Informace ŠD

Informace ŠD týkající se podzimních prázdnin

29. 10. a 30. 10. 2018 

Školní družina nabízí rodičům v době podzimních prázdnin 29. 10. – 30. 10. 2018 možnost zaopatření Vašich dětí.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo v době podzimních prázdnin školní družinu, vyplňte závaznou přihlášku nejpozději do středy 24. 10. 2018. Přihlášku jsme předali Vašim dětem, popřípadě je k dispozici u vychovatelek ve ŠD.

Podle počtu přihlášených žáků ředitelka školy rozhodne o provozu ŠD v době prázdnin a budeme Vás o rozhodnutí informovat.

Adaptační pobyty

Na naší škole si uvědomujeme, jak obtížný je pro žáky přechod z prvního na druhý stupeň základní školy, a proto jsme hledali nejlepší možnost, jak tuto změnu žákům usnadnit. V rámci dotačního programu Karlovarského kraje jsme si zažádali o příspěvek na adaptační kurz, který nám byl schválen. Cílem tohoto kurzu bylo pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je spolupracovat a vyvolat pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole, rozvíjet pozitivní klima. Chceme vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, zvládání stresu, prevenci intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem. Protože žáci tráví ve třídě velkou část dne, je důležité podporovat vztahy ve třídě, sdílení společných zážitků, respekt a toleranci.

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů. S prací s dětmi a mládeží má organizace dlouholeté zkušenosti.

Program byl sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu, v různých aktivitách bylo maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. Aktivity byly kombinací pohybových aktivit (sport v přírodě, rekreace, cvičení, hry, tábornické aktivity), sociálně psychologických aktivit (sociální hry, komunikativní aktivity, sebepoznávací hry, tvořivostní hry a aktivity, ale také intelektuální činnosti tematicky zaměřené) a dalších vhodných společenských aktivit a her.

Nedílnou součástí všech aktivit je práce se zpětnou vazbou. Pomocí zpětné vazby můžeme zhodnotit stanovené cíle. Pro každého zúčastněného žáka je zpětná vazba prostředkem neocenitelného poznání sebe sama a druhých.

Účastníci aktivit měli prostřednictvím projektu možnost k objevení sebe sama, prožijí úspěch i prohru, naučili se myslet nejen na sebe, ale i na ostatní, zažili čas klidu i mlčení, procvičili svou představivost, schopnost plánovat. Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajišťovala lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bylo možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využili také prvky z tohoto programu a začlenili některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální.

Podle zpětné vazby žáků se adaptační pobyt vydařil a pomohl vytvářet lepší vztahy ve třídě.

dav

Organizace začátku školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná pro žáky 3. září v 8 hodin.

První školní den budou mít všichni žáci jen 1 vyučovací hodinu.

V pondělí 3. září bude oběd vydáván od 11 do 12 hod.

Družina bude v provozu od úterý 4. září 2017.

4. září (úterý) bude mít 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin a 1. třídy 2 vyučovací hodiny.

Webová aplikace Bakaláři je v provozu, kromě modulu rozvrh a třídní kniha (ty budou nahrány během několika dní).

 

Provoz školní družiny první dny školy

Informace o provozu školní družiny v prvním týdnu školního roku 2018/2019

Dne 3. 9. 2018 od 7:45 do 16:00 hodin budou do školní družiny přihlašováni žáci. V tento den není družina v provozu. Od 4. 9. začíná normální provoz školní družiny.

Při přihlašování je potřeba vyplnit zápisní lístek = přihlášku do družiny, kterou obdržíte, (potřebné údaje vyplňujte pečlivě, je třeba uvádět jména a telefonní kontakty zákonných zástupců, v zájmu Vašeho dítěte uveďte všechny jeho zdravotní problémy (omezení, nemoci, léky, alergie, ….). Je nutné vyplnit na zadní straně zápisního lístku dobu odchodů dětí ze školní družiny v jednotlivých dnech, osoby, které jsou oprávněny dítě vyzvednout. Ty budou zároveň uvedeny na zmocnění k vyzvednutí žáka, které dítě obdrží ve škole.

