Rozhodnutí o příjetí do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

ČJ : ZŠ/337/2020                                                               V Nové Roli dne 4. 5. 2020

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem   č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje  žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání 

v základní škole Základní škola Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2020/21 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke Krajskému úřadu v Karlových Varech.

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách po povolení odkladu je 33.

Mgr. Ester Nováková

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 4. 5.  2020

Základní škola Nová Role, příspěvková organizace

Školní 232, 362 25 Nová Role

IČ: 709 394 54; e-mail: sekretariat@zsnovarole.cz; web: www.zsnovarole.cz; tel.: 774 362 251

Výuka pro 9. ročník

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy a konzultací na přijímací zkoušky. Je umožněna skupina max. 15 žáků, která se nemění po celou dobu. Žáka nelze do skupiny zařadit po 11. 5. Obsahem výuky bude učivo českého jazyka a matematiky. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek, časy budou upřesněny podle počtu skupin.

Žák je povinen mít roušku a sáček na uložení roušky a dodržovat hygienická pravidla, jejich opakovaném nedodržování je důvodem k nevpuštění do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Zákonný zástupce je povinen se vyjádřit do 7. 5. třídnímu učiteli.

vedení školy

Čestné prohlášení zák. zástupce ke stažení

On-line výuka

Vážení rodiče, žáci,
v Bakalářích je zveřejněn rozvrh on-line výuky pro žáky 2. stupně s návodem na připojení k hovoru. Tato výuka (od pondělí 27.4.) bude probíhat paralelně s Google Classroom a bude sloužit k výkladu nové látky a konzultacím žáků.
Mgr. Denisa Slavíková

Google Classroom

PRÁCE V PROSTŘEDÍ CLASSROOM

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ještě budou školy několik týdnů zavřené, chceme sjednotit ve vyšších třídách (5. – 9. ročník) zadávání úkolů a komunikaci s žáky (v nižších třídách zůstává zadávání úkolů na individuální domluvě pedagogů s rodiči).

Google Classroom (Učebna) je prostředí, které umožňuje hromadné zadávání úkolů, komentovat a označovat případné chyby v zaslaných úkolech, fotografiích, zadávat videa z You Tube a odesílat zpětnou vazbu na žákovské maily. Všichni žáci (i na 1. stupni) mají nově zřízené emailové adresy ve školní doméně. Systém přihlašování budete mít v Komens v Bakalářích. V Bakalářích budou i nadále úkoly zadávány pro Vaší orientaci, bližší pokyny žáci najdou v Classroomu. K rozhodnutí změnit systém práce napomohla též dobrá zkušenost a spokojenost na školách, které již v Classroomu pracují.

Učitelé prošli školením na využití tohoto prostředí, ale je pravděpodobné, že bude třeba vychytat různé obtíže, aby komunikace fungovala bez obtíží. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, komunikujte s učiteli, abychom vše doladili ke vzájemné spokojenosti.

Jak si nastavit Google účet (žákům byl už účet vytvořen – nezakládají si nový, jen se přihlašují poprvé ke školou vytvořenému!): zadat google.com, kliknout na gmail, přihlásit se k účtu, zadat: jmeno.prijmeni@zsnovarole.cz (jana.mala@zsnovarole.cz), mají-li žáci 2 jména, použijí jen první jméno) a heslo zaslané v Komens v Bakalářích. Potom budete vyzváni ke změně hesla. Heslo si navzájem mezi žáky nesdělujte.

Pokud již nějaký Google účet máte, klikněte na “Přidání dalšího účtu”.

Zadejte heslo poslané zprávou do Bakalářů:

Kliknout na Přijmout a zadat vaše nové heslo, které pošlete třídnímu učiteli pro zálohování hesla v případě ztráty.

Pokud vás systém nevyzve hned ke změně hesla, změňte si ho sami kliknutím vpravo nahoře na ikonku, klikněte na „Spravovat účet Google“-„Zabezpečení“-„Heslo“.

