Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

nařízením vlády bude probíhat od středy 14. 10. distanční výuka pro 1. i 2. stupeň.

Bližší informace máte uvedeny v Bakalářích.

Rozvrh 1. st.: ROZVRH online výuky    1. st. 14.10.

Rozvrh 2. st: Rozvrh online výuky 2. st 14. 10.

Návod na přihlášení do Google: Návod na přihlášení Google

Školní jídelna bude v provozu v uvedených časech na rozvrhu pro jednotlivé třídy na 1. stupni. Žáci z druhého stupně budou chodit na obědy v časech: 6. a 7. třídy ve 13 h, 8. a 9. třídy ve 13,30 h. Obědy mají všichni žáci přihlášené, v případě, že žák nejde na oběd, je třeba oběd odhlásit!

Školní družina je uzavřena.

Na čerpání OČR nepotřebujete od školy potvrzení, stačí vaše čestné prohlášení.

S přáním, abychom tuto situaci co nejlépe ve zdraví společně zvládli

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

 

Nová opatření

Vzhledem k opatřením vydaným MŠMT bude od 12. 10. probíhat výuka na 2. stupni děleně. Bližší informace a rozvrh online výuky pro jednotlivé třídy najdete v Bakalářích.

Výuka na 1. stupni a školní družina pokračují beze změn.

Na dny 26. – 27. 10. vyhlásil ministr školství volné dny, takže od 26. do 30. 10. nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

 

Zeměpisná exkurze

Ve středu 23. září 2020 vyrazila 8.B na zeměpisný výlet. Cestovali jsme vlakem, ve výbavě tedy nechyběly roušky, dále samozřejmě svačina, včetně “něčeho” na opékání. Vlakem jsme dojeli na zastávku Nejdek-Tisová a odtud pokračovali pěšky. Našim cílem byl Tisovský vrch s celoročně přístupnou rozhlednou Pajndl. Žáci byli rozděleni do skupin, přičemž každá měla mapu, kam zakreslovala trasu pohybu. Krátký ale namáhavý výstup po žluté do nadmořské výšky téměř 1000 metrů byl odměněn krásným počasím babího léta, výhledy z rozhledny a klasickým tábornickým ohněm. Cestu zpět jsme zvolili zcela jinou – po zelené turistické trase jsme došli až do Nejdku, přičemž jsme si v krátkosti mohli prohlédnout starý železniční viadukt a část křížové cesty v Nejdku. A pak už zbývalo jen dojet vláčkem zpět do Nové Role.

Páteční výuka

Vážení rodiče,
v souvislosti se zprávami v médiích Vás informuji, že výuka bude v pátek probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Ester Nováková , ředitelka školy

Pokyn k provozu školy od 17. 9. 2020

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitelka Základní školy Nová Role, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které aktualizují pokyn ke dni 14. 9. a reagují na aktuální epidemiologickou situaci a prohlášení ministra zdravotnictví, že do karantény nebudou muset lidé, kteří se potkají s nakaženým COVIDem – 19 s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích cest.

Provoz školy a vzdělávání žáků od 17. září 2020

 • Nadále není vyžadováno Prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pro žáky a zaměstnance školy je aktuálně povinné nošení prostředků na ochranu dýchacích cest (dále jen rouška) ve všech prostorách školy včetně tříd, školní družiny a školní jídelny.
 • Každý žák má k dispozici minimálně 2 roušky po celou dobu pobytu ve škole (1 roušku, kterou nosí ve společných prostorách a sáček na její uložení a 1 čistou náhradní též v sáčku, pokud možno i více roušek k výměně).
 • Při výuce jsou dodržovány v rámci možností tříd rozestupy min 1,5 m. To platí i při tělesné výuce.
 • Všichni návštěvníci školy mají povinnost nosit roušku.
 • Návštěvy školy jsou možné jen v nejnutnějších případech (nejlépe po domluvě s konkrétní osobou), zákonní zástupci žáků (včetně žáků prvních ročníků) čekají před školou.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Zaměstnanci, žáci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla (mytí a desinfekce rukou, sociální distanc). Základními opatřeními osobní a respirační hygieny jsou zejména:
  • mytí a desinfekce rukou (dezinfekce rukou při vstupu do školy, umytí rukou při příchodu do třídy; jednorázové ručníky)
  • kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku (ten ihned vyhodit),
  • časté krátké a intenzivní větrání tříd o přestávkách i v hodinách.
 • Škola minimalizuje pohyb žáků v prostorách školy:
  • pohyb v patrech,
  • přesuny do učeben společně pod dohledem vyučujícího,
  • žádné společné aktivity o přestávkách (shlukování na odpočinkových místech).
 • Škola aktivně nezjišťuje příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje jim zvýšenou míru pozornosti.
 • Škola informuje o nastavených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce i další návštěvníky školy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni bez zbytečného odkladu aktualizovat, ve spolupráci s TU, své telefonní a emailové kontakty.

