JÍDELNA

Školní jídelna – přihlášky, platby, vnitřní řád

Vaše dítě je přihlášeno ke stravování na základě závazné přihlášky, kterou si můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny, nebo stáhnout na stránkách školy v sekci  formuláře . Platí po dobu celé školní docházky. V případě, že byste Vaše dítě chtěli ze stravování během školního roku odhlásit, učiňte tak osobně, nebo telefonicky.

Způsob platby stravného převodem, či trvalým příkazem:

zálohově měsíc předem

Školní jídelna – číslo účtu: 115-7562860207/0100 variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

Záleží na rodiči, zda si zadá trvalý příkaz, nebo bude platit každý měsíc převodem – částku si může vypočítat, podle počtu dní….

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného!

Vyúčtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně k 30. červnu. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny v červenci na účet, který byl u vedoucí ŠJ nahlášen. Větší přeplatky je možné po dohodě vrátit během roku hotově v kanceláři ŠJ.

Finanční normativ a částka zálohové platby – od září 2019 dojde k navýšení ceny obědů cca o 2 Kč, doporučuji zvýšit částku 

kategorie  7 – 10 let              23 Kč/1 oběd    500 Kč/měsíc

kategorie 11 – 14 let             25 Kč/1 oběd    550 Kč/měsíc

kategorie 15 +                     25 Kč/1 oběd    550 Kč/měsíc

zaměstnanci                         26 Kč/1 oběd    570 Kč/měsíc

cizí strávníci                        63 Kč/1 oběd (suroviny 29 Kč provoz. režie 34 Kč) 1500

Kč/měsíc

Žáci jsou do jednotlivých kategorií zařazeni podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září do 31. srpna včetně.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), jídelna není povinna stravování poskytovat!

Platba inkasem (strhává škola z vašeho účtu)tímto způsobem 

již nelze platit – platí pro nové strávníky. Ti, kteří jsou k této platbě přihlášeni, nechávám doběhnout…..

platí se měsíc zpětně ( za září se strhne platba v říjnu, za říjen v listopadu…za červen v červenci) za skutečně odebrané obědy – u této platby nedochází k přeplatkům.

Strávník je každý měsíc přihlášen automaticky, proto je nutné veškeré změny hlásit dopředu (výlety, školy v přírodě, ukončení stravování, přechod na jinou školu). Pouze na začátku roku (září) je nutné dítě přihlásit…

Platba je námi inkasována vždy mezi 3. – 10. dnem následujícího měsíce. V této době je nutné mít na vašem účtu dostatek finančních prostředků! Pokud platba neproběhne, banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníka upozorní na nedoplatek, který musí uhradit. Pokud ani poté nebude stravné uhrazeno, výdej obědů strávníkovi bude pozastaven do té doby, než bude nedoplatek uhrazen!

Změnu účtu u obou plateb je nutné vždy nahlásit!

 

Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Nová Role

* Žáci dochází do jídelny ihned po ukončení vyučování.

* Povinností dítěte je, při výdeji jídla, ukázat řádně potvrzenou průkazku na oběd.

Zapomene-li dítě průkazku, omluví se kuchařce. Pokud dítě průkazku ztratí (nemá ji 3 dny a více), je nutné si nechat vystavit novou v kanceláři ŠJ.

* Při příchodu do jídelny si dítě v šatně pověsí bundu na věšák a tašku odloží na lavici, nalije si polévku a pití (1.- 4.tř. s pomocí dozoru, družinářky) u stolu k tomu určeného, dojde si k okénku pro hlavní jídlo. Po obědě po sobě uklidí použité nádobí a odnese je k okénku.

* V jídelně se dítě chová slušně, a pokud znečistí stůl, vždy si ho po sobě uklidí (přijdou ještě další strávníci a také chtějí jíst v čistém prostředí).

* Zbytečně se, jak v jídelně, tak v šatně nezdržuje a dbá pokynů pedagogického dozoru!

* Malá jídelna je vyhrazena pouze pro družinu a cizí strávníky.

* Pouze první den nemoci žáka si rodiče mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 11.45 hod. nebo 13.50 – 14.00 hod, následující dny nemoci je nutné odhlásit, protože dítě není přítomno ve škole a tudíž nemá nárok na dotovaný oběd (§ 4 odst. 9 vyhl. č.107/2005 SB.). Samozřejmě můžete oběd dítěti přihlásit, ale za nedotovanou cenu 58 Kč.

* Obědy lze odhlašovat i přihlašovat nejpozději 1 den předem do 14.00, výjimečně lze odhlásit oběd do osmi hodin ráno (náhlé onemocnění).

 

Hlavní výdej obědů probíhá vždy od 11:30 – 14:00 takto:

11:30 – 11:45 výdej obědů do nosičů/pouze první den onemocnění u dětí

11:45 – 14:00 výdej obědů pro děti a zaměstnance

11:45 – 12:15 cizí strávníci

11:00 – 12:00 výdej obědů o prázdninách

11:00   výdej, příjem jídlonosičů

V době od 11:00 – 11:30 polední pauza

                                                                                               Telefon: 353 951 209

Platný od 1. 9. 2017                                           vedoucí ŠJ           Veronika Machačková