Čtvrťáci v Praze

22. listopadu 2019 vyjeli žáci obou čtvrtých tříd do Prahy, aby zde navštívili Pedagogické
muzeum Jana Amose Komenského, kde absolvovali program Malý písař. Psát husím brkem
nebyla žádná legrace. Následovala prohlídka Pražského hradu. Po starých zámeckých
schodech vystoupali čtvrťáci až k vstupní bráně hradu. Úžasný průvodce je provedl Zlatou
uličkou, zavedl je do Daliborky, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a nakonec do chrámu
sv. Víta. Žáci si krásně doplnili své znalosti z vlastivědy.

Mobilní Trilopark

Dne 3. 12. 2019 zavítal do naší školy mobilní Trilopark se třemi stanovišti. Program byl určen pro žáky 1. stupně. Na jednom stanovišti byla rozmístěna paleta skutečných zkamenělin a opravdový paleontolog dětem vyprávěl příběhy jednotlivých zkamenělin. Na druhém stanovišti odkryli žáci třímetrovou dinosauří kostru a vyslechli si poutavé povídání, jak probíhá sbírání zkamenělin ve skutečnosti. Na třetím stanovišti si každý vytvořil odlitek vyhynulého živočicha, který si odnesl na památku. Dětem se akce moc líbila.

Projekt “30 let svobody”

V pátek 15. listopadu 2019 se na druhém stupni konal projektový den, který reflektoval 30. výročí Sametové revoluce. Jednotlivé třídy čekalo několik stanovišť a dílčích částí. Do problematiky je uvedli třídní učitelé a učitelé dějepisu. Následovala prezentace na téma osobnosti předrevolučního Československa, film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, tvůrčí dílnička, kde opisovali prohlášení Charty 77 a píseň Modlitba pro Martu. Velké oblibě se těšil retrokoutek, kde si žáci prohlíželi a zkoušeli různé předměty z období let 1968-1990. V knihovně rovněž proběhla beseda s bývalým starostou města Nová Role panem Heřmanem. Celý projekt byl zakončen “shromážděním” na chodbě ve stylu demonstrací z podzimu 1989.

 

Návštěva kláštera v Teplé

25. 10. 2019 vyjeli žáci 4. tříd do kláštera v Teplé na program Hroznatova akademie. Dozvěděli se o životě mnichů v klášteře, seznámili se s tvorbou fresek, naučili se číst nástěnné malby a rozumět jim. Sami si pak vyzkoušeli práci staré malířské dílny a pokusili se namalovat na velký formát „Poslední večeři páně“. Byla to zajímavá zkušenost.

Praha – Národní muzeum na Vítkově a Mořský svět v Holešovicích

Dne 7. 11. 2019 navštívily páté třídy velmi zajímavou expozici v Národním památníku v Praze na Vítkově, v rámci dotace z “Paměťových institucí”.

Čekal nás výukový program s vyplněním pracovního listu. Program Legionáři a vznik Československa se zdál trochu náročnější, ale nakonec si získal daleko víc zájmu než původně dětmi preferovaný Mořský svět. Žáci pracovali ve skupinách, řešili pracovní listy a procházeli výstavou, ve které hledali potřebné informace. Paní průvodkyně obdivovala nejen znalosti, ale i zájem dětí o dějiny, tak přidala při svém vyprávění mnoho až neuvěřitelných zajímavostí i vstup do „temných“ místností, které v původním plánu nebyly.

Počasí jsme si opravdu uměli vybrat. Podzimní sluníčko nádherně svítilo a stověžatá Praha z vyhlídkové terasy se předvedla a všechny jistě moc potěšila.

I v druhé části našeho výletu, v Mořském světě jsme měli také štěstí na šikovného a pro svou práci zapáleného průvodce. Děti zaujalo nejen jeho vyprávění o mořských krasavcích, ale i krmení žraloků a rejnoka a pokus s piraněmi.

Výlet se nám vydařil. Téma, dle mého názoru i dětí, bylo velmi zajímavé.

(Za obě páté třídy) Jana Jelínková

Doplňovací volby do školské rady

Kandidáti do školské rady na období 2018 – 2021

(Dovolba jednoho zástupce za žákovskou kurii.)

Iva Botková

Aja Casa

Jindřich Svoboda

Volby proběhnou v době konání třídních schůzek dne 19. 11. 2019.

Stávka

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že se Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, včetně školní družiny, připojuje k vyhlášené stávce učitelů a dalších zaměstnanců školy, která se uskuteční 6. 11. 2019. Stávkou chceme vyjádřit nejen nesouhlas s nedostačujícími finančními prostředky na mzdy pracovníků ve školství, ale zejména s nesystémovými a nekoncepčními kroky MŠMT v posledních několika letech. Zúčastnění zaměstnanci budou čerpat neplacené volno. Základní škola bude uzavřena včetně školní družiny. Školní jídelna bude fungovat. Obědy za nedotovanou cenu je potřeba přihlásit do 5. 11. vedoucí ŠJ.

Termín otevřeného vyučování bude přeložen na středu 13. 11. 2019.

Děkujeme za pochopení, zaměstnanci školy.

