5.A a 5.B v Náprstkově muzeu

5.A a 5.B v Náprstkově muzeu v Praze

Na podzim jela naše třída 5.A společně s 5.B v rámci projektu Paměťové instituce do Náprstkova muzea. Po příjezdu do Prahy jsme se s druhou třídou rozdělili a my jsme se šli projít na Kampu a na Karlův most. Potom jsme se již vydali do Náprstkova muzea, kde jsme střídali 5.B a kde pro nás byla připravena přednáška o Austrálii a Oceánii. V muzeu je vystaveno přes 6000 předmětů, např. zbraně ze žraločích zubů, helma z ježíka, brnění z býka. Některé jsme si mohli i osahat a také jsme se všichni pokusili vykřesat jiskru. Po zajímavé výstavě jsme si šli projít podzimní Prahou. Viděli jsme Národní divadlo, památník 17. listopadu na Národní třídě, na Václavském náměstí jsme se sešli pod sochou sv. Václava s druhou třídou a na Staroměstském náměstí jsme si počkali na odbíjení orloje. Pak už nás čekalo metro a cesta dvoupatrovým autobusem domů. Prožili jsme hezký den a zase něco nového zažili.

Bára, Emma, Lenka, Monika z 5.A

Projekt ke 100. výročí Československa

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

9. listopadu proběhla na druhém stupni ZŠ Nová Role oslava výročí vzniku Československa. Žáci se pod vedením učitelů seznámili s některými oblastmi života v Československu. Pokusili se uvařit podle receptur první republiky, seznámili se s několika významnými osobnostmi, objeviteli a vědci. Zjistili, kolik významných sportovců měla naše republika v průběhu století, jaká móda se nosila za první republiky, kdo byli všichni naši prezidenti atd.

V průběhu dne všechny třídy navštívily velmi povedenou výstavu v knihovně Nová Role 100. výročí vzniku Československa. Měli možnost se porozhlédnout po Nové Roli prostřednictvím dobových fotografií, některých dokumentů a uvědomit si tak, jakou složitou cestou prošlo město v průběhu 100 let.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

dne 20. 11. proběhnou během třídních schůzek volby do školské rady na další tři roky. Pokud chcete ve volbách kandidovat za zákonné zástupce nebo chcete do školské rady někoho z řad zákonných zástupců navrhnout, kontaktujte, prosím, do 12. 11. paní sekretářku na tel. čísle 774362251 nebo na mail sekretariat@zsnovarole.cz.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy

Informace ŠD

Informace ŠD týkající se podzimních prázdnin

29. 10. a 30. 10. 2018 

Školní družina nabízí rodičům v době podzimních prázdnin 29. 10. – 30. 10. 2018 možnost zaopatření Vašich dětí.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo v době podzimních prázdnin školní družinu, vyplňte závaznou přihlášku nejpozději do středy 24. 10. 2018. Přihlášku jsme předali Vašim dětem, popřípadě je k dispozici u vychovatelek ve ŠD.

Podle počtu přihlášených žáků ředitelka školy rozhodne o provozu ŠD v době prázdnin a budeme Vás o rozhodnutí informovat.

Adaptační pobyty

Na naší škole si uvědomujeme, jak obtížný je pro žáky přechod z prvního na druhý stupeň základní školy, a proto jsme hledali nejlepší možnost, jak tuto změnu žákům usnadnit. V rámci dotačního programu Karlovarského kraje jsme si zažádali o příspěvek na adaptační kurz, který nám byl schválen. Cílem tohoto kurzu bylo pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je spolupracovat a vyvolat pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole, rozvíjet pozitivní klima. Chceme vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, zvládání stresu, prevenci intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem. Protože žáci tráví ve třídě velkou část dne, je důležité podporovat vztahy ve třídě, sdílení společných zážitků, respekt a toleranci.

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů. S prací s dětmi a mládeží má organizace dlouholeté zkušenosti.

Program byl sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu, v různých aktivitách bylo maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. Aktivity byly kombinací pohybových aktivit (sport v přírodě, rekreace, cvičení, hry, tábornické aktivity), sociálně psychologických aktivit (sociální hry, komunikativní aktivity, sebepoznávací hry, tvořivostní hry a aktivity, ale také intelektuální činnosti tematicky zaměřené) a dalších vhodných společenských aktivit a her.