Platby za školní družinu

  • Poplatek za ŠD činí měsíčně 120,- Kč. Poplatek je splatný pololetně na účet č. 115-7562940207/0100 v těchto termínech:

 

  • Poplatek za září 2018 – leden 2019          částka 600,- Kč         úhrada do 20. 9. 2018
  • Poplatek za únor 2019 – červen 2019       částka 600,- Kč         úhrada do 25. 1. 2019

Variabilní symbol Vám bude přidělen v den přihlášení tj. 3. 9. 2018.

Přejeme Vám a Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku.

 

 

Školní jídelna – stravné – září

Školní jídelna – přihlášky, platby – září

 

Způsob platby stravného převodem, či trvalým příkazem:

– zálohově měsíc předem

Od srpna 2018 má ŠJ nové číslo účtu: 115-7562860207/0100 variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Vystavit od: 20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

Záleží na rodiči, zda si zadá trvalý příkaz, nebo bude platit každý měsíc převodem – částku si může vypočítat, podle počtu dní….

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného!

Finanční normativ a částka zálohové platby cca:

kategorie  7 – 10 let             21 Kč/1 oběd    450 Kč/měsíc

kategorie 11 – 14 let           23 Kč/1 oběd     500 Kč/měsíc

kategorie 15 +                     23 Kč/1 oběd   500 Kč/měsíc

zaměstnanci                         24 Kč/1 oběd   500 Kč/měsíc

cizí strávníci                        58 Kč/1 oběd (suroviny 24 Kč provoz. režie 34 Kč) 1300

Kč/měsíc

Žáci jsou do jednotlivých kategorií zařazeni podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září do 31. srpna včetně.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), jídelna není povinna stravování poskytovat!

 

Školní jídelna – obědy v den vysvědčení

Milí rodiče,

obědy v den vysvědčení 29. června  nejsou automaticky odhlašovány!

Pokud Vaše dítě v tento den nepůjde, je nutné oběd odhlásit.

Odhlášky přijímám do středy 27. června.

 

                                                                           Děkuji za pochopení

Pro rodiče nových prvňáčků

Pro rodiče nových prvňáčků:

 

Po celý červen můžete své dítko přihlásit ke stravování.

Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou naleznete na stránkách školy v sekci jídelna, nebo můžete zajít přímo do kanceláře ŠJ, která je otevřena 

Po – Pá 7.00 – 11.00 a 11.30 – 12.30 hod.

Platba je možná převodem, či trvalým příkazem zálohově měsíc předem, nebo inkasem – měsíc zpětně, inkasujeme za skutečně odebrané obědy – u této platby nevznikají přeplatky (jistina 700Kč)…..u vedoucí ŠJ dostanete variabilní symbol a veškeré info.

 

Přejeme hezké slunečné prázdniny.

 

                                                                          Kolektiv ŠJ

Dreierpack

Dreierpack – Krušné hory známé i neznámé

Naše škola vytvořila projekt, který je součástí několika let partnerské spolupráce se dvěma německými (Breitenbrunn a Nattheim) a jednou toužimskou školou. Projekt se jmenuje Dreierpack a letos má podnázev Krušné hory známé i neznámé. Nyní pořádáme tuto akci my, když předchozí roky ji měla na starosti vždy jedna z účastnických německých škol a škola z Toužimi. Projektu se účastní žáci ze 4. a 7. tříd s pedagogickým doprovodem v počtu 12 za každou školu. Vlastní akce probíhá mezi 4. a 7. červnem, všichni účastníci přitom bydlí v Beachcampu v Nové Roli a vycházejí či vyjíždějí odtud na různé akce. Účastníky čeká mj. návštěva podzemí vřídla, porcelánová školička, prohlídka Lokte, pěší cesta na Svatošské skály, celodenní akce v Horní Blatné a průběžně probíhající výtvarné dílny. Projekt z 85 % spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Společného fondu malých projektů v Euregiu Egrensis.

Omezení provozu školní jídelny

V době přerušení dodávky elektřiny, bude omezen provoz školní jídelny, a to takto:

  1. červen – pondělí

Gulášová polévka, chléb, ovoce, pití

  1. červen – úterý

Bageta, nebo obložená žemle, pití

  1. červen – středa

Rajská polévka, pečivo, révík, sušenka

 

Odhlášky na tyto dny přijímám do úterý 5.června – 12.00 hodin.

 

                                                                   Děkuji za pochopení

1 2 3 4 5 7