Vyberete novou zprávu a odešlete své heslo třídnímu učiteli. Mailové adresy jsou na stránkách školy.

Vstup do Classroomu je možný dvěma způsoby: 

  1. z gmailu přímo do aplikace

rozkliknout tečky s nabídkou aplikací

a vybrat Classroom (nebo Učebnu)

  1. dostanete pozvánku zaslanou na gmailový účet zřízený školou xxx@zsnovarole.cz

Klikněte na zapsat se

Klikněte, že souhlasíte se zapsáním do kurzu a zvolte Jsem student

Klikněte na úkol:

Vypracujte zadaný úkol a odešlete:

doplňte v dokumentech a odešlete

Učitel opraví chyby a může úkol vrátit k dopracování.

Komentář učitele:

Opravte úkol.

Po opravě úkol znovu odešlete:

Celý návod ke stažení zde: Návod Classroom web – doc.

Zde video na youtube s návodem:

https://www.youtube.com/watch?v=JabGcbFc8_w

 

 

 

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklé situaci s koronavirem proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. věku 6 let nebo s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 30. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým mailem) nebo poštou. Pokud by někdo nemohl využít této distanční formy, nechť kontaktuje vedení školy pro domluvení dalšího postupu. Přihlášku lze stáhnout na stránkách školy v sekci pro rodiče – formuláře, žádosti. Pokud nemáte možnost tisku nebo jste si přihlášku již nevzali v MŠ, budou tiskopisy přihlášek k dispozici od pondělí 30. 3. do 3. 4. od 12 do 16 hodin v průchodu školy. Stejný postup platí i pro podání žádosti o odklad, kdy je třeba spolu se žádostí o odklad doložit i zprávu pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování. Prosíme o vyplnění mailové adresy pro usnadnění komunikace. Nezbytnou přílohou žádosti je také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prosté kopie), které budou po přijetí skartovány. Vzhledem k tomu, že se minulý týden nemohl konat ani plánovaný Den otevřených dveří, budeme se snažit po otevření škol  zorganizovat pro děti možnost si školu prohlédnout a seznámit se s ní.
Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim v této výjimečné situaci zdraví a pohodu.

Jsme v tom společně!

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni společně. Znevažování
onemocnění a nerespektování legislativy není v současné době na místě. Změnou přístupu,
chování a návyků dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
17. 3. 2020

Zrušení konzultací

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády o omezení pohybu v ČR jsme nuceni zrušit konzultační odpoledne pro rodiče 17. 3. 2020. O dalším postupu vás budeme informovat, děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Oznámení

Vážení rodiče, v úterý 17.3. bude od 13 do 17 hodin škola otevřena pro rodiče žáků. V tomto čase si můžete vyzvednout učebnice a sešity, které žákům ve škole zůstaly, a zároveň vytištěné materiály a pracovní listy k domácí přípravě. Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Domácí výuka

Vážení rodiče,

vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání bude probíhat výuka formou domácí práce.  Úkoly budou zadávány prostřednictvím Bakalářů, popřípadě individuálním způsobem dle domluvy s jednotlivými vyučujícími. Protože v současné době nevíme, jak dlouho bude výuka přerušena, považujeme domácí vyučování za velmi důležité a zadané úkoly pokládáme za povinné. Prosíme rodiče o spolupráci v této mimořádné situaci, která klade větší nároky na vzájemnou  koordinaci.

Učitelé jsou Vám k dispozici na pracovních mailech (seznam je na stránkách školy), prostřednictvím Bakalářů nebo na s Vámi domluvených aplikacích.

