Pojízdná učebna techniky

Pojízdná učebna techniky

V úterý 18. května měli žáci 9. tříd výjimečnou možnost zúčastnit se projektu Pojízdná učebna techniky (Tour for the Future). Tento projekt vznikl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství. Seznamuje žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. V rámci programu žáci absolvovali 2 bloky. V prvním proběhla beseda na téma mediální výchova a kybernetická bezpečnost.  V druhém bloku si žáci ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném nákladním automobilu prošli praktickým workshopem, ve kterém se naučili vytvořit návrh svého výrobku. Následně si ho mohli sami vytisknout na 3D tiskárně. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí o techniku a řemesla a zároveň ukázat nové možnosti vzdělávání učitelům.

Mgr. Denisa Slavíková

Návrat všech do škol

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády od 17. 5. skončí rotační výuka a homogenní rozdělení skupin. Po více než půl roce se tedy vrátí všichni žáci do školy k prezenční výuce a k původnímu rozvrhu. Z informací, které máme, dále platí výuka tělocviku jen venku, hudební výchova bez zpěvu.

Testování bude probíhat jednou týdně v pondělí, chybějící žáci v den, kdy přijdou do školy.

Čestné prohlášení o negativním testu si můžete stáhnout sami z webové aplikace Bakalářů.

Všichni máme za sebou období, které bylo náročné a na které může každý reagovat jinak. Pokud byste pozorovali u dětí nějaký problém s návratem do školy, s adaptací ve škole, kontaktujte třídní učitele, abychom mohli na situaci reagovat a nabídnout pomoc.

S přáním klidného návratu a hezkých dní

Mgr. Ester Nováková

Rozhodnutí o přijetí

Č.j. ZŠ/287/2021                                                             V Nové Roli dne 3.5.2021  

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role,  příspěvková organizace  (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165  odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022:

Pořadové číslo  Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. 1/2021 přijat
2. 2/2021 přijat
3. 3/2021 přijat
4. 4/2021 přijat
5. 5/2021 přijat
6. 6/2021 přijat
7. 7/2021 přijat
8. 8/2021 přijat
9. 9/2021 přijat
10. 10/2021 přijat
11. 11/2021 přijat
12. 12/2021 přijat
13. 13/2021 přijat
14. 14/2021 přijat
15. 15/2021 přijat
16. 16/2021 přijat
17. 17/2021 přijat
18. 18/2021 přijat
19. 19/2021 přijat
20. 20/2021 přijat
21. 21/2021 přijat
22. 22/2021 přijat
23. 23/2021 přijat
24. 24/2021 přijat
25. 25/2021 přijat
26. 26/2021 přijat
27. 27/2021 přijat
28. 28/2021 přijat
29. 29/2021 přijat
30. 30/2021 přijat
31. 31/2021 přijat
32. 32/2021 přijat
33. 33/2021 přijat
34. 34/2021 přijat
35. 35/2021 přijat
36. 36/2021 přijat
37. 37/2021 přijat
38. 38/2021 přijat
39. 39/2021 přijat
40. 40/2021 přijat
41. 41/2021 přijat

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022, za oznámená.

 

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

                     

Mgr. Ester Nováková

ředitel  školy

 

Datum zveřejnění: 3.5.2021

Datum sejmutí: 28.5.2021

Návrat žáků 2. stupně do škol

Vážení rodiče,

od 3. 5. se vrací žáci 2. stupně v rotačním režimu do školy. Bližší informace najdete v Bakalářích.

Na děti se těšíme a přejeme jim bezproblémový návrat k prezenční výuce.

 

Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

jak již asi víte, vláda včera rozhodla o návratu dětí do škol. Od 12. 4. se vrátí v rotačním režimu žáci 1. stupně. To znamená, že od 12. do 16. 4. budou chodit do školy žáci ze tříd A, v dalším týdnu žáci ze tříd B. V týdnu, kdy zůstanou žáci doma, bude probíhat distanční výuka jako doposud. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

V době přítomnosti ve škole bude probíhat 2x týdně testování. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou testováni v ŠD, ostatní ve svých třídách po příchodu do školy podle časového rozvrhu.

1.- 2.třída 7.40
3. 7.45
4. 7.50
5. 7.55

Prosíme, aby byli žáci připraveni ve stanovený čas u zadního vchodu na zahradě k odchodu do šatny. Žáky 1. – 3. tříd mohou doprovázet k testování zákonní zástupci – testování bude probíhat v tělocvičně školy v 7, 45 h.

Testování bude probíhat tak, že si žák zasune tyčinku 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem obkrouží 5x obě nosní dírky a tyčinku vloží do vyhodnocovací karty a odstraní lepicí proužek. Vyučující nakape na kartu roztok, žák otočí tyčinkou a uzavře kartu. Průběh testování můžete vidět na instruktážním videu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V případě, že vyjde někomu pozitivní test: v pondělí odchází domů pouze žák s pozitivním testem, ve čtvrtek odchází do karantény celá třída, pozitivní žák jde na PCR test. Pokud vyjde i PCR test pozitivní, je nařízena KHS celé třídě karanténa a třída přechází na distanční výuku. Pokud vyjde PCR test negativní, vrací se třída do školy k prezenční výuce. Prosíme vás, abyste byli k dosažení na telefonu, abyste si v případě pozitivního testu vyzvedli své dítě.

Pokud vyjde test ve škole pozitivní, bude žák umístěn do izolace a škola bude informovat neprodleně zákonného zástupce a vystaví mu potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen neprodleně kontaktovat dětského lékaře, který vystaví doporučení k PCR testu. O výsledcích testu informuje zákonný zástupce školu – u negativního testu dokládá negativní výsledek a žák se vrací do třídy. U pozitivního testu informuje zákonný zástupce školu, která na základě informace zasílá informaci i se jmény dětí ve třídě na Krajskou hygienickou stanici. Kontaktní osobou pro informace ohledně PCR testování je sekretářka školy paní I. Štěříková na tel., čísle 774 362 251.

Testovat se nemusí žák, který prodělal COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Do školy mohou chodit pouze žáci bez příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, bolest v krku.

Bližší informace najdete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Výdej obědů:

  PO, ST, PÁ  
12.00 1. třída (2) úterý   12.45 (2)
12.15 2. třída (1) úterý  + čtvrtek   12.50 (1)
12.45 3. třída (2) úterý + čtvrtek    13.05 (2)
12.55 4. třída (1) úterý + čtvrtek    13.10 (1)
13.05 5. třída (2) úterý + čtvrtek    13.15 (2)

 

Výdej do jídlonosičů pro všechny žáky na distanční výuce 13.30-14 h.

Těšíme se na děti a věříme, že všechny nástrahy testování, hlášení a dodržování různých opatření společnými silami zvládneme.

Mgr. Ester Nováková

Pozvánka nejen pro budoucí prvňáčky

Zveme vás na prohlídku naší školy. Můžete se podívat na krátké video, které zachycuje prostory naší školy a ukázky akcí, které pravidelně pořádáme. Připraveno je také putování školou s plněním úkolů pro předškoláčky. Putování obsahuje průvodní slovo, proto je potřeba mít zapnutý i zvuk. Doufáme, že se dětem i vám bude v naší “virtuální” škole líbit.

Odkaz na video:

https://youtu.be/K4se6DW1rEo

Odkaz na putování školou s úkoly:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTnNOrI8SRVmb0lK7KgSxeUP3ouwB1TJIo0Mn_qXeuzBL0uR7xDvhQlCEyVbaGjKq8G2qbYca5e0dM2/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

 

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s covid-19 proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 6 let nebo dětí s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 23. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým mailem), poštou nebo vložením do schránky na škole. Pokud by někdo nemohl využít této distanční formy, nechť kontaktuje vedení školy pro domluvení dalšího postupu. Přihlášku lze stáhnout na stránkách školy v sekci pro rodiče – formuláře, žádosti. Nezbytnou přílohou žádosti je také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prosté kopie). Pokud nemáte možnost tisku, budou tiskopisy přihlášek k dispozici od pondělí 29. 3. do 2. 4. na vstupních dveří školy. Stejný postup platí i pro podání žádosti o odklad, kdy je třeba spolu se žádostí o odklad doložit i zprávu pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování. Prosíme o vyplnění mailové adresy pro usnadnění komunikace.

Protože se děti kvůli koronavirové situaci nemohou podívat do školy, budou mít na stránkách školy od 1. dubna připravené překvapení.

Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim v této výjimečné situaci zdraví a pohodu.

 

za pedagogický sbor

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Výuka od 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je od 27. února do 21. března zakázána přítomnost žáků i 1. a 2. tříd, bude probíhat od pondělí 8. 3. distanční výuka pro všechny třídy. Bližší informace a rozvrh pro 1. a 2. třídy najdete v Bakalářích.

S přáním sil a ve zdraví prožitých dní

Mgr. Ester Nováková

Školní jídelna – provoz

Všem dětem z prvních a druhých ročníků jsou od 8. března automaticky odhlášeny obědy. Pokud máte zájem o obědy, které se vydávají výdejovým okénkem (rampa ŠJ – naproti TS) do jednorázových obalů (bez polévky), je nutné toto nahlásit na

telefonním čísle:   353 951 209.

Rozpis výdeje:

11.45 – 12.00 cizí strávníci

12.00 -12.15  1. a 2. třídy

12.15 – 3. třídy

12.30 – 4.+ 5. třídy

13.00 – 6. + 7. třídy

13.30-8. +9. třídy

Je samozřejmostí, aby měly děti při předání stravy nasazené roušky.

Děkujeme.

Zpráva preventistky

Vážení rodiče a milí žáci,

uvědomujeme si, že současná situace je složitá pro všechny a zde vám přikládáme odkazy, které by vám mohly pomoci.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či jen pokud si budete chtít promluvit o současné situaci, neváhejte se na mne obrátit.

Bc. Jana Větrovcová

Metodik prevence

TIK TOK je v současné době nejrychleji rostoucí sociální sítí, kterou hodně navštěvují děti a dospívající. Na následujících plakátech najdete všechny základní informace o této síti.

 

 

Informace k závěru 1. pololetí 2020/21

Vážení rodiče,

je za námi první pololetí, které proběhlo z velké části distančně. Chtěla bych poděkovat za spolupráci těm z vás, kteří pomáháte vytvářet pro své děti prostředí a podmínky pro to, aby jejich vzdělávání proběhlo co nejlépe. 

Předávání výpisu vysvědčení proběhne pro žáky 1. a 2. tříd běžně ve škole, ostatní žáci dostanou výpis po návratu do školy. Pololetní klasifikaci uvidíte ve čtvrtek 28. 1. v Bakalářích.  Žáci dostanou k hodnocení též slovní komentář k výuce za první pololetí. Komentáře najdete u žáků prvního stupně v Komensu, u druhého stupně u známek v pololetní klasifikaci (kromě výchov a informatiky).

29. 1. proběhnou pololetní prázdniny.

Přesné termíny návratů žáků do škol nevíme, pravděpodobně nastoupí do školy od 1. února žáci 9. tříd, ale až bude termín jistý, ještě bude informováni. 

Další informace najdete v Bakalářích.

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,
dle usnesení vlády bude probíhat výuka od 4. ledna opět pro téměř všechny ročníky distančně. Na prezenční výuku přijdou do školy pouze 1. a 2. ročníky, pro které bude fungovat též školní družina a školní jídelna. Ostatní žáci si mohou oběd vyzvednout  do jednorázových obalů u zadního vchodu do školní jídelny. Rozvrh pro online výuku a časový harmonogram výdeje obědů je stejný jako na podzim. Paní vedoucí přihlásila od pondělí  4. 1. obědy dětem, které chodily na obědy na podzim v době distanční výuky.

Rozvrhy jsou uvedeny v Bakalářích.

Rozpis výdeje obědů:

12,15 – 3. třídy

12.30 – 4.+5. třídy

13.00 – 6.+7. třídy,

13.30 – 8.+9. třídy

 

Přeji vám hezký zbytek roku a dobrý vstup no roku nového.

Mgr. Ester Nováková

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,
MŠMT rozhodlo o prodloužení vánočních prázdnin, které tedy budou trvat od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Školní družina a školní jídelna v těchto dnech nebudou fungovat.
V pátek 18. 12. bude končit výuka dle běžného rozvrhu. Na 21. a 22. 12. bude možné čerpat OČR.
4. 1. 2021 přijdou do školy v rotačním režimu žáci 6. a 7. tříd.

Přeji vám za celý kolektiv pracovníků školy klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy
1 2 3 13