Kronikář popisuje běžný školní rok ve stejně rozčleněných odstavcích jako minulá léta.

 

Statistika : Škola má 20 tříd a 556 žáků.

 

 

Školní rok 1987 – 88 

Na 2. stupni začal pracovat mladý učitel J. Lidinský.

 

Od minulých let se zápis v tomto roce liší jen větší stručností.

Na konci zápisu je zmínka o vystoupení školního pěveckého a recitačního sboru a také o tom, že žáci dostávali celý rok zdarma svačiny.

 

Statistika : Škola má 20 tříd a 564 žáků.

 

 

Školní rok 1988 – 89 

V uč. sboru není žádná nová tvář.

 

KSČ  si v tomto období začíná více uvědomovat náladu ve společnosti, tak je ve školství více protlačována „politická činnost“, jak dokumentuje první odstavec zápisu v tomto roce :

Praktická realizace komplexní přestavby a demokratizace všech sfér naší společnosti, vyhlášená XVII. sjezdem KSČ, 7.,8. a 9. zasedáním ÚV KSČ bude v rezortu školství spočívat především vytvářením širokého prostoru…….

I nadále však pokračuje stav – demokraticky a svobodně říkejte dětem, jak to cítíte, ale běda těm, kteří budou říkat něco jiného, než chce Strana.

Poprvé je v kronice zmínka o partnerské spolupráci se školou v tehdejší NDR : V průběhu roku se navzájem navštíví vedení školy v N. Roli a Königsee, o prázdninách probíhá vzájemná výměna žáků. Nejsou uvedeny žádné podrobnosti.

V další zápisech není nic nového, opět oslavy, sběr, PO SSM, úspěchy. Nic o dění ve společnosti.

 

Statistika : Škola má 20 tříd a 546 žáků.

 

Školní rok 1989 – 90

Noví lidé ve sboru: Na 2. stupni J. Hrdličková, V. Vlková. Další změna souvisí s připojením ZŠ Božičany  k ZŠ Nová Role, proto místo ředitelky v Božičanech opustila M. Havlíková a přešla do ZŠ Nová Role jako učitelka na 2. stupeň.

V ŠD začaly  pracovat nové vychovatelky V. Kuldová, V. Mühlheimová, J. Koudelková.

 

Změna společenských poměrů se v zápise v kronice projevila tak, že kronikář rozdělil zápis na dvě části. První část je jakoby psána před listopadem, ale schází obvyklé politické fráze o uplatňování vedoucí úlohy KSČ a podobně.

Druhá část je nadepsaná Pokračování psaní kroniky po 17. 11. 1989  

 1. listopad vejde do dějin naší země jako den, kdy zejména mládež a pokrokoví občané povstali proti totalitě KSČ a jejímu vedení. Celá společnost se dala do pohybu za republiku demokratickou, svobodnou, pluralitní. Velká většina národa se přidala k tomuto hnutí a přeje si vybudování nové, lepší a demokratické republiky.

 

Jeden odstavec kroniky roku 1989-90 je věnován rehabilitaci některých bývalých učitelů této školy (L. Navrátilová, V. Tesárek, K. Hamberger, V. Šedivá.), jiní, také „odejití“, nestáli kronikáři ani za řádek.

 

Situace ve společnosti i ve škole rychle směřovala k rozsáhlým změnám. Zásluhou politického hnutí Občanské fórum, jehož členy se ve velké míře stali i učitelé, se ve školství začali pedagogové i ostatní zaměstnanci škol vyjadřovat k osobám dosavadních školních funkcionářů (hlavně ředitelů škol a jejich zástupců) formou vyjádření důvěry či nedůvěry. Ve škole v Nové Roli hlasování proběhlo s tímto výsledkem: zástupkyně ředitele odejde z funkce co nejdříve, ředitel školy ukončí školní rok a potom odejde. Do funkce zástupce ředitele si učitelský sbor zvolil J. Šeffla. Na obsazení místa ředitele bylo v jarních měsících vypsáno výběrové řízení. Nového ředitele vybírala konkurzní komise ve složení : zástupce města p. Drašar, zástupce odboru školství ONV p. Navara, zástupce rodičů p. Kuboň,  zástupci zaměstnanců školy Lidinský, Škardová, Coufalová a Papajová. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, bývalý učitel zdejší školy St. Průša a současný zást. ředitele J. Šeffl. Do funkce byl jednomyslně vybrán St. Průša, který ihned při vyhlášení výsledků požádal o to, aby J. Šeffl zůstal i nadále zástupcem ředitele. V tomto složení pak vedení školy zahájilo další školní rok.

 

V této době se od města Nová Role oddělila a opět osamostatnila obec Božičany. Samostatnou školou se stala i božičanská málotřídní škola. A. Špidra se od školního roku 1990 -91 do školy v Božičanech vrátil jako její ředitel.

 

Statistika : Škola má 21 tříd  a 533 žáků.

 

Školní rok 1990 – 91 a další

Školní roky po roce 1990 již nejsou historií, to je doba jen nedávno minulá. Snad se najde jiný pamětník, účastník dění v novorolské škole, a pro zájemce tuto dobu zaznamená. Z mé strany by hodnocení nebylo objektivní.

Psáno v Nové Roli ve školním roce 2005 – 2006                                   Mgr. Stanislav Průša