Na níže uvedených adresách je možné bezplatné procvičování učiva, v některých případech zpřístupnila nakladatelství možnost využívat volně jejich materiály:

www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.vcelka.cz/

http://ww38.skolakov.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.helpforenglish.cz/

https://www.zsbcupice.cz/obsah.html

https://anglictina-na-zs-nova-role.webnode.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy

https://www.dejepis.com/

Různá výuková videa na you tube např.: Khanova škola, Matýskova matematika.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, jsme Vám k dispozici. V případě, že nemáte doma počítač nebo připojení k internetu, spojte se s třídním učitelem nebo s vedením školy, pokusíme se vymyslet náhradní řešení.

S přáním ve zdraví prožitých následujících dní

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

V Nové Roli 12. 3. 2020

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je možné si vyzvednout v kanceláři školy v době mezi 7.15 -15.30

Uzavření školy

Uzavření základních škol

MZ nařídilo zavření základních škol s účinností od zítřka, 11. 3. 2020. Nebude fungovat ani školní družina a školní jídelna.

Prosíme všechny, aby sledovali Bakaláře a naše webové stránky, kde budou zveřejněny aktuální informace o uzavření naší základní školy. V tuto chvíli čekáme na oficiální zprávy nadřízených orgánů. Jakmile budeme moci všechny odpovědně informovat o současné situaci, zveřejníme informace na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ester Nováková

ředitelka základní školy

Soutěž v Aj

Žákyně naší školy, Z. K. Bot (4.A) a A. Tvarohová (5.A) se dne 20.2.2020 zúčastnily okresního kola soutěže “Angličtina nás baví”, která se konala v Karlových Varech na ZŠ Jazyků Libušina. Konkurence byla veliká a přestože se žákyně neumístily takříkajíc “na bedně”, ze soutěže si odvezly neocenitelnou zkušenost a drobné upomínkové předměty.

Recitační soutěž

Dne 19. 2. 2020 se sešli vybraní recitátoři, kteří postoupili z třídních kol, v místní knihovně, aby poměřili své recitační umění ve školním kole. Odborná porota z řad pedagogů a pracovníků DDM a knihovny hodnotila výkony dětí ve třech kategoriích. Všichni zúčastnění byli úžasní a dostali alespoň drobnou odměnu. Tady jsou ti nejlepší:

0. kategorie (1. třída) – nejlepší recitátorkou byly Sofinka Lendlová z 1. B

1. kategorie (2. – 3. třída)

1. David Šíma z 3. A
2. Kamil Belbl z 2. A
3. Kateřina Weinertová z 3. A, Michal Škop z 2. B

2. kategorie (4. – 5. třída)

1. Sofie Sedláčková z 4. A
2. František Wágner z 4. A
3. Karolína Dušková z 5. B, Lucie Svojtková z 4. B

Jmenovaní žáci z 1. a 2. kategorie postoupili do okresního kola, které se bude konat 10. 3. 2020 v Ostrově. Držíme jim palce.

Pokyny k hrozbě koronaviru

Vracíte se ze zahraničí – pokyny ke COVID-19

Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur

 

  1. Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Nikam nechoďte (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (354 225 305, 354 225 308) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.

Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

 

            2. Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Telefonicky informujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů.

  • v pracovní dny (pondělí – pátek): od 6:00 do 18:00 hodin
  • o víkendu (sobota – neděle): od 8:00 do 15:00 hodin

Telefonní kontakty pro den 26.02.2020: 355 328 368, 355 328 262

Telefonní kontakt pro dny 27.02. – 04.03.2020: 355 328 362, 355 328 368

  1. Omezte kontakt s veřejností po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
  2. Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
  3. Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A.

Další pokyny:

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

 

Karlovy Vary dne 26.02.2020

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA

ředitelka odboru protiepidemického, Krajská hygienická stanice

Projekt Příběhy našich sousedů

Tři žáci 9. ročníku se zapojili do projektu pod záštitou organizací Post bellum a Paměť národa s názvem Příběhy našich sousedů. Cílem je vyzpovídat místního pamětníka a jeho vzpomínky zpracovat a následně prezentovat v rozhlase a na veřejné prezentaci. Ta se uskuteční v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech 19. 2. 2020.

1 2 3 4 11