Adaptační výjezd 6. tříd

Ve dnech 11. – 12. 9. a 14. – 15.9. vyrazili šesťáci na adaptační výjezd. Adaptační soustředění poskytují jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. Procesy vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají většinou měsíce, je zde možné nastartovat a významně urychlit během několika dní. Na naší škole si uvědomujeme, jak obtížný je pro žáky přechod z prvního na druhý stupeň základní školy, a proto jsme hledali nejlepší možnost, jak tuto změnu žákům usnadnit. V rámci dotačního programu Karlovarského kraje jsme si zažádali o příspěvek na adaptační kurz, který nám byl schválen. 

Cílem tohoto kurzu bylo usnadnit žákům seznámení s novým prostředím, novými vyučujícími a obzvláště vytváření vztahu s novým třídním učitelem. 

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů a dlouhodobě se zabývá prací s dětmi a mládeží. Program byl sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu (tolerance, kooperace, sebepoznání), v různých aktivitách bylo maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. 

Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajišťovala lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bylo možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využili také prvky z tohoto programu a začlenili některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální. Spolupráce s organizací Světlo Kadaň z.s. bude pokračovat i v průběhu školního roku ve formě následných preventivních aktivit. 

Podle zpětné vazby žáků se adaptační pobyt vydařil.