Postup školy, zákonného zástupce a KHS v případě zjištění příznaků infekčního onemocnění

 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola postupuje následujícími způsoby:
  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: žák není vpuštěn do budovy a je předán zákonnému zástupci,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen nebo se příznaky vyskytnou u žáka v průběhu výuky je odveden sekretářkou školy do karanténní místnosti (označená místnost vedle 4. školní družiny v přízemí v pavilonu A), kde setrvá pod dohledem zaměstnance školy (školník); následně je kontaktován zákonný zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka (sekretářka školy),
 • Ve výše popsaných případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který zvolí další postup.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vpuštěn do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
 • V případech výskytu potvrzením onemocnění COVID-19 zpravidla školu kontaktuje příslušná KHS, která následně provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění COVID-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Kontakty:
  • KHS Karlovarského kraje:coganova@khskv.cz
  • KHS Karlovy Vary: 355 328 311
  • MŠMT mail: koronavirus@msmt.cz (všední den od 8 do 17 hodin) 234 811 111
 • Při výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy, a především místní epidemiologickou situaci. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

Distanční vzdělání:

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení.
 • Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

V souladu se Školním řádem účinným k 1. 9. 2020  platí:.

 • Oficiální komunikace probíhá přes elektronickou žákovskou knížku (s využitím systému Bakaláři) a v prostředí Google Classroom.
 • Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně sledovat distanční výuku žáků a komunikovat s vyučujícími, jsou-li o to požádáni.
 • Dalšími způsoby komunikace mohou být:
  • předání podkladů v papírové formě v přízemí školy,
  • Google meet v rámci Google classroom
  • další aplikace v rámci jednotlivých tříd/skupin, pokud se na ní shodne většina dané třídy nebo skupiny.

 

Opatření a pokyny pro žáky související s poskytováním školního stravování

 • Strávníci si před vstupem do školní jídelny umyjí a případně vydezinfikují ruce.
 • Po celou dobu pobytu musí mít strávník ústa a nos zakrytý rouškou.
 • Rouška může být sundána pouze při konzumaci jídla a je uložena do sáčku.
 • Polévku, hlavní jídlo a příbory vydávají kuchařky žákům na tácy. Pití se žáci nalévají bezdotykovým způsobem.

 

Opatření související s provozem školní družiny

Úplata:

 • Je-li určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Ve ŠD stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.

 

Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy
V  Nové Roli dne 16. 9. 2020

Nošení roušek

Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví je od zítřka povinné nosit ve škole ve společných prostorách roušky. Z dostupných informací vyplývá, že ve třídách budou roušky nepovinné. Prosíme, aby žáci měli na sobě čistou roušku, sáček na její uložení a další roušku uloženou v jiném sáčku.

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začíná pro žáky v úterý 1. září v 8 hodin. První školní den budou mít všichni žáci pouze 1 vyučovací hodinu, oběd bude vydáván od 11 do 12 hodin.  Z důvodu zvýšených hygienických požadavků uvedených v Manuálu, které vydalo MŠMT, prosíme, aby se zúčastnili slavnostního zahájení výuky pouze rodiče prvňáčků bez dalších členů rodiny.

Ve středu 2. září budou mít 1. třídy 2 vyučovací hodiny (do 9,40), následuje školní družina. 2 – 5. třídy končí výuku v 11,40, 2. stupeň ve 12,35.

Od čtvrtka 3. září probíhá výuka dle rozvrhu, kromě 1. tříd, které končí po 3. vyučovací hodině.

