Informace k výuce 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
v Bakalářích naleznete informace k výuce žáků od příštího týdne, včetně jejich rozdělení do skupin. Formuláře (čestné prohlášení a odchody žáka při odpolední výuce) je možné si vyzvednout za vchodem do budovy školy.

Hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí

Vážení rodiče,

děkuji Vám za dosavadní spolupráci během dálkového vzdělávání.

MŠMT vydalo Vyhlášku č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 k postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, ze které budeme vycházet pro hodnocení ve 2. pololetí, a to:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Ester Nováková, ředitelka školy

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 1.-5. ročníků

Vážení rodiče,

od 25. května je možná přítomnost žáků 1. – 5. tříd ve škole za jasně stanovených pravidel, které jsme dostali od MŠMT. Níže pravidla shrnuji:

 1. Výuka bude mít jinou podobu, než je obvyklé. Stále bude hlavní pozornost věnována výuce na dálku s tím, že ji děti budou plnit buď doma, nebo ve škole hromadně ve skupinách. Jelikož učitelka nemůže zároveň učit děti doma a ve škole, je možné, že třídní učitelky nebudou učit svou třídu, protože budou buď připravovat výuku na dálku, nebo spadají do rizikové skupiny a tudíž do školy nemohou. Ve školních skupinách budou s dětmi pracovat též asistentky pedagoga, vychovatelky a částečně učitelé z 2. stupně. Skupiny mohou být smíšené napříč ročníky nebo spojené z více tříd v ročníku, vše záleží na tom, kolik dětí se nakonec přihlásí. Skupiny budou neměnné až do června.

 

 1. Přítomnost dětí ve škole není povinná. Dopolední blok bude výukový a děti budou plnit stejné úkoly jako děti při domácí výuce. Vše bude připravovat třídní učitel jako doposud. Odpoledne bude zájmový blok, který bude fungovat podobně jako družina. Jen se skupiny nesmí míchat a potkávat. Skupiny také musí zůstat v areálu školy, zřejmě tedy nebudou možné procházky do okolí, pokud se nařízení ještě nezmění.

 

 1. Počítáme i se školní jídelnou, děti budou chodit na oběd po skupinách tak, aby se v jídelně nepotkávaly.

 

 1. Připravujeme pro děti ochranné štíty, které si vezmou při příchodu do školy, podepíší si je a při odchodu odloží na určené místo. Štíty pak budeme hromadně dezinfikovat. Každé dítě musí mít též dvě roušky a sáček na uložení. Roušky budou nosit ve společných prostorách a v areálu školy. Zvažte, jestli to vaše dítě zvládne. Bude také nutné dodržovat 2 m rozestupy.

 

 1. Předpokládáme, že začátek výuky budeme muset rozfázovat, aby se u vchodu nehromadily děti a rodiče. Nesmí být v provozu ranní družina.

 

 1. Konec odpolední družiny bude v 16 hodin. Budeme však rádi, když starší děti, které nejsou zvyklé chodit do ŠD, budou po dopolední výuce odcházet domů. Skupiny musí být stále oddělené, tudíž bude obtížné udržet všechny děti na malém pozemku školy v rozestupech.

 

 1. Dalším omezením je tzv. riziková skupina, což je:
 2. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 3. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 4. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 5. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 6. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 1. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 2. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 1. Zákonný zástupce je povinen do 3 dnů omluvit v sekretariátu školy na tel. čísle 774 362 251 nebo prostřednictvím Bakalářů třídním učitelům.

 

 1. Další organizační pokyny obdržíte s konkrétním zařazením Vašeho dítěte do skupiny.

Při prvním vstupu do školy bude nutné předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,  které obsahuje:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prosím, vše důkladně zvažte a vyplňte dotazník zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctF0W5OK_f0_T9ePPw2kwD3Rmxecnz7itiuBv6Rk10V72prA/viewform

Pokud by se přihlásilo více dětí, než jsou naše organizační a personální možnosti, budou upřednostňováni žáci od nejnižších tříd.

 

Pokud máte více dětí na 1. stupni, vyplňte za každé dítě zvlášť. Tento dotazník je otevřen do 14. 5., abychom si udělali představu, kolik žáků do školy dorazí. Pokud budete chtít využít termín posledního přihlášení do 18.5. do 10 hodin, napište potom na e-mail d.slavikova@zsnovarole.cz . Potom to již nebude možné.

Pokud budete mít nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na telefonu 734 705 338.

Ester Nováková, ředitelka školy

Čestné prohlášení zákonných zástupců.

