Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklé situaci s koronavirem proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. věku 6 let nebo s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 30. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým mailem) nebo poštou. Pokud by někdo nemohl využít této distanční formy, nechť kontaktuje vedení školy pro domluvení dalšího postupu. Přihlášku lze stáhnout na stránkách školy v sekci pro rodiče – formuláře, žádosti. Pokud nemáte možnost tisku nebo jste si přihlášku již nevzali v MŠ, budou tiskopisy přihlášek k dispozici od pondělí 30. 3. do 3. 4. od 12 do 16 hodin v průchodu školy. Stejný postup platí i pro podání žádosti o odklad, kdy je třeba spolu se žádostí o odklad doložit i zprávu pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování. Prosíme o vyplnění mailové adresy pro usnadnění komunikace. Nezbytnou přílohou žádosti je také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prosté kopie), které budou po přijetí skartovány. Vzhledem k tomu, že se minulý týden nemohl konat ani plánovaný Den otevřených dveří, budeme se snažit po otevření škol  zorganizovat pro děti možnost si školu prohlédnout a seznámit se s ní.
Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim v této výjimečné situaci zdraví a pohodu.