eTwinning 5.A

Naše škola se zapojila do mezinárodního eTwinningového projektu GREEN SCHOOLS AND FLOWERS ve spolupráci se školami z Turecka, Řecka, Bulharska, Litvy a Rumunska. Tento projekt, kterého se zúčastnili žáci 5.A, se zaměřil na zvyšování povědomí o udržitelnosti a ekologii mezi našimi žáky.

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům koncept udržitelné politiky ve školách a ukázat jim, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím aktivit spojených s květinami a zahradničením se žáci učili o ekologii a životním prostředí zábavnou a interaktivní formou.

Žáci se účastnili workshopů, kde se dozvěděli o různých aspektech udržitelnosti, jako je recyklace, šetření energiemi a voda, a další ekologické praktiky. Každá škola zapojená do projektu vytvořila vlastní květinovou zahradu. Žáci se učili o různých druzích květin, jejich pěstování a péči o ně. Prostřednictvím videokonferencí a online platforem si žáci vyměňovali zkušenosti a nápady se svými vrstevníky z partnerských škol. Tato spolupráce jim umožnila vidět, jak se podobné projekty realizují v jiných zemích a inspirovat se navzájem. Pro zábavnou formu vzdělávání jsme uspořádali několik soutěží a her s ekologickou tematikou. Žáci se například účastnili kvízů, soutěží a ekologických výzev.

Díky tomuto projektu si žáci osvojili principy udržitelného chování a pochopili, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Sázení květin přispělo k estetickému zlepšení školního prostředí a poskytlo žákům praktické zkušenosti s péčí o rostliny. Žáci získali cenné zkušenosti z mezinárodní spolupráce, což přispělo k jejich globálnímu povědomí a porozumění různým kulturám.

Tento mezinárodní eTwinningový projekt nám poskytl jedinečnou příležitost propojit naše žáky s vrstevníky z různých koutů Evropy a společně pracovat na důležitém tématu udržitelnosti. Jsme velmi hrdí na úsilí našich žáků a věříme, že získané znalosti a zkušenosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich životy a prostředí, ve kterém žijí.

Techmanie

Ve středu 29. května 2024 se žáci několika ročníků naší školy zúčastnili výjimečné exkurze do Techmanie v Plzni. Tato návštěva byla součástí jejich výuky přírodovědných předmětů a měla za cíl nejen obohatit jejich teoretické znalosti, ale také jim umožnit praktické zkušenosti a interakci s různými technologiemi a vědeckými objevy.

Techmania Science Center je známé svými interaktivními expozicemi, které pokrývají široké spektrum témat od fyziky a chemie po astronomii a biotechnologie. Žáci měli možnost prozkoumat různé exponáty, které jim umožnily nahlédnout do světa vědy hravou a zábavnou formou. 

Kromě prohlídky expozic se žáci zúčastnili také několika workshopů, které byly přizpůsobeny jejich věkové kategorii. Tyto workshopy zahrnovaly praktické úkoly a experimenty, které dětem pomohly lépe pochopit principy fungování různých vědeckých jevů. Šesté ročníky se zúčastnily programu s názvem „Sféry Země“, kde se žáci zábavnou a interaktivní formou seznámili s přírodními sférami planety Země – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Žáci sedmého a osmého ročníku navštívili program „Luminiscence“. Program byl rozdělen na samostatnou práci a na práci v laboratoři pod vedením lektora. V rámci samostatné práce v expozici se žáci seznámili s vybranými světelnými a optickými jevy, ty byly následně doplněny o práci v laboratoři, kde se zaměřili na jev luminiscence. 

Jedním z vrcholů návštěvy byla návštěva planetária. Žáci byli nadšeni z projekcí, které je zavedly na fascinující cestu vesmírem. Promítání zahrnovalo ukázky planet, hvězd a galaxií a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem solárním systému a vesmíru jako celku.