Celoroční projekt tříd 4.A a 4.B: Tvorba časopisu a rozvoj dovedností v psaní v angličtině

Žáci tříd 4.A a 4.B se během školního roku zapojili do vzrušujícího a poučného projektu. Každý měsíc vytvořili jednu stránku do svého časopisu, což vyústilo v pestrou a rozmanitou publikaci. Tento projekt byl navržen tak, aby zlepšil jejich dovednosti v anglickém jazyce, a zahrnoval různá témata: rozhovor, recept, oblíbené zvíře, město, kde žiji, TV program a komiks.

Každé měsíční téma přineslo nové výzvy a možnosti, jak se zdokonalit v různých stylech a formách psaní, což mělo významný dopad na rozvoj psaní žáků. Například psaní rozhovorů pomohlo žákům rozvíjet dovednosti ve tvorbě otázek a odpovědí. Učili se, jak strukturovat dialogy a jak se vyjadřovat jasně a srozumitelně, psaní receptů zase vyžadovalo přesnost a schopnost popsat kroky procesu jasně a logicky. Žáci se naučili používat imperativní formy a rozšířili si slovní zásobu o termíny spojené s vařením nebo například tvorba komiksů spojovala psaní s vizuálním vyjadřováním. Žáci se naučili, jak kombinovat text s obrázky a jak tvořit příběhy, které jsou nejen zajímavé, ale také vizuálně atraktivní.

Celý projekt tedy přispěl k výraznému rozvoji psaní u žáků, a to jak v technických dovednostech, tak v kreativním vyjadřování. Díky různorodým úkolům získali zkušenosti v mnoha typech psaní, což jim poskytne pevný základ pro další vzdělávání.

Mezinárodní eTwinningový projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ – Ve zdravém těle, zdravý duch

Žáci 6.A se zúčastnili mezinárodního eTwinningového projektu „Healthy Body, Healthy Mind“ (Ve zdravém těle, zdravý duch), který byl zaměřen na komplexní rozvoj žáků v několika klíčových oblastech. Tento projekt propojil školy z různých zemí a umožnil žákům spolupracovat na dosažení společných cílů prostřednictvím digitálních nástrojů a anglického jazyka.

Projekt se také zaměřil na rozvoj dovedností 21. století. Žáci si osvojili efektivní způsoby komunikace v digitálním prostředí, učili se pracovat v týmech, sdílet nápady a společně řešit problémy. Projekt podporoval tvůrčí myšlení a inovativní přístupy k řešení úkolů, stejně jako schopnost analyzovat informace a činit informovaná rozhodnutí. Používání angličtiny byl další cíl projektu. Angličtina sloužila jako hlavní komunikační jazyk projektu. Žáci si procvičili své jazykové dovednosti při komunikaci s partnery, přístupu k informacím a jejich správě. To zahrnovalo psaní, mluvení, poslech i čtení v anglickém jazyce.

Podpora duševního zdraví byla dalším klíčovým aspektem projektu. Zdůrazňuje se důležitost péče o duševní zdraví a rozvoj schopností, jako je empatie, resilience a pozitivní myšlení, ale také zvládání stresu a kontrola emocí. Projekt také podporoval sportovní dovednosti, jako jsou sebedůvěra, kontrola, odhodlání a výzva. Žáci se učili, jak tyto čtyři prvky aplikovat nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Osvojení návyků zdravé výživy a aktivního životního stylu bylo další důležitou součástí projektu. Důraz byl kladen na zdravé stravovací návyky a pravidelnou fyzickou aktivitu jako klíčové prvky zdravého života. 

Projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ je skvělým příkladem toho, jak mohou mezinárodní spolupráce a moderní technologie přispět k rozvoji klíčových dovedností a hodnot u žáků. Žáci 6.A díky tomuto projektu nejen rozvíjeli své akademické a osobní dovednosti, ale také získali cenné zkušenosti a nové přátele z různých koutů světa.

Vyšší ročníky v oáze čtenářů

Deváťákům se blíží středoškolské studium a s ním i práce seminární, ročníkové a v neposlední řadě povinná četba k maturitě. Nejen z tohoto důvodu podruhé v tomto školním roce zamířili do Krajské knihovny Karlovy Vary. Hlavním cílem byl tentokrát moderní depozitář pro uložení knih a dokumentů, tedy prostor, kam se běžný návštěvník knihovny nepodívá. Pro procvičení opět nechybělo vyhledávání zadané knihy v elektronickém katalogu a její následné nalezení v regálu. Na závěr si v oddělení zvukových knih vyzkoušeli pomůcky pro nevidomé a Braillovo písmo.

Na exkurzi poté vyjeli i žáci ročníků osmých. Pro většinu z nich to byla první návštěva této instituce. I oni byli seznámeni s historií knihovny, v badatelně zhlédli filmový dokument o její stavbě a pro odlehčení epizodu Mr. Bean v knihovně. Stejně jako jejich starší spolužáci si mohli v depozitáři vyzkoušet manipulaci se speciálními pojízdnými regály s knihovním fondem. Následně svoji premiéru v orientaci v elektronické databázi zvládli s lehkostí a snad si mnozí z nich najdou cestu do této čtenářské oázy i mimo školní akci.

 

„Někdy nasednu do taxíku a řeknu: “Knihovna, a šlápněte na to.”“

David Foster Wallace

eTwinning 5.A

Naše škola se zapojila do mezinárodního eTwinningového projektu GREEN SCHOOLS AND FLOWERS ve spolupráci se školami z Turecka, Řecka, Bulharska, Litvy a Rumunska. Tento projekt, kterého se zúčastnili žáci 5.A, se zaměřil na zvyšování povědomí o udržitelnosti a ekologii mezi našimi žáky.

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům koncept udržitelné politiky ve školách a ukázat jim, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím aktivit spojených s květinami a zahradničením se žáci učili o ekologii a životním prostředí zábavnou a interaktivní formou.

Žáci se účastnili workshopů, kde se dozvěděli o různých aspektech udržitelnosti, jako je recyklace, šetření energiemi a voda, a další ekologické praktiky. Každá škola zapojená do projektu vytvořila vlastní květinovou zahradu. Žáci se učili o různých druzích květin, jejich pěstování a péči o ně. Prostřednictvím videokonferencí a online platforem si žáci vyměňovali zkušenosti a nápady se svými vrstevníky z partnerských škol. Tato spolupráce jim umožnila vidět, jak se podobné projekty realizují v jiných zemích a inspirovat se navzájem. Pro zábavnou formu vzdělávání jsme uspořádali několik soutěží a her s ekologickou tematikou. Žáci se například účastnili kvízů, soutěží a ekologických výzev.

Díky tomuto projektu si žáci osvojili principy udržitelného chování a pochopili, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Sázení květin přispělo k estetickému zlepšení školního prostředí a poskytlo žákům praktické zkušenosti s péčí o rostliny. Žáci získali cenné zkušenosti z mezinárodní spolupráce, což přispělo k jejich globálnímu povědomí a porozumění různým kulturám.

Tento mezinárodní eTwinningový projekt nám poskytl jedinečnou příležitost propojit naše žáky s vrstevníky z různých koutů Evropy a společně pracovat na důležitém tématu udržitelnosti. Jsme velmi hrdí na úsilí našich žáků a věříme, že získané znalosti a zkušenosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich životy a prostředí, ve kterém žijí.

Techmanie

Ve středu 29. května 2024 se žáci několika ročníků naší školy zúčastnili výjimečné exkurze do Techmanie v Plzni. Tato návštěva byla součástí jejich výuky přírodovědných předmětů a měla za cíl nejen obohatit jejich teoretické znalosti, ale také jim umožnit praktické zkušenosti a interakci s různými technologiemi a vědeckými objevy.

Techmania Science Center je známé svými interaktivními expozicemi, které pokrývají široké spektrum témat od fyziky a chemie po astronomii a biotechnologie. Žáci měli možnost prozkoumat různé exponáty, které jim umožnily nahlédnout do světa vědy hravou a zábavnou formou. 

Kromě prohlídky expozic se žáci zúčastnili také několika workshopů, které byly přizpůsobeny jejich věkové kategorii. Tyto workshopy zahrnovaly praktické úkoly a experimenty, které dětem pomohly lépe pochopit principy fungování různých vědeckých jevů. Šesté ročníky se zúčastnily programu s názvem „Sféry Země“, kde se žáci zábavnou a interaktivní formou seznámili s přírodními sférami planety Země – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Žáci sedmého a osmého ročníku navštívili program „Luminiscence“. Program byl rozdělen na samostatnou práci a na práci v laboratoři pod vedením lektora. V rámci samostatné práce v expozici se žáci seznámili s vybranými světelnými a optickými jevy, ty byly následně doplněny o práci v laboratoři, kde se zaměřili na jev luminiscence. 

Jedním z vrcholů návštěvy byla návštěva planetária. Žáci byli nadšeni z projekcí, které je zavedly na fascinující cestu vesmírem. Promítání zahrnovalo ukázky planet, hvězd a galaxií a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem solárním systému a vesmíru jako celku.

 

Naučná stezka Děti dětem

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 jsme se s třídou vydali do Nejdku, abychom si prošli naučnou stezku, kterou vytvořili nejdecké děti. Interaktivní stezka seznamuje na 8 zastaveních děti s rostlinami, zvířaty, horninami a lidmi v Nejdku a jeho okolí. Trase je ideálním výletem pro celou rodinu. Stezka není svým terénem náročná. Prochází sice kopcovitou krajinou, ale po vyšlapaných polních a lesních cestách, částečně i po cestě asfaltové. Místy jsou krásné výhledy na Krušné hory. Ušli jsme 7 km a za správně vyplněné hrací karty jsme získali v IC na památku minci.

 

eTwinning

V tomto školním roce měli žáci 6.B příležitost účastnit se mezinárodního eTwinningového projektu „Cestování“. Tento projekt umožnil našim žákům navázat nové mezinárodní přátelství, rozšířit si své kulturní obzory a zlepšit své jazykové dovednosti.

eTwinning je platforma pro evropské školy, která nabízí učitelům a žákům možnost spolupracovat na společných projektech, sdílet nápady a poznávat různé kultury. Cílem je podporovat digitální vzdělávání a mezinárodní spolupráci.

Projekt „Cestování“ se zaměřil na poznávání různých zemí, jejich kultury, památek a zvyků. Naši žáci spolupracovali s vrstevníky z několika evropských zemí. V tomto projektu bylo zapojeno Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko, Lotyšsko, Řecko, Portugalsko, Turecko a Ukrajina. Společně vytvářeli koláže, knihy, videa, prezentace nebo články. 

Projekt „Cestování“ byl pro žáky 6.B nejen vzdělávací, ale i zábavnou zkušeností. Díky této iniciativě získali naši žáci cenné dovednosti a zkušenosti, které jim budou přínosem i v budoucnu. Jsme hrdí na jejich práci a těšíme se na další mezinárodní projekty, které nám přinesou nové výzvy a příležitosti. Jak se nám projekt podařil můžete vidět v přiložené prezentaci.

https://app.emaze.com/@ALIRRCOWW/time-to-travel

Hasenpokal

V úterý 4. 6. 2024 jsme zavítali do Toužimi na tradiční turnájek 6. tříd zvaný Hasenpokal. Účastní se ho žáci 6. tříd z Nové Role, Toužimi a Breitenbrunnu a každý rok ho hostí jiná škola. Dívky hrají přehazovanou, hoši fotbal. Fotbal se hrál dvoukolově, naši kluci vyhráli 3 zápasy a jeden remizovali, takže s převahou zvítězili s impozantím skóre 15:0. Dívky uhrály pouze jeden set a umístily se na 3. místě. Příští rok hostíme tento turnaj my, tak třeba naše výsledky ještě vylepšíme.