7. B navštěvuje okolní památky

Díky projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol mohla třída 7. B navštívit zajímavé památky, které se nacházejí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Konkrétně jde o zámek Bečov nad Teplou a klášter Plasy. V prvně jmenované kulturní památce se naše návštěva (6. září) zaměřila na osudy druhého nejcennějšího pokladu českého státu relikviáře sv. Maura. Vyslechli jsme si vskutku detektivní příběh jeho vzniku, ukrytí, objevení a pracného restaurování. V Plasích, kam jsme zajeli spolu s 8. B 24. října, jsme si prohlédli Centrum stavitelského dědictví, seznámili se s vývojem stavitelského umění a vyzkoušeli si různé interaktivní exponáty. Byl zde pro nás přichystán i workshop, kde si žáci vytvořili vlastní mozaiku. Obě akce byly velmi povedené a zajímavé.

2. třídy na exkurzi

Ve čtvrtek 17. 10. se třídy 2. A  a 2. B  vypravily v rámci Paměťových institucí na výlet do Prahy. Navštívili jsme Technické muzeum a Muzeum smyslů. V obou muzeích jsme si to moc užili.

Svět bezpečí – 5.B

15. 10. 2019 – třída 5. B

Děti na karlovarské dopravní hřiště jezdí velmi rády. I na dnešek se velmi těšily. Na začátku se žáci museli rozdělit na dvě skupiny. První skupina si hrála na detektivy, kteří vyšetřují vykradení domu a druhá si vyprávěla o nebezpečí kontaktu s cizími osobami. Potom se obě skupiny vyměnily. Žáci byli poučeni, jak se obezřetně chovat k cizím lidem. Zahráli si scénky při setkání s neznámým člověkem a naučili se větu, kterou by mu měli říct: „Nezlobte se, já se nesmím s cizím člověkem bavit.“ Následně popisovali člověka, kterého zahlédli v kukátku ve dveřích a také spolužáka, kterého dobře znají. Vyzkoušeli si volání na tísňovou linku a podrobně si popsali a ukázali práci policie při zachycování stop na místě činu. Prakticky si vysvětlili, co je daktyloskopie, mechanoskopie, odorologie a trasologie. Zajímavý zážitek bylo i otisknutí vlastního prstu. Akce se všem moc líbila.

Jana Jelínková

Exkurze do Světa záchranářů v Karlových Varech – program ve Světě rizik

Dne 8. října 2019 jsme se ve Světě záchranářů naučili, jak se zachovat, když nás obtěžují cizí lidé. Hrozí nám nebezpečí, které jako děti nemůžeme odhalit. Použití kouzelné věty: „Nezlobte se, nesmím mluvit s cizími lidmi“, nás před rozhovorem a obtěžováním cizími lidmi ochrání a ani nebudeme drzí. Další větu: „Pomóc, cizí člověk!!!“, máme použít v případě, že nás bude někdo cizí brát za ruku a táhnout tam, kam nechceme.

Exkurze ve Světě záchranářů, v domě Policie nám také pomohla s návodem, jak popsat cizí osobu nebo případného pachatele trestného činu. V domě rizik jsme si zahráli na policisty a snímali otisky vlastních prstů. Víme, že v situaci, kdy si budeme myslet, že vidíme vykradený dům či byt, nesmíme na místo činu vcházet, ale musíme zavolat 158 – linku POLICIE.

Žáci 5.A ZŠ Nová Role

Oznámení o konání voleb do školské rady v období 1. 12. 2018 – 30. 11. 2021

Vzhledem k ukončení členství jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců dle § 167, odstavce 9, písmene f, školského zákona, vyhlašuje ředitelka školy dle § 167 a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 volby do školské rady, kdy bude volen jeden kandidát z řad zákonných zástupců,

Školská rada je volený orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

  • Třetinu školské rady jmenuje Město Nová Role
  • Třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům
  • Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům

Pro volby členů školské rady jmenuje ředitelka školy volební komisi ve složení:

Mgr. Darina Dvořáčková – předsedkyně

Mgr. Hana Tomanová – členka

Mgr. Ivana Bystřická – členka

Zákonní zástupci mají možnost navrhovat kandidáty ze svých řad v sekretariátu školy do 8. 11. 2019.

Za každé dítě ve škole má zákonný zástupce volební hlas.

 

Volby proběhnou 19. 11. 2019 v době konání třídních schůzek.

Mgr. Darina Dvořáčková                                                             Mgr. Ester Nováková

předsedkyně volební komise                                                              ředitelka školy

Paměť a efektivní učení

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ a pilotáže motivačního systému mají během měsíce září a října 8. a 9. třídy možnost zúčastnit se semináře Paměť a efektivní učení vedené přímo v naší škole lektorem Ing. A. Procházkou. Během seminářů se žáci měli možnost seznámit s moderními poznatky o mozku a paměti, žáci i učitelé byli seznámeni s metodami a formami, jak mohou sami podporovat rozvoj efektivního učení. Všichni žáci si provedli test na typologii učebního stylu, vyzkoušeli si různé paměťové techniky, dozvěděli se, jak na efektivní poznámky pro snadnější učení či jak využívat myšlenkové mapy. Na závěr každého semináře proběhl dotazník zpětné vazby.

Mgr. Denisa Slavíková

1 2 3 4 5 11