Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady na základě ustanovení § 167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 vyhlašuje ředitelka volby do školské rady.

Školská rada ve volený orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

  • Třetinu školské rady jmenuje Město Nová Role
  • Třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům
  • Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům

Pro volby členů školské rady jmenuje ředitelka školy volební komisi ve složení:

Mgr. Darina Dvořáčková – předsedkyně

Mgr. Markéta Šímová – členka

Mgr. Ivana Bystřická – členka

Zákonní zástupci mají možnost navrhovat kandidáty ze svých řad v sekretariátu školy do 5. 11. 2021.

Za každé dítě ve škole má zákonný zástupce volební hlas.

Volby proběhnou 23. 11. 2021 v době konání třídních schůzek. (Pokud by se pandemická situace změnila, bude organizační změna hlasování upřesněna).

V Nové Roli dne 15. 10. 2021

 

 

 

Projekt v multimediální učebně

Dne 7. 10. 2021 se uskutečnila další výuková hodina v rámci projektu Multimediální a jazyková učebna. Cílem je ukázat spolupracujícím školám možnosti využití multimediální techniky v různých vyučovacích předmětech, seznámit je prakticky s různými webovými aplikacemi a jejich použitím. Dnes jsme se zaměřili na téma Vesmír. Nejdříve jsme si zopakovali základní informace a pojmy v rámci aplikace Quizizz. Quizizz je jednoduchý on-line editor, který umožňuje intuitivní vytvoření otázek ve webovém prostředí. Žáci se přihlašují pomocí kódu a zadáním jména (přezdívky). Na svých zařízeních vidí otázku a čtyři možné odpovědi, které jsou barevně podbarveny. V případě kliknutí na špatnou odpověď se zvýrazní správná. Žáci mají také možnost opravit si v závěru jednu nebo dvě své špatné odpovědi. Kvíz je vhodný jak na procvičení již probraného učiva, ale dá se použít i na představení nové látky, pokud se hraje v módu „Instructor“, kde se po každé otázce kvíz zastaví a učitel má možnost vlastního komentáře. Každou otázku tak vyučující spouští jednotlivě.
Jako druhou aktivitu si žáci vyzkoušeli video s vloženými otázkami ze stránek společnosti ISL Collective. Krátké video je přerušováno otázkou s možnými odpověďmi. Aktivita je velmi vhodná pro práci na interaktivní tabuli, kdy žáci mohou k tabuli přijít, vybrat si a kliknout na správnou odpověď.
Hodinu jsme si velmi užili a i když (vzhledem k hygienickým doporučením) neproběhla
prezenčně, myslíme si, že se žákům i vyučujícím líbila. Všichni se těšíme na další spolupráci.
PaeDr. Miluše Dušková, Bc. Jana Větrovcová