Výuka 9. třídy

ROZPIS PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY OD 11.5. 2020

8 – 9.30 10 – 11.30

ÚTERÝ

 

blok M   1. skupina blok M   2. skupina

ČTVRTEK

 

blok ČJ   2. skupina blok ČJ   1. skupina

 

Žákům bude umožněn v čase výuky pouze pitný režim, bez svačiny.

Výuka bude probíhat v Multimediální učebně.

S sebou si žáci přinesou: 1 roušku + náhradní, igelitový sáček,  psací potřeby

Upravený rozvrh on-line výuky:

9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45
PO PŘI CH D
ÚT
ST FY NJ AJ
ČT
Z

 

Rozhodnutí o příjetí do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

ČJ : ZŠ/337/2020                                                               V Nové Roli dne 4. 5. 2020

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem   č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje  žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání 

v základní škole Základní škola Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2020/21 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke Krajskému úřadu v Karlových Varech.

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách po povolení odkladu je 33.

Mgr. Ester Nováková

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 4. 5.  2020

Základní škola Nová Role, příspěvková organizace

Školní 232, 362 25 Nová Role

IČ: 709 394 54; e-mail: sekretariat@zsnovarole.cz; web: www.zsnovarole.cz; tel.: 774 362 251

Výuka pro 9. ročník

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy a konzultací na přijímací zkoušky. Je umožněna skupina max. 15 žáků, která se nemění po celou dobu. Žáka nelze do skupiny zařadit po 11. 5. Obsahem výuky bude učivo českého jazyka a matematiky. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek, časy budou upřesněny podle počtu skupin.

Žák je povinen mít roušku a sáček na uložení roušky a dodržovat hygienická pravidla, jejich opakovaném nedodržování je důvodem k nevpuštění do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Zákonný zástupce je povinen se vyjádřit do 7. 5. třídnímu učiteli.

vedení školy

Čestné prohlášení zák. zástupce ke stažení

On-line výuka

Vážení rodiče, žáci,
v Bakalářích je zveřejněn rozvrh on-line výuky pro žáky 2. stupně s návodem na připojení k hovoru. Tato výuka (od pondělí 27.4.) bude probíhat paralelně s Google Classroom a bude sloužit k výkladu nové látky a konzultacím žáků.
Mgr. Denisa Slavíková

Google Classroom

PRÁCE V PROSTŘEDÍ CLASSROOM

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ještě budou školy několik týdnů zavřené, chceme sjednotit ve vyšších třídách (5. – 9. ročník) zadávání úkolů a komunikaci s žáky (v nižších třídách zůstává zadávání úkolů na individuální domluvě pedagogů s rodiči).

Google Classroom (Učebna) je prostředí, které umožňuje hromadné zadávání úkolů, komentovat a označovat případné chyby v zaslaných úkolech, fotografiích, zadávat videa z You Tube a odesílat zpětnou vazbu na žákovské maily. Všichni žáci (i na 1. stupni) mají nově zřízené emailové adresy ve školní doméně. Systém přihlašování budete mít v Komens v Bakalářích. V Bakalářích budou i nadále úkoly zadávány pro Vaší orientaci, bližší pokyny žáci najdou v Classroomu. K rozhodnutí změnit systém práce napomohla též dobrá zkušenost a spokojenost na školách, které již v Classroomu pracují.

Učitelé prošli školením na využití tohoto prostředí, ale je pravděpodobné, že bude třeba vychytat různé obtíže, aby komunikace fungovala bez obtíží. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, komunikujte s učiteli, abychom vše doladili ke vzájemné spokojenosti.

Jak si nastavit Google účet (žákům byl už účet vytvořen – nezakládají si nový, jen se přihlašují poprvé ke školou vytvořenému!): zadat google.com, kliknout na gmail, přihlásit se k účtu, zadat: jmeno.prijmeni@zsnovarole.cz (jana.mala@zsnovarole.cz), mají-li žáci 2 jména, použijí jen první jméno) a heslo zaslané v Komens v Bakalářích. Potom budete vyzváni ke změně hesla. Heslo si navzájem mezi žáky nesdělujte.

Pokud již nějaký Google účet máte, klikněte na “Přidání dalšího účtu”.

Zadejte heslo poslané zprávou do Bakalářů:

Kliknout na Přijmout a zadat vaše nové heslo, které pošlete třídnímu učiteli pro zálohování hesla v případě ztráty.