Celokrajská odborná soutěž žáků 8. tříd „Logistik junior ZŠ 2024“

V úterý 28. května 2024 se účastnily této soutěže na Střední škole logistické v Karlových Varech za naši ZŠ Nová Role 2 týmy žáků z 8. tříd. Žáci absolvovali 4 soutěžní disciplíny – řešení logických úloh, logistických úloh, úlohy ze zeměpisu a ekonomiky (finanční gramotnosti). Ze 16 soutěžních týmů z 8 základních škol (např. ZŠ Dukla, ZŠ Sokolov, ZŠ Ostrov, ZŠ Dalovice, ZŠ Hroznětín, ZŠ Aš atd.) získal 1. místo náš tým A ve složení Jan Hajšman, Viky Veselovská a František Wágner. Za tým B bojovali Kristián Aust, Pavel Táborek a Jakub Timko. Děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k takovému úspěchu. 

Jáchymovské peklo a devítky

V pátek 17. 5. nás nečekal slunný den, ale to by ani tematicky k exkurzi zvané Jáchymovské peklo nesedělo. Objednaným autobusem jsme dorazili do Jáchymova okolo 9. hodiny, kde nás již čekal místní průvodce. Nejprve jsme si prošli Štolu č. 1, a poté postupně místa táborů Svornost, Rovnost, Eduard a Nikolaj. Dozvěděli jsme se, jak to bylo s historií těžby na Jáchymovsku a především o historii a fungování táborů nucených prací. Cesta lesem měla asi 8 km, celou dobu vydatně pršelo, tak jsme si aspoň tímto mírným nepohodlím připomněli, že život politických vězňů komunistického režimu byl velmi drsný, plný utrpení a často končil tragicky. Po druhé hodině jsme mírně promočení, ale nasáklí zážitky, dorazili zpět do Nové Role.

 

eTwinnning 5.B

5. B společně se školami z Turecka, Portugalska, Rumunska a Španělska absolvovala celoroční školní eTwinningový projekt na téma Speciální dny v roce. V rámci projektu jsme natáčeli videa, kde jsme popisovali tři naše svátky a s velkým zájmem jsme sledovali videa z jiných států. Vytvořili jsme kalendář speciálních dnů, společné logo, zahráli si vědomostní hru Kahoot, kde jsme si ověřovali zda si pamatujeme svátky jiných zemí. Na závěr jsme srovnávali svátky jednotlivých zemí a hledali co mají společné a v čem se liší. Velmi zábavné bylo propojení škol online. Projekt jsme si velmi užili a zcela zaslouženě jsme získali certifikát.

Special Days:

Soutěž o nejlepší jídelníček

Zaměstnanci školní jídelny vyhlásili začátkem dubna soutěž o nejlepší jídelníček sestavený žáky základní školy. Úkolem bylo vymyslet jídelníček na týden, který splňuje platné normativy a náležitosti nutné k jeho sestavení. Do soutěže se přihlásilo 8 tříd, takže pro porovnání bylo k dispozici 8 jídelníčků. Při hodnocení bylo zohledňováno jak dodržení předepsaných norem, tak i skladba jídel, aby byla zajištěna pestrost pokrmů.
Na prvním místě se umístila třída 4.B a jako odměnu žákům kuchařky připravily palačinky.
Druhé místo obsadila třída 7.A a ta si jako sladkou tečku vysoutěžila moučník.
Výhru pro třetí místo, lízátka, si nakonec odnesli žáci 9.A.
Ostatní soutěžící si mohli zamlsat na Nutelle, která byla jako cena útěchy.
Jsme rádi za hojnou účast a určitě se rádi budeme inspirovat podněty žáků v rámci možností jídelny.

1 2 3 34