Návazný program na adaptační pobyt 6. tříd

V září absolvovaly šesté ročníky dvoudenní adaptační pobyt. Konkrétní program byl realizován akreditovanou společností Světlo Kadaň, z.s. a byl zaměřen na témata vzájemné tolerance, kooperace a sebepoznání.  Adaptační pobyt je jen jednorázovou záležitostí, ale je velmi důležité s žáky dále pracovat i v rámci běžné výuky, k tomu využíváme převážně hodiny výchov (etická výchova, výchova ke zdraví apod). Díky spolupráci se společností Světlo Kadaň, z.s. bylo také možné uskutečnit tři bloky návazného programu. Jako téma jsme si vybrali „Život bez závislostí.“ Cílem tohoto programu je rozvoj a podpora osobnosti, hledání alternativ řešení problémů a konfliktů, účelné trávení volného času, rozvoj a podporu sociálních dovedností (asertivita, umění říci NE, nemanipulativní přístupy, empatie, komunikace, umění ocenit…), dovednost pracovat a komunikovat ve skupině, respektovat členy skupiny a dohodnutá pravidla a podporu chování, které je v souladu se zdravým způsobem života. Návazné bloky preventivního programu absolvovaly oba šesté ročníky a dále jsme měli možnost zapojit i loňské šesťáky – tedy současné sedmáky. Návazný program pro ně tedy pokračuje již druhým rokem.