Klarinety rozezněly divadlo

Žáci 8. a 9. ročníků se i letos vydali do Západočeského divadla v Chebu. Tentokrát bylo na programu představení s názvem Kdyby tisíc klarinetů. Představení bylo plné známých písní od dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Děj byl zasazen do Karlovarského kraje, do kasáren v Jáchymově, což ještě více umocnilo atmosféru té doby.
Výborné herecké výkony doplňovala skvělá hudba, kterou živě hrál Big Band Karlovy Vary. Na jevišti nechybělo ani dobové vybavení a do detailu propracované kostýmy.
Z divadla jsme si opět odvezli skvělý zážitek a některé písničky nám zněly v uších ještě dlouho poté.

Projektový den k 17. listopadu

Den před 34. výročím sametové revoluce čekal na žáky 5. až 9. ročníků projektový den. Od rána probíhaly v prostorách 2. stupně různorodé tematické aktivity. Žáci nižších ročníků se prostřednictvím krátkého filmu a následující skupinovou prací s komiksovým pracovním listem seznámili se životem Václava Havla a jeho zásluhou o nastolení demokracie. Osmáci a deváťáci zhlédli nový filmový počin režiséra Karla Strachoty s názvem 1989: Chceme dýchat a poté skupinově nad pracovními listy pronikali do problémů tehdejších mladých lidí, konkrétně v severních Čechách – nulová nezávislá kultura, pronásledování punkové “závadové” mládeže”, devastace životního prostředí. Zmíněné filmové projekce nám poskytla organizace Jeden svět na školách, se kterou již několik let spolupracujeme. Žáci vyšších ročníků se poté setkali s panem Lubošem Pastorem, místním starostou, který do přednášky o tehdejším stavu společnosti poutavě přidal své osobní vzpomínky z listopadové Prahy. Všechny děti si také mohly vyzkoušet hry, které se v 80. a 90. letech hrály o přestávkách ve škole či po vyučování venku. Nechyběly ani retro předměty, kresba portrétů osobností a výroba květin “policistům za štíty.” Po symbolickém zvoněním klíči čekal ve školní jídelně typický a častý oběd z dob minulých. Všem zúčastněným žákům patří pochvala, neboť v  závěrečném elektronickém kvízu dokázali využít získaných znalostí z dopoledních činností.

Přespání ve škole 5.B

Letos si žáci 5.B užili Dušičky a Halloween přespáním ve škole. Dále jsme se ve večerních hodinách odhodlaní vydali podívat na hřbitov, ale naše odvaha brzy opadla. Přesto se dětem cesta velice líbila a byla také nevšedním zážitkem. Po večerní procházce děti čekalo překvapení v podobě párty a mohly si namíchat svůj dětský koktejl. Přespání bylo pro nás všechny zábavné a rozhodně nás ještě jednou v tomto školním roce čeká.

Za 5.B Kristýna Ecklová

Záložka do knihy spojuje školy

Letos jsme se poprvé zapojili do česko – slovenského projektu Záložka do knih
spojuje školy. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými
základními školami. Žáci prvního i druhého stupně vyráběli různou technikou
záložky. Letošní téma bylo: Inspirující svět pohádek básní a příběhů. Naší
partnerskou školou byla Základní škola s mateřskou školou 1. Máje Prašice.
Vyrobené záložky jsme spolu se vzkazy od žáků a nějakými materiály o naší
škole odeslali na Slovensko a čekali jsme na balíček ze Slovenska, kde byly na
oplátku záložky, děkovný list a propagační materiály ze slovenské školy. Tento
projekt se nám i žákům velice líbil, doufáme v další možnou spolupráci se
slovenskou školou a určitě se do projektu zapojíme opět příští rok.

ZŠ Nová Role má novou „žačku“ Majorine Lunkuse

Protože dobrých skutků není nikdy dost, rozhodla se ZŠ Nová Role ve spolupráci s  KPŠ adoptovat na dálku novou žačku z africké Ugandy. Jmenuje se Majorine Lunkuse, je jí 13 let a ráda by se jednou stala zdravotnickou pracovnicí. Navštěvuje 7. ročník školy St. Thereza a jejím oblíbeným školním předmětem je přírodopis.
Celý proces adopce začal již na jaře letošního roku. Nejprve bylo totiž nutné získat prostředky. Žáci ZŠ Nová Role tedy vytvořili výrobky, které byly posléze nabízeny na prodej na zahradní slavnosti místní základní školy. Vybraná částka pokryje náklady na vzdělání Majorine po dobu téměř dvou let.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na celém procesu adopce podíleli; žákům za jejich aktivitu i nakupujícím za jejich štědrost a ochotu nakupovat pro dobrou věc.

Dušičky a Halloween u nás ve škole

Školní parlament i tento rok připravil pro své spolužáky zajímavou aktivitu na Dušičky a Halloween.

Každá třída společně vytvořila obrázky, fotky či texty k těmto dvěma svátkům. Členové parlamentu z těchto příspěvků vytvořili velké koláže v podobě symbolů těchto dvou dnů, a to dýni a svíčku.

Výsledek se opravdu povedl a koláže byly vystaveny v průchodu mezi pavilony. Díky této společné akci jsme si připomněli, jak a kde tyto svátky vznikly, jaké jsou jejich symboly a zda mají něco společného.

Děkujeme všem za spolupráci.

Parlamenťáci

I páťáci mohou být knihaři

Na začátku listopadu byli páťáci v Muzeu Cheb na programu Středověkého knihaře.

Děti se seznámily s historií knih, jejich tvorbou a řemesly, které se na tvorbě knih podílely. Hlavně se ale  pod vedením zkušené paní lektorky pokusily vytvořit svou vlastní knížku. Práce to byla velmi náročná, slzy netekly, ale pot valil proudem:-). Po všech útrapách si nakonec  každé dítě dílo, připomínající knihu, přeci jen odneslo.

Myslím, že tato rukodělná práce byla nejen náročná, ale hlavně zajímavá.

Za “páťáky” Michaela Smyslová

5.A ve Světě záchranářů

První úterý v měsíci listopadu jsme jeli do Karlových Varů na program Svět bezpečí v režii Policie ČR a Městské policie Karlovy Vary.  

Rozdělili jsme se na dvě skupiny, kdy každá šla do jiného centra. Jedna skupina se věnovala kriminalistice, kde se děti dozvěděly, jak se zachovat v případě, že se ocitnou na místě činu, a společně s policistou z kriminalistiky odhalovaly stopy zločinu. 

Ve druhé skupině si připomínali pravidla bezpečnosti komunikace s cizími osobami např. na sociálních sítích. 

Program byl hezky připravený a celé dopoledne bylo fajn.

Za 5.A Michaela Smyslová

Návazný program na adaptační pobyt 6. tříd

V září absolvovaly šesté ročníky dvoudenní adaptační pobyt. Konkrétní program byl realizován akreditovanou společností Světlo Kadaň, z.s. a byl zaměřen na témata vzájemné tolerance, kooperace a sebepoznání.  Adaptační pobyt je jen jednorázovou záležitostí, ale je velmi důležité s žáky dále pracovat i v rámci běžné výuky, k tomu využíváme převážně hodiny výchov (etická výchova, výchova ke zdraví apod). Díky spolupráci se společností Světlo Kadaň, z.s. bylo také možné uskutečnit tři bloky návazného programu. Jako téma jsme si vybrali „Život bez závislostí.“ Cílem tohoto programu je rozvoj a podpora osobnosti, hledání alternativ řešení problémů a konfliktů, účelné trávení volného času, rozvoj a podporu sociálních dovedností (asertivita, umění říci NE, nemanipulativní přístupy, empatie, komunikace, umění ocenit…), dovednost pracovat a komunikovat ve skupině, respektovat členy skupiny a dohodnutá pravidla a podporu chování, které je v souladu se zdravým způsobem života. Návazné bloky preventivního programu absolvovaly oba šesté ročníky a dále jsme měli možnost zapojit i loňské šesťáky – tedy současné sedmáky. Návazný program pro ně tedy pokračuje již druhým rokem.

Možnosti vzdělávání

Nastala doba, která je pro žáky devátých ročníků velmi důležitá. Rozhodují se totiž, kam povedou jejich kroky po základní škole. Jelikož toto rozhodování není vůbec snadné, snažíme se jim co nejvíce prohloubit obzory v této oblasti. Žáci tak měli možnost navštívit Výstavu škol v Ostrově, na níž se setkali se zástupci většiny škol Karlovarského kraje. Dále vyrazili do Thermalu, kde je čekala akce s názvem Veletrh pracovních příležitostí. I zde získávali informace týkající se jejich studijní budoucnosti. Průběžně se ještě ve vyučovacích hodinách setkají se zástupci středních škol, kteří nás oslovili s prosbou, aby se osobně mohli se žáky potkat a představit podrobně jejich školu. Jedná se např. o SŠ Logistickou v Dalovicích, Trivis v Karlových Varech, SOŠ v Karlových Varech a další. 

Pevně věříme, že všechna tato setkání a akce pomohou našim deváťákům ve správném výběru.    

Mgr. Dagmar Schlapáková

Školní družina – Mezinárodní den stromů 

Dne 20. 10. 2023 jsme si v naší školní družině připomněli Mezinárodní den stromů. Společně jsme si vysvětlili význam a vlastnosti stromů, proč jsou pro nás potřebné,  užitečné a proč bychom je měli chránit. Stromy jsme poznávali, malovali je, vyráběli z papíru a přírodnin. Každé oddělení školní družiny vyrobilo svůj velký strom, navlékali jsme listy, vytvořili herbáře stromů, listů a plodů, chodili do přírody a určovali druhy stromů. 

Výsledkem svátku stromů byla velmi nápaditá a kreativní výstava v suterénu školy, kolem které chodili žáci, učitelé, rodiče i návštěvy školy. 

Všichni teď dobře víme, že stromy je nejen příjemné, ale především nezbytné mít kolem sebe. Tak se jimi obklopme, vysazujme či jejich výsadbu podporujme. Z pohledu životního prostředí jsou totiž nenahraditelné.

S láskou věnováno všem stromům k jejich svátku dne 20. 10.

Vychovatelky ŠD

Exkurze a mediální vzdělávání v Krajské knihovně Karlovy Vary

I letos se naši deváťáci seznámili s největší veřejnou knihovnou v Karlovarském kraji, jejími službami a zázemím. Na středních školách je v předmětu český jazyk kladen velký důraz na literaturu, tudíž je důležité, aby se budoucí středoškoláci uměli orientovat v knihovním fondu (vyhledávání dokumentů) a výpůjčním procesu. Pro většinu žáků byla podzimní návštěva  knihovny návštěvou první, a tak po přijímacích zkouškách vyjedeme ´do knihovny opětovně, tentokrát za jistějším a praktickým pohybem v systému. 

Součástí premiérové exkurze byla také přednáška zaměřená na rozvíjení mediální gramotnosti, na odhalení fake news.