Adaptační pobyty

Na naší škole si uvědomujeme, jak obtížný je pro žáky přechod z prvního na druhý stupeň základní školy, a proto jsme hledali nejlepší možnost, jak tuto změnu žákům usnadnit. V rámci dotačního programu Karlovarského kraje jsme si zažádali o příspěvek na adaptační kurz, který nám byl schválen. Cílem tohoto kurzu bylo pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je spolupracovat a vyvolat pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole, rozvíjet pozitivní klima. Chceme vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, zvládání stresu, prevenci intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem. Protože žáci tráví ve třídě velkou část dne, je důležité podporovat vztahy ve třídě, sdílení společných zážitků, respekt a toleranci.

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů. S prací s dětmi a mládeží má organizace dlouholeté zkušenosti.

Program byl sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu, v různých aktivitách bylo maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. Aktivity byly kombinací pohybových aktivit (sport v přírodě, rekreace, cvičení, hry, tábornické aktivity), sociálně psychologických aktivit (sociální hry, komunikativní aktivity, sebepoznávací hry, tvořivostní hry a aktivity, ale také intelektuální činnosti tematicky zaměřené) a dalších vhodných společenských aktivit a her.

Nedílnou součástí všech aktivit je práce se zpětnou vazbou. Pomocí zpětné vazby můžeme zhodnotit stanovené cíle. Pro každého zúčastněného žáka je zpětná vazba prostředkem neocenitelného poznání sebe sama a druhých.

Účastníci aktivit měli prostřednictvím projektu možnost k objevení sebe sama, prožijí úspěch i prohru, naučili se myslet nejen na sebe, ale i na ostatní, zažili čas klidu i mlčení, procvičili svou představivost, schopnost plánovat. Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajišťovala lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bylo možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využili také prvky z tohoto programu a začlenili některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální.

Podle zpětné vazby žáků se adaptační pobyt vydařil a pomohl vytvářet lepší vztahy ve třídě.

dav