JÍDELNA

Školní jídelna – přihlášky, platby

Žákovi je poskytováno dotované stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb.,

ze dne 23. prosince 2011). Žáka přihlašuje zákonný zástupce tím, že řádně vyplní

a odevzdá vedoucí školní jídelny závaznou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ. V souladu s vyhláškou jsou

děti zařazovány do věkových skupin, podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září

do 31. srpna včetně.

 

Způsob úhrady stravného:

Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu!!

Číslo účtu jídelny115-7562860207/0100

Příkaz vystavit nejlépe od:  20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:   číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

Dítě je na další měsíc přihlášeno po připsání částky na náš účet, proto prosím plaťte včas.

PLATBA V HOTOVOSTI: pouze v odůvodněných případech je možná hotovostní platba do pokladny školní jídelny, platba musí být provedena na konci měsíce na měsíc další a to NA CELÝ MĚSÍC ( NE PO DNECH, TÝDNECH!!).

Vyúčtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně k 30. červnu. Vzniklé přeplatky  budou rodičům vráceny na účet, který byl u vedoucí ŠJ nahlášen. Větší přeplatky je možné po dohodě vrátit během roku hotově v kanceláři ŠJ.

Finanční normativ a částka zálohové platby cca:
kategorie  6 – 10 let                            23 Kč/1 oběd    500 Kč/měsíc

kategorie  11 – 14 let                        25 Kč/1 oběd    550 Kč/měsíc

kategorie  15 +                                  25 Kč/1 oběd    550 Kč/měsíc

zaměstnanci                                        22 Kč/1 oběd   (FKSP +7 Kč) 500 Kč/měsíc

cizí strávníci                                        66 Kč/1 oběd (suroviny 29 Kč provoz. režie 37 Kč) 1500

Kč/měsíc

Není-li stravné uhrazeno včas, (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), nemá strávník zajištěno stravování na

následující měsíc.

 

Za neodebranou stravu  nebude poskytnuta náhrada.     

 Změnu účtu  je nutné vždy nahlásit.

* Pouze první den nemoci žáka si rodiče mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 11.45 hod. nebo 13.50 – 14.00 hod, následující dny nemoci je nutné odhlásit. Dítě má nárok na dotovaný oběd  pouze pokud  je přítomen ve škole. Samozřejmě můžete oběd odebírat, ale za nedotovanou cenu 66 Kč.

V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 66,00 Kč za jeden oběd. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

ŽÁK OMLUVENÝ Z VÝUKY NEMÁ SOUČASNĚ ODHLÁŠENÉ OBĚDY!  

Hlavní výdej obědů probíhá vždy od 11:30 – 14:00 takto:

11:30 – 11:45 výdej obědů do nosičů/pouze první den onemocnění u dětí

11:45 – 14:00 výdej obědů pro děti a zaměstnance

11:45 – 12:15 cizí strávníci

11:00 – 12:00 výdej obědů o prázdninách

11:00   výdej, příjem jídlonosičů

V době od 11:00 – 11:30 polední pauza

 

Telefon kancelář ŠJ:  353 951 209  ( 7.00 – 14,30 hod.)

                       email: jidelna@zsnovarole.cz