Zápis do 1. tříd – výsledky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

 

ČJ: ZŠ/326/2018                                                               V Nové Roli dne: 26. 04. 2018

 

Rozhodnutí

 

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

V základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:  141A2018, 140B2018, 139C2018, 138D2018, 137E2018, 135G2018, 134H2018, 133I2018, 132J2018, 131K2018, 130L2018, 129M2018, 128N2018, 127O2018, 126P2018, 125Q2018, 124R2018, 123S2018, 122T2018, 120V2018, 119W2018, 118X2018, 117Y2018, 116Z2018, 114B2018,  113C2018, 112D2018, 111E2018, 110F2018, 109G2018, 108H2018, 106J2018, 105K2018, 104L2018, 101O2018.

 

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách bude po povolení odkladu 37.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke krajskému úřadu v Karlových Varech.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 27. 04. 2018

 

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy