JÍDELNA

Školní jídelna – přihlášky, platby, vnitřní řád

Vaše dítě je přihlášeno ke stravování na základě závazné přihlášky, kterou si můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny, nebo stáhnout na stránkách školy v sekci  jídelna – dokumenty . Platí po dobu celé školní docházky. V případě, že byste Vaše dítě chtěli ze stravování během školního roku odhlásit, učiňte tak osobně, nebo telefonicky.

Způsob platby stravného převodem, či trvalým příkazem:

zálohově měsíc předem

Školní jídelna – číslo účtu: 115-7562860207/0100 variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

Záleží na rodiči, zda si zadá trvalý příkaz, nebo bude platit každý měsíc převodem – částku si může vypočítat, podle počtu dní….

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného!

Vyúčtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně k 30. červnu. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny v červenci na účet, který byl u vedoucí ŠJ nahlášen. Větší přeplatky je možné po dohodě vrátit během roku hotově v kanceláři ŠJ.

Finanční normativ a částka zálohové platby

kategorie  7 – 10 let              23 Kč/1 oběd    500 Kč/měsíc

kategorie 11 – 14 let             25 Kč/1 oběd    550 Kč/měsíc

kategorie 15 +                     25 Kč/1 oběd    550 Kč/měsíc

zaměstnanci                         26 Kč/1 oběd    570 Kč/měsíc

cizí strávníci                        63 Kč/1 oběd (suroviny 29 Kč provoz. režie 34 Kč) 1500

Kč/měsíc

Žáci jsou do jednotlivých kategorií zařazeni podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září do 31. srpna včetně.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), jídelna není povinna stravování poskytovat!

Platba inkasem (strhává škola z vašeho účtu)tímto způsobem 

již nelze platit – platí pro nové strávníky. Ti, kteří jsou k této platbě přihlášeni, nechávám doběhnout…..

platí se měsíc zpětně ( za září se strhne platba v říjnu, za říjen v listopadu…za červen v červenci) za skutečně odebrané obědy – u této platby nedochází k přeplatkům.

Strávník je každý měsíc přihlášen automaticky, proto je nutné veškeré změny hlásit dopředu (výlety, školy v přírodě, ukončení stravování, přechod na jinou školu). Pouze na začátku roku (září) je nutné dítě přihlásit…

Změnu účtu u obou plateb je nutné vždy nahlásit!

Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Nová Role

* Žáci dochází do jídelny ihned po ukončení vyučování.

* Povinností dítěte je, při výdeji jídla, ukázat řádně potvrzenou průkazku na oběd.

Zapomene-li dítě průkazku, omluví se kuchařce. Pokud dítě průkazku ztratí (nemá ji 3 dny a více), je nutné si nechat vystavit novou v kanceláři ŠJ.

* Při příchodu do jídelny si dítě v šatně pověsí bundu na věšák a tašku odloží na lavici, , dojde si k okénku pro polévku a hlavní jídlo. Po obědě po sobě uklidí použité nádobí a odnese je k okénku.

* V jídelně se dítě chová slušně, a pokud znečistí stůl, vždy si ho po sobě uklidí (přijdou ještě další strávníci a také chtějí jíst v čistém prostředí).

* Zbytečně se, jak v jídelně, tak v šatně nezdržuje a dbá pokynů pedagogického dozoru!

* Malá jídelna je vyhrazena pouze pro družinu a cizí strávníky.

* Pouze první den nemoci žáka si rodiče mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 11.45 hod. nebo 13.50 – 14.00 hod, následující dny nemoci je nutné odhlásit, protože dítě není přítomno ve škole a tudíž nemá nárok na dotovaný oběd (§ 4 odst. 9 vyhl. č.107/2005 SB.). Samozřejmě můžete oběd dítěti přihlásit, ale za nedotovanou cenu 63 Kč.

* Obědy lze odhlašovat i přihlašovat nejpozději 1 den předem od 7.00 do 14.30 hod., výjimečně ráno téhož dne 7.00 – 8.00 hod. (náhlé onemocnění).

ŽÁK OMLUVENÝ Z VÝUKY NEMÁ SOUČASNĚ ODHLÁŠENÉ OBĚDY!  

Hlavní výdej obědů probíhá vždy od 11:30 – 14:00 takto:

11:30 – 11:45 výdej obědů do nosičů/pouze první den onemocnění u dětí

11:45 – 14:00 výdej obědů pro děti a zaměstnance

11:45 – 12:15 cizí strávníci

11:00 – 12:00 výdej obědů o prázdninách

11:00   výdej, příjem jídlonosičů

V době od 11:00 – 11:30 polední pauza

                                                                                               Telefon: 353 951 209

Platný od 1. 9. 2019                                           vedoucí ŠJ           Veronika Machačková