Další šlapací dopoledne třeťáků

Když už jsme začali trénovat na Pochod Praha – Prčice, rozhodli jsme se, že se také podíváme po okolí Nové Role. Zaujala nás trasa k Bílé vodě. Hezky přes Bouchalku tam a Božíčany s Jimlíkovem zpět. Počasí bez deště s mírným větrem, nálada posádky ukázková, natěšená, odhodlaná podstoupit vše, co nám osud předloží. Cesta bez komplikací, kromě pár vyděšených lesních víl, které poštípal neukázněný komár.

Cíl „Bílá voda“ byl splněn, námořníci i trosečníci zachráněni před ukrutným větrem, který si s námi, našimi svačinami a hlavně sáčky po nich zahrával na honěnou. Nevzdali jsme se, sáčky pochytali a hurá zpět směr domovina.

Chválím malé i velké turisty, byl to opět hezký den v jejich společnosti.

Za všechny zúčastněné M. Smyslová

Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 19. května měly 7. – 9. třídy možnost absolvovat přednášky paní Jany Merunkové na téma finanční gramotnost. Žáci diskutovali o tom, jak porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Za uspořádání akce velmi děkujeme Klubu přátel školy.

Dreierpack aneb report o 3denním výletu v Teplé

Dne 16.5. jsme vyrazili na tři dny do autokempu Betlém, společně s žáky z Toužimi a Německa, nedaleko kláštera Teplá, ve kterém jsme následně měli prohlídku. Před exkurzí jsme se stavili ve vodním světě, kde jsme si zkoušeli Archimédův šroub a pumpování vody. Po návratu do kempu jsme si dali špagety k večeři a poté zahráli sportovní hry, a seznámili se s ostatními.

Druhý den jsme jeli do Mariánských Lázní na prohlídku Goethova muzea, a podívat se na Zpívající fontánu, která hrála písně Karla Gotta. Pak jsme se prošli po kolonádě, dostali oplatku zdarma a později se přemístili do Karlových Varů, kde jsme navštívili Becherovku. Byli jsme se podívat na nově zrekonstruované Vřídlo, a když jsme přijeli zpět do kempu, zahráli jsme si přehazovanou a dali jsme si buchtičky s krémem k večeři. 

Další den dopoledne jsme odjeli zpět do Nové Role, kde jsme se rozloučili a odešli domů.

Zpracovali Marek, Lidu, Baru, Natka, Veru, Dudy a Moni z 8.A

Přes hranice za krásami Schwarzenbergu

Na prohlídku krušnohorského německého města Schwarzenberg se vydali žáci sedmých tříd. V rámci česko-německého projektu Dreierpack se v tomto malebném městečku setkali s žáky ze základních škol v Toužimi a Breitenbrunnu. Na místním zámku si mohli vyzkoušet tradiční řemesla, a to paličkování, dřevořezbu a výrobu keramiky. Kromě toho si s průvodcem prohlédli nejzajímavější místa ve městě, mezi která patřil i bývalý železniční tunel a štola, která sloužila pro těžbu kovových rud. Nechyběla ani prohlídka muzea s názvem Perla Castrum, kde jsou vystaveny různé exponáty, které se vztahují ke Krušnohoří a hornictví.
Vzdělávací výlet se velmi vydařil a kromě krásných zážitků jsme si přivezli i řadu nových německých slovíček.
M. Mičudová

Přednášky PČR

Jako každým rokem i letos jsme v rámci prevence spolupracovali se Státní Policií ČR. Policejní prevence  je zaměřena na nejaktuálnější problematiky a pro všechny cílové skupiny. Přímá práce s žáky na školách je výchovně vzdělávací aktivita, jejímž cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí série přednášek a diskuzí.

V tomto školním roce jsme se na prvním stupni zaměřili na práci ve skupině, řešení konfliktů a bezpečí na internetu. Přednášky druhého stupně zase pokrývala témata, jako je agresivita a setkání s agresorem, návykové látky a závislosti a speciálně pro deváté ročníky bylo zajímavé téma trestní odpovědnost a přestupková řízení mladistvých.

Přednášky byly zajímavé a věříme, že ve spolupráci s PČR budeme pokračovat i nadále.

Mgr. Jana Větrovcová

Metodik prevence

Po stopách hrdinů

Dne 6. 4. 2022 měli naši žáci přednášku pana Radka Hejreta s názvem Po stopách hrdinů.

7. dubna 1944 se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl jen pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových vraždách v plynových komorách a pokud možno přispět k jejich zastavení.

V rámci přednášky se žáci seznámili nejen s příběhem neuvěřitelného hrdinství na pozadí historických událostí, ale byla jim též představena definice holocaustu – šoa, popsána situace v Evropě před nástupem Adolfa Hitlera k moci, zopakovali si termíny Mnichovská dohoda a tzv. křišťálová noc.

Jak třeťáci pokořili „desítku“.

Krásné květnové počasí nás lákalo ven  a tak jsme 12. května vyrazili na turistický pochod s cílem zdolat trasu dlouhou deset kilometrů.

Volba padla na Nejdek, vlakem tam a pěšky zpátky po zeleném turistickém značení.

Během celé trasy jsme stihli spočítat stáří a délku pokáceného smrku, prohlédnout si živého i mrtvého slepýše, užít si krásné výhledy, zopakovat si a určit názvy hornin, dát si do batůžku přirozené závaží v podobě žul a křemenů, držet „bobříka mlčení“, ale také si všechno důležité i nedůležité pošeptat, říct či vykřičet.

V každém případě jsme daného cíle dosáhli a musím říct, že to byl úžasný den a my si ho náležitě užili.

Za všechny třeťáky M. Smyslová

Den Země

V pátek 22. dubna se po světě slaví Den Země. Naše škola uctila svou matičku Zemi celoškolní akcí ve středu 27. dubna. Učitelé a žáci 8. a 9. tříd si připravili několik stanovišť, která byla umístěna v lese při cyklostezce do Mezirolí a na školním dvoře. 1. až 7. třídy pak chodily po jednotlivých stanovištích, plnily úkoly a odpovídaly na otázky. Žáci si zkoušeli filtraci vody, orientaci na mapách a plánech, hledání kešek, poznávání stromů a živočichů, třídění odpadků, vytváření výtvarných děl z přírodnin, házení šišek na cíl, přechod po laně a zdravovědu. Za splnění úkolu obdrželi indicie a následně ze všech získaných indicií dedukovali konečné slovo, které souviselo s přírodou. Za splnění obdržela třída originální diplom. Zvláštním stanovištěm byla lesní oplocenka, v níž si po instrukcích od novorolského lesníka Luboše Doležala každý žák zasadil strom. Mezi plněním úkolů a sázením stromků pak jednotlivé třídy chodily po Nové Roli a blízkém okolí a sbíraly pohozený odpad, kterého se bohužel postupně nahromadí dost, neboť někteří lidé jsou nezodpovědní a zřejmě nechápou, že máme jen jednu Zemi, která není nekonečným odpadištěm.

Čtvrťáci v Lokti

Žáci 4.A a 4. B navštívili hrad Loket, kde si prohlédli výstavu korunovačních klenotů, seznámili se s historií hradu a měli možnost prozkoumat i zdejší vězení pro provinilce. Ve skupinkách jsme vyplnili pracovní list, kde jsme si zopakovali učivo vlastivědy.
Výlet se všem moc líbil.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

4. květen byl velký den pro naše prvňáčky. Po zvládnutí všech písmenek ve Slabikáři byli pozváni do místní knihovny, kde byli slavnostně pasováni na rytíře řádu čtenářského. Všichni složili slavnostní slib, že se budou ke knížkám chovat hezky a s úctou. Potom již dostali knížku pro prvňáčky o Dubínkovi. A samozřejmě také svou průkazku do knihovny. To bylo radosti, když si všichni mohli půjčit svou první knížku. Tak snad jim ta chuť ke čtení vydrží co nejdéle.