Nedílnou součástí všech aktivit je práce se zpětnou vazbou. Pomocí zpětné vazby můžeme zhodnotit stanovené cíle. Pro každého zúčastněného žáka je zpětná vazba prostředkem neocenitelného poznání sebe sama a druhých.

Účastníci aktivit měli prostřednictvím projektu možnost k objevení sebe sama, prožijí úspěch i prohru, naučili se myslet nejen na sebe, ale i na ostatní, zažili čas klidu i mlčení, procvičili svou představivost, schopnost plánovat. Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajišťovala lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bylo možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využili také prvky z tohoto programu a začlenili některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální.

Podle zpětné vazby žáků se adaptační pobyt vydařil a pomohl vytvářet lepší vztahy ve třídě.

dav

Organizace začátku školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná pro žáky 3. září v 8 hodin.

První školní den budou mít všichni žáci jen 1 vyučovací hodinu.

V pondělí 3. září bude oběd vydáván od 11 do 12 hod.

Družina bude v provozu od úterý 4. září 2017.

4. září (úterý) bude mít 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin a 1. třídy 2 vyučovací hodiny.

Webová aplikace Bakaláři je v provozu, kromě modulu rozvrh a třídní kniha (ty budou nahrány během několika dní).

 

Provoz školní družiny první dny školy

Informace o provozu školní družiny v prvním týdnu školního roku 2018/2019

Dne 3. 9. 2018 od 7:45 do 16:00 hodin budou do školní družiny přihlašováni žáci. V tento den není družina v provozu. Od 4. 9. začíná normální provoz školní družiny.

Při přihlašování je potřeba vyplnit zápisní lístek = přihlášku do družiny, kterou obdržíte, (potřebné údaje vyplňujte pečlivě, je třeba uvádět jména a telefonní kontakty zákonných zástupců, v zájmu Vašeho dítěte uveďte všechny jeho zdravotní problémy (omezení, nemoci, léky, alergie, ….). Je nutné vyplnit na zadní straně zápisního lístku dobu odchodů dětí ze školní družiny v jednotlivých dnech, osoby, které jsou oprávněny dítě vyzvednout. Ty budou zároveň uvedeny na zmocnění k vyzvednutí žáka, které dítě obdrží ve škole.

Platby za školní družinu

  • Poplatek za ŠD činí měsíčně 120,- Kč. Poplatek je splatný pololetně na účet č. 115-7562940207/0100 v těchto termínech:

 

  • Poplatek za září 2018 – leden 2019          částka 600,- Kč         úhrada do 20. 9. 2018
  • Poplatek za únor 2019 – červen 2019       částka 600,- Kč         úhrada do 25. 1. 2019

Variabilní symbol Vám bude přidělen v den přihlášení tj. 3. 9. 2018.

Přejeme Vám a Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku.

 

 

Školní jídelna – stravné – září

Školní jídelna – přihlášky, platby – září

 

Způsob platby stravného převodem, či trvalým příkazem:

– zálohově měsíc předem

Od srpna 2018 má ŠJ nové číslo účtu: 115-7562860207/0100 variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Vystavit od: 20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

Záleží na rodiči, zda si zadá trvalý příkaz, nebo bude platit každý měsíc převodem – částku si může vypočítat, podle počtu dní….

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného!

Finanční normativ a částka zálohové platby cca:

kategorie  7 – 10 let             21 Kč/1 oběd    450 Kč/měsíc

kategorie 11 – 14 let           23 Kč/1 oběd     500 Kč/měsíc

kategorie 15 +                     23 Kč/1 oběd   500 Kč/měsíc

zaměstnanci                         24 Kč/1 oběd   500 Kč/měsíc

cizí strávníci                        58 Kč/1 oběd (suroviny 24 Kč provoz. režie 34 Kč) 1300

Kč/měsíc

Žáci jsou do jednotlivých kategorií zařazeni podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září do 31. srpna včetně.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), jídelna není povinna stravování poskytovat!

 

Školní jídelna – obědy v den vysvědčení

Milí rodiče,

obědy v den vysvědčení 29. června  nejsou automaticky odhlašovány!

Pokud Vaše dítě v tento den nepůjde, je nutné oběd odhlásit.

Odhlášky přijímám do středy 27. června.

 

                                                                           Děkuji za pochopení

1 2 3 4 6