přijímací řízení

Přijímací řízení (PŘ) ke vzdělávání na šk. rok 2018/2019

 • Přihlašování ke vzdělávání
 • do 30. listopadu 2017 – obor vzdělávání s talentovou zkouškou (TZ)
 • do 1. března 2018 – ostatní obory vzdělávání
 • vždy k rukám ředitele konkrétní střední školy (SŠ)
 • přihláška se podává na předepsaném tiskopisu – ke stažení na: msmt.cz
 • pro 1. kolo PŘ do denní formy studia lze podat 2 přihlášky
 • podáním přihlášky do oboru s TZ není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání na SŠ
 • Přijímací řízení
 • PŘ je plně v rukou ředitele konkrétní SŠ
 • počet kol PŘ není omezen – ředitel je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo
 • v PŘ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (PZ) z ČJ a M, (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou – TZ a zkráceného studia)
 • PZ v 1. kole PŘ se bude konat v termínech 12. a 16. dubna 2018 (od 2. do 15. ledna 2018 – obory s TZ, od 15. do 31. ledna 2018 – konzervatoře)
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a M
 • ředitel konkrétní SŠ může dále rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (ŠPZ) – v tom případě stanoví nejméně 2 termíny pro konání ŠPZ (v období od 12. do 28. dubna 2018 – maturitní obory, období od 22. – 28. dubna – ostatní obory)
 • informace o kritériích PŘ zveřejní ředitel konkrétní SŠ do 31. ledna 2018 (webové stránky konkrétních SŠ)
 • ředitel konkrétní SŠ stanoví jednotná kritéria PŘ pro všechny uchazeče – hodnotí je na základě vysvědčení z předchozího vzdělávání, talentové zkoušce (je-li stanovena), jednotné PZ (je-li stanovena), dalších skutečností
 • předpokladem pro přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti (je-li stanovena)
 • pokud splní podmínky PŘ více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku PŘ
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
 • obory s TZ – ředitel konkrétní SŠ zašle uchazeči sdělení o výsledku TZ – nejpozději do 20. ledna 2018 (Gym se sport. přípravou – do 20. února 2018), pokud uchazeč vykoná TZ úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení – ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí a odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče – nejpozději do 15. února 2017, jednotná PZ se nekoná
 • pokud se PZ nekoná, zveřejní ředitel konkrétní SŠ seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2018
 • pokud se PZ koná, ukončí ředitel konkrétní SŠ hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro PZ a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí
 • pokud ředit konkrétní SŠ vyhlásí další kola PŘ, oznámí to krajskému úřadu – informace o počtu volných míst v jednotlivých SŠ zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje
 • Zápisový lístek
 • uchazeč, který byl přijat ke studiu na konkrétní SŠ, musí potvrdit nástup na tuto školu pomocí zápisového lístku (ZL) – do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 • každý uchazeč obdrží zápisový lístek od ZŠ Nová Role nejpozději do 15. března 2018 (30. listopadu 2017– obory s TZ)
 • jedná se o úřední dokument, který je veden pod evidenčním číslem, proto v případě ztráty nebo poškození ZL nutno podat žádost o vystavení nového ZL na sekretariát ZŠ Nová Role
 • každý uchazeč obdrží pouze 1 ZL a může jej uplatnit pouze jednou (tzn. odevzdá ho pouze na tu školu, kam byl přijat a má opravdu úmysl od září 2018 nastoupit jako student)
 • pouze v případě přijetí na základě odvolání, nebo pokud byl žák již přijat na obor vzdělání s TZ (nebo konzervatoř), může být ZL použit 2x – uchazeč si vyzvedne ZL ze SŠ, kam odevzdal tento ZL, a odevzdá ho na školu, kam byl přijat na základě odvolání (nebo vykonání TZ)
 • Odvolací řízení
 • lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele konkrétní SŠ k odboru školství krajského úřadu
 • odvolání by mělo obsahovat:
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy
 • důvody odvolání
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování
 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

Případné dotazy – výchovná poradkyně: Mgr. Miriam Velínská, konzultace možná dle dohody

St  10:00 – 13:00

Tel: 732 488 979

e-mail: miri.velinska@seznam.cz , m.velinska@zsnovarole.cz