Pokud vás systém nevyzve hned ke změně hesla, změňte si ho sami kliknutím vpravo nahoře na ikonku, klikněte na „Spravovat účet Google“-„Zabezpečení“-„Heslo“.

Vyberete novou zprávu a odešlete své heslo třídnímu učiteli. Mailové adresy jsou na stránkách školy.

Vstup do Classroomu je možný dvěma způsoby: 

 1. z gmailu přímo do aplikace

rozkliknout tečky s nabídkou aplikací

a vybrat Classroom (nebo Učebnu)

 1. dostanete pozvánku zaslanou na gmailový účet zřízený školou xxx@zsnovarole.cz

Klikněte na zapsat se

Klikněte, že souhlasíte se zapsáním do kurzu a zvolte Jsem student

Klikněte na úkol:

Vypracujte zadaný úkol a odešlete:

doplňte v dokumentech a odešlete

Učitel opraví chyby a může úkol vrátit k dopracování.

Komentář učitele:

Opravte úkol.

Po opravě úkol znovu odešlete:

Celý návod ke stažení zde: Návod Classroom web – doc.

Zde video na youtube s návodem:

https://www.youtube.com/watch?v=JabGcbFc8_w

 

 

 

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklé situaci s koronavirem proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. věku 6 let nebo s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 30. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým mailem) nebo poštou. Pokud by někdo nemohl využít této distanční formy, nechť kontaktuje vedení školy pro domluvení dalšího postupu. Přihlášku lze stáhnout na stránkách školy v sekci pro rodiče – formuláře, žádosti. Pokud nemáte možnost tisku nebo jste si přihlášku již nevzali v MŠ, budou tiskopisy přihlášek k dispozici od pondělí 30. 3. do 3. 4. od 12 do 16 hodin v průchodu školy. Stejný postup platí i pro podání žádosti o odklad, kdy je třeba spolu se žádostí o odklad doložit i zprávu pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování. Prosíme o vyplnění mailové adresy pro usnadnění komunikace. Nezbytnou přílohou žádosti je také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prosté kopie), které budou po přijetí skartovány. Vzhledem k tomu, že se minulý týden nemohl konat ani plánovaný Den otevřených dveří, budeme se snažit po otevření škol  zorganizovat pro děti možnost si školu prohlédnout a seznámit se s ní.
Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim v této výjimečné situaci zdraví a pohodu.

Jsme v tom společně!

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni společně. Znevažování
onemocnění a nerespektování legislativy není v současné době na místě. Změnou přístupu,
chování a návyků dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
17. 3. 2020

Zrušení konzultací

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády o omezení pohybu v ČR jsme nuceni zrušit konzultační odpoledne pro rodiče 17. 3. 2020. O dalším postupu vás budeme informovat, děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Oznámení

Vážení rodiče, v úterý 17.3. bude od 13 do 17 hodin škola otevřena pro rodiče žáků. V tomto čase si můžete vyzvednout učebnice a sešity, které žákům ve škole zůstaly, a zároveň vytištěné materiály a pracovní listy k domácí přípravě. Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Domácí výuka

Vážení rodiče,

vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání bude probíhat výuka formou domácí práce.  Úkoly budou zadávány prostřednictvím Bakalářů, popřípadě individuálním způsobem dle domluvy s jednotlivými vyučujícími. Protože v současné době nevíme, jak dlouho bude výuka přerušena, považujeme domácí vyučování za velmi důležité a zadané úkoly pokládáme za povinné. Prosíme rodiče o spolupráci v této mimořádné situaci, která klade větší nároky na vzájemnou  koordinaci.

Učitelé jsou Vám k dispozici na pracovních mailech (seznam je na stránkách školy), prostřednictvím Bakalářů nebo na s Vámi domluvených aplikacích.

Na níže uvedených adresách je možné bezplatné procvičování učiva, v některých případech zpřístupnila nakladatelství možnost využívat volně jejich materiály:

www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.vcelka.cz/

http://ww38.skolakov.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.helpforenglish.cz/

https://www.zsbcupice.cz/obsah.html

https://anglictina-na-zs-nova-role.webnode.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy

https://www.dejepis.com/

Různá výuková videa na you tube např.: Khanova škola, Matýskova matematika.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, jsme Vám k dispozici. V případě, že nemáte doma počítač nebo připojení k internetu, spojte se s třídním učitelem nebo s vedením školy, pokusíme se vymyslet náhradní řešení.

S přáním ve zdraví prožitých následujících dní

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

V Nové Roli 12. 3. 2020

1 2 3 11