Omezení provozu školní jídelny

V době přerušení dodávky elektřiny, bude omezen provoz školní jídelny, a to takto:

  1. červen – pondělí

Gulášová polévka, chléb, ovoce, pití

  1. červen – úterý

Bageta, nebo obložená žemle, pití

  1. červen – středa

Rajská polévka, pečivo, révík, sušenka

 

Odhlášky na tyto dny přijímám do úterý 5.června – 12.00 hodin.

 

                                                                   Děkuji za pochopení

Dodatečné přijetí do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

 

ČJ: ZŠ/414/2018                                                               V Nové Roli dne: 23. 05. 2018

 

Rozhodnutí

 

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Vyhovuje žádosti o dodatečném přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

dítěti s kódem 103M2018

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách bude po povolení odkladu 37.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke krajskému úřadu v Karlových Varech.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23. 05. 2018

 

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Informace ŠD

ŘEDITELSKÉ VOLNO    PÁTEK  18. 5. 2018

Školní družina nabízí rodičům v době ředitelského volna dne 18. 5. 2018 možnost zaopatření Vašich dětí.  Kapacita, která rozhoduje o provozu družiny v tento den, je minimálně 15 dětí. Závazné přihlášky a více informací obdržíte přímo ve školní družině u své vychovatelky.

Uzávěrka přihlášek v pondělí 14. 5. 2018

Vzhledem k malému počtu zájemců nebude družina v pátek 18. 5. 2018 v provozu!

Den Země

V úterý 24. dubna 2018 proběhl projektový den s názvem Den Země. Akce měla několik cílů, za prvé oslavit svátek naší rodné a nepostradatelné planety, za druhé umožnit setkání žáků všech tříd i jinak než jen před školou či v jídelně, a v neposlední řadě také zažít si i jiný než klasický typ výuky. Žáci druhého stupně pod vedením pedagogů a asistentů se rozdělili na 10 smíšených skupin/stanovišť, přičemž každá skupina měla připravenou pro deset tříd 1. stupně nějakou činnost, ať už fyzickou, výtvarnou či intelektuální. Třídy prvního stupně si postupně prošly všechna stanoviště, kde si mimo jiné zahrály soutěže s ekologickou tématikou, zasadily do květináčů z PET lahví rostlinky, poznávaly stromy, vytvářely Land art, třídily odpadky, filtrovaly špinavou vodu, zakopávaly odpadky, mikroskopovaly aj. Po skončení části stanovištní si několik žáků zkusilo zasadit dva ovocné stromky na naší zahradě. Na závěr se všichni vydali čistit město a jeho blízké okolí od odpadků. Akce se velmi vydařila a pochvalovali si jí jak žáci prvního, tak druhého stupně. Zde jsou fotografie z celé akce.