ČARODĚJNICE VE ŠKOLE

Na konci dubna se i v naší škole objevili čarodějnice a čarodějové. Děti z prvních tříd měly svůj celodenní projekt, při kterém zažily spoustu legrace. Učily se čarovat, míchaly kouzelné lektvary, luštily tajné zprávy a pro čarodějnici Agátu namíchaly dokonce elixír mládí. Všem to moc slušelo.

Den Země – chráníme přírodu a uklízíme Česko

22. dubna slavíme Den Země a jeho cílem je zapojit co nejvíce lidí do ochrany přírody
například tříděním odpadů, šetřením energií a energetickými zdroji. V Čechách jsou na jaře
pořádány akce s názvem „Ukliďme Česko“, které mají za cíl uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek v přírodě. Zapojili jsme se i my. Z domova jsme byli vybaveni
pracovními ochrannými rukavicemi. Igelitové pytle jsme dostali ve škole. Cestu za úklidem
přírody v Nové Roli nám zpříjemnili žáci 2. stupně, kteří nás čekali na stanovištích se
záludnými otázkami a úkoly – poznávání druhů stromů, zkouška ze zdravovědy a první
pomoci při úrazu, třídění odpadu a tvoření z přírodních materiálů. Kdo chtěl, mohl si pod
vedením zkušeného lesníka Luboše zasadit strom a označit ho cedulkou se svým jménem.
Naše třída nasbírala v příkopech a po cestě za úkoly tři velké pytle odpadu. Nevěřili jsme, co vše lidé jen tak pohodí a neodnesou do popelnice nebo kontejneru. Igelity a plastové lahve, plechovky, sklenice, obaly od sušenek, dětské pleny. Vše se v přírodě rozkládá více než 50 let, a tak jsme to tam nemohli nechat.
Chtěli jsme všechny poprosit: „Lidé, prosíme vás, neházejte odpadky kolem sebe, ale do
popelnic na tříděný odpad.“
Žáci 2. B a tř. učitelka M. Voláková

Exkurze do Liberce

Dne 21. – 22. 4. jsme se společně s žáky ze ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary a ZŠ Dalovice zúčastnili exkurze v rámci projektu Technická Angličtina na SŠ Logistická Dalovice. Projekt Technická Angličtina je velmi zajímavý a je úžasné zažít hodiny i s žáky z jiných škol. Vždy se do Dalovic moc těšíme.

Exkurze byla naplánována do IQ Landie v Liberci. V rámci této cesty jsme se také mohli podívat do ZOO. Celá tato akce obdržela velice dobré ohlasy. Nám žákům i učitelům se tento výlet nesmírně líbil. Za celé 2 dny jsme toho stihli nespočet. Začali jsme v Liberecké ZOO. Zde jsme viděli plno krásných a majestátních zvířat, dokonce jsme zastihli i bílého tygra zrovna když odpočíval. Celou ZOO nás prováděl Ing. Leoš Havle, který toho o zvířatech dost věděl a získali jsme díky němu hodně nových a pozoruhodných znalostí. Velmi zajímavé bylo vyprávění o technickém zajištění a distribuci potravy jednotlivým zvířatům. Vůbec by nás nenapadlo, kolik je za tím plánování. Zajímavé byly také informace ohledně získávání, popřípadě výměny zvířat mezi jednotlivými ZOO a organizací takového převozu.

V Hotelu Babylon jsme měli tzv. “all-in”, takže jsme mohli kamkoliv jsme chtěli. Navštívili jsme jak IQ Landii tak i IQ Park a vyzkoušeli jsme si i všechny ostatní atrakce, jako byl Lunapark nebo Aquapark.

IQ Landia nás uchvátila množstvím interaktivních exponátů. Jeden den na prozkoumání a vyzkoušení všech nestačí. Měli jsme také možnost shlédnout film v jejich krásném Planetáriu. Dozvěděli jsme se dost zajímavých věcí o souhvězdích a celkově i o celém vesmíru a začátku a původu života.

Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit, bylo to skvělé a do budoucna bychom byli velice rádi za něco podobného.

Žáci ze ZŠ Nová Role

1 2