Žáci 4. tříd začínají Plaveckou školu, 3. třídy mají 1. lekci plavání ve středu 9.9.

V pátek  4. září končí výuka 1. tříd dle rozvrhu.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené již v úterý 1. září.

Provoz školy se bude řídit pokyny Manuálu vydaného MŠMT.

Znění Manuálu zde: Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.

Školní družina – přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v posledním přípravném týdnu v srpnu od 8.30 do 16.00 hodin a první školní den, tj. úterý 1. 9. 2020. Pro přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny je nutné vyplnit zápisní lístek – přihlášku, prohlášení o seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, zmocnění k vyzvedávání dítěte. Všechny tyto dokumenty si vyzvednete ve školní družině u p. vychovatelek.

Školní družina bude v provozu od úterý 1. 9. 2020. V případě, že budete požadovat, aby Vaše dítě bylo ve školní družině již v úterý 1. 9. 2020, je nutné mít odevzdanou přihlášku do ŠD v posledním srpnovém týdnu, zajištěné obědy ve školní jídelně a tuto skutečnost nahlásit p. vychovatelkám.

Obědy září 2020

Platba obědů – září 2020
 • Platba obědů – trvalý příkaz – září 2020 – platba předem
 • Záloha na daný měsíc je paušální, vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii:
  • děti 7 – 10 let:    23,- Kč/1 oběd,    500,- Kč/měsíc      
  • děti 11 – 14 let  a 15 +:  25,- Kč/1 oběd,    550,- Kč/měsíc
  • zaměstnanci:        26,-Kč/1 oběd     570,-/měsíc   
  • cizí strávníci:       63,-Kč/1 oběd   1500,-/měsíc 
 • ŠJ – číslo účtu: 115-7562860207/0100
 • variabilní symboly zůstávají všem stejné.
 • Datum strhávání: k 20. dni v měsíci
 • Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) do 20. květen (poslední platba)
 • Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky.
 • Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.
 • Průkazky možno vyzvednout poslední týden v srpnu.
 • Dítě bude po zaplacení přihlášeno od úterý 1.září, pokud chcete dítě přihlásit později, je nutné to nahlásit osobně, nebo telefonicky.
 • Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu!

Kontakt:

Veronika Machačková

tel. 353 951 209 od 7.00 hod.

Email: jidelna@zsnovarole.cz

Informace školní družiny

Vrácení poplatku za školní družinu za měsíce duben, květen, červen 2020

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodla ředitelka školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši.

Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již poplatek zaplatili v měsíci lednu na celých šest měsíců, si mohou požádat o navrácení úplaty za uvedené tři měsíce, která činí 360,- Kč.

Žádost je možno podat nejpozději 30. 6. 2020. Možnosti podání jsou následující:

– emailem na adresu d.teuchertova@zsnovarole.cz

– poštou na adresu školy

– vhozením žádosti do schránky u školy.

Vzor žádosti ke stažení zde:

vracení poplatků za ŠD – 2019 2020

Informace pro 2. stupeň

Vážení rodiče a žáci,

od 8. června vláda umožnila osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konzultací či třídnických hodin. Níže je uveden časový harmonogram setkání s třídními učiteli, který je přizpůsoben tak, aby byla co nejméně narušena online výuka v jednotlivých třídách. Drobné přesuny online hodin kvůli těmto setkání najdete v příloze v Bakalářích.

Do středy 3. 6. se žáci, kteří mají zájem využít třídnickou hodinu, nahlásí svému učiteli. Při vyšším počtu žáků nad počet 15 bude vytvořena další skupina a žáci budou informováni o čase jejich setkání.

Při prvním setkání musí žáci předložit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

6. A 9 – 10 h středa
6. B 10 – 11 h pátek
7. A 9 – 10 h pátek
7. B 9 – 10 h středa
8. A 9 – 10 h pátek
8. B. 9 – 10 h pondělí
9. A 10 – 11 h čtvrtek

 

Informace k výuce 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
v Bakalářích naleznete informace k výuce žáků od příštího týdne, včetně jejich rozdělení do skupin. Formuláře (čestné prohlášení a odchody žáka při odpolední výuce) je možné si vyzvednout za vchodem do budovy školy.
